תקנות רישוי עסקים הדברת מזיקים

תקנות רישוי עסקים (הדברת מזיקים), תשל"ה-1975 בתוקף סמכויותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, לפי סעיפים 42א ו-47 (ו) לפקודת הרוקחים ולפי סעיפים 5, 15, 38 ו-43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957, אני מתקין תקנות אלה: פרק א' - הוראות כלליות 1. הגדרות (תיקון: תש"ן, תשנ"ג, תשנ"ט, תש"ע) 2 בתקנות אלה - "הדברה" - למעט חיטוי כמשמעותו בסעיף 11 לפקודת בריאות העם, 1940; "ועדה" - הוועדה לעניני הדברה שמונתה לפי תקנה 18; "חרקים" - לרבות פרוקי רגליים אחרים העלולים להזיק לאדם או לרכוש; "מכרסמים" - עכברים, חולדות ומכרסמים אחרים העלולים להזיק לאדם או לרכוש והמצויים בבתים, במחסנים, בחצרות ובסביבתם, למעט בעלי-חיים המוחזקים בידי אדם; "המנהל" - המנהל הכללי או עובד שהוא הסמיך; "המנהל הכללי" - המנהל הכללי של המשרד לאיכות הסביבה; "מדביר" - בעל היתר לפי תקנה 30; "עובד הדברה" - אדם שמדביר מעסיקו בפעולת הדברה לאחר שסיים בהצלחה קורס מגן דוד אדום במתן עזרה ראשונה לנפגעי רעל; "תקנות רישוי תכשירים" - תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם), התשנ"ד-1994; "קוטל חרקים" - תכשיר הרשום על פי תקנות רישום תכשירים, שמטרת השימוש בו היא הדברת חרקים, למעט תכשיר איוד; "קוטל מכרסמים" - תכשיר הרשום על פי תקנות רישום תכשירים, שמטרת השימוש בו היא הדברת מכרסמים, למעט תכשיר איוד; "קוטל מזיקים" - קוטל חרקים, קוטל מכרסמים או תכשיר איוד; "תכשיר איוד" - תכשיר הרשום על פי תקנות רישום תכשירים, שמטרת השימוש בו היא הדברת חרקים או מכרסמים על ידי גזים. 2. רשות מבצעת לענין תקנות אלה יהיה המנהל רשות מבצעת, כאמור בסעיף 43 לחוק הפיקוח על מצרכים ושירותים, תשי"ח-1957. 3. אי-תחולת התקנות תקנות אלה לא יחולו על - (1) הדברה לצרכי חקלאות, דייג, יערות וגננות; (2) הדברה בתוצרת חקלאית אף לאחר איסופה, כל זמן שהיא נמצאת במחסן חקלאי; (3) הדברת חרקים על גופם של בעלי-חים; (4) הדברת חרקים על גופו של אדם. פרק ב': רישוי עסקים וניהולם 4. תנאים לאישור רשיון (תיקון: תש"ן, תשנ"ט) לא ינהל אדם עסק של השמדת חרקים או מכרסמים לפי פרט 3.3 לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995 (להלן- עסק), ולא יינתן לאדם רשיון לעסק כאמור, אלא אם כן נתקיימו הוראות תקנות אלה. 5. עובדים (תיקון: תש"ן) (א) בכל סניף של עסק יימצא מדביר בעל היתר לפעולות ההדברה שמותר לבצען בעסק לפי רשיון העסק ותנאי הרשיון; שמו ומספר ההיתר של המדביר יימסרו ללשכה המחוזית של המשרד לאיכות הסביבה שבתחומה מקום העסק או הסניף, הכל לפי הענין. (ב) אדם שאינו מדביר או עובד הדברה לא יעסוק בעסק בהשמדת חרקים או מכרסמים. 6. החסנת קוטלי מזיקים והובלתם (א) לא יוחסנו קוטלי מזיקים בעסק אלא במחסן בהתאם לתקנה 7 או בארגז החסנה בהתאם לתקנה 8. (ב) לא יובלו קוטלי מזיקים ברכב אלא בארגז החסנה בנפרד מן הנוסעים או בחלק סגור ונפרד של כלי הרכב. 7. מחסן (א) מחסן לקוטלי מזיקים יהיה בנין יציב או בחלק מבנין יציב שמתקיימים בהם אלה: (1) הקירות החיצוניים, הרצפה והגג יהיו בנויים מחמרי בניה קשים שאינם עץ. לא יהיו ביניהם רווחים העולים על סמ"ר אחד, והם יהיו אטומים מפני רטיבות; (2) המחסן יהיה ניתן לאיוורור יעיל, אם על ידי חלונות נגדיים ואם על ידי איוורור מלאכותי; (3) בחלונות יהיו רשתות, קבועות בפתחים, שימנעו חדירת מכרסמים, ויהיו עשויות ממתכת העומדת בפני חלודה; (4) במחסן או סמוך לו יהיה כיור עם מים שוטפים וסבון. (ב) המחסן יוחזק נעול ומוגן מפני כל מגע של בני אדם בלתי-מורשים או בעלי-חיים, ויוחזק במצב נקי, שלם ותקין ובתנאים שלא יסכנו חיי אדם או בריאותו, אם במקום ואם בסביבה. (ג) לא ישתמש אדם בתוך המחסן באש פתוחה, לא ייכנס אליו עם אש פתוחה, ולא יעשן בו. 8. ארגז החסנה ארגז להחסנת קוטלי מזיקים שאינם מוחזקים במחסן, או להחזקתם בשעת הובלתם - (1) יהיה עשוי ממתכת, או מעץ שעוביו לא פחות מ-2 ס"מ ומצופה פח מבחוץ; (2) יוחזק בתוך בנין שנתקיימו בו הוראות תקנה 7(א)(1) ו-(4); (3) יהיה מצויד במנעול ויוחזק נעול, והמפתח יימצא בידי מדביר או עובדי הדברה; (4) יוחזק במצב נקי, שלם ותקין, ובתנאים שלא יסכנו חיי אדם או בריאותו, אם במקום ואם בסביבה. 9. אזהרות (תיקון: תשנ"ט) (א) בצד החיצון של דלת המחסן יימצאו שלט אזהרה לפי דגם תוית "רעל-3" כמשמעותו בתוספת השלישית לצו הרוקחים (סיווג רעלים, רישומם והחזקתם), תשל"ג-1972. (ב) על ארגזי ההחסנה תימצא תווית "רעל-1" לפי התוספת השלישית לצו האמור בתקנת-משנה (א). (ג) במקום גלוי לעין במחסן יימצא שלט בולט לעין האוסר עישון. 10. ציוד (א) בתוך המחסן יימצאו ארון או מדפים להחזקת קוטלי מזיקים; בין המדפים לבין הרצפה והתקרה וגם בין מדף למדף יהיו רווחים של 30 ס"מ לפחות. (ב) מחוץ למחסן יימצאו - (1) ארגז עזרה ראשונה הכולל חמרים לגרימת הקאה וחמרי-נגד (אנטידוט) לאותם קוטלי המזיקים שבשימוש בעסק, בהתאם להוראות התוויות של קוטלי המזיקים; (2) ארון לציוד מגן שיכיל לפחות כפפות מגומי או מחומר פלסטי, משקפי-מגן בפני קוטל מזיקים, כיסוי ראש נאות ומכשירי-נשימה. 11. מכשיר נשימה (א) מכשיר נשימה יהיה מצוייד במסנן, והוא ושאר חלקי המכשיר יוחלפו, עם אבדן כוח פעולתם, בידי מדביר או בפיקוחו בהתאם להוראות היצרן. (ב) מכשיר נשימה ינוקה ויאוורר בתום השימוש בו בהתאם להוראות היצרן. 12. הפרדת חמרים (תיקון: תש"ן) (א) לא יוכנסו למחסן, לא יובאו בדרך אחרת במגע עם קוטלי מזיקים או עם ציוד המחסן, ולא יובאו בקרבתם - (1) כל מזון כמשמעותו בפקודת בריאות הציבור (מזון) (נוסח חדש), התשמ"ג-1983 וחמרי עישון; (2) כלי מזון; (3) תרופות, תחבושות וחמרי עזרה ראשונה. (ב) בגדי עובדים בעסק יוחזקו מחוץ למחסן וללא מגע בין בגדי עבודה לבגדים אחרים. 13. ניקוי כלים (א) כלי שהשתמשו בו לצרכי הדברה ינוקה בו ביום, אך לא במיתקן המיועד לרחצת בני-אדם. (ב) לא יעסוק אדם ולא יעסיק אחר בתיקון כלי המשמש לצרכי הדברה, ולא יימסר כלי כאמור לתיקון, אלא לאחר שהכלי על כל חלקיו עבר ניקוי יסודי; הוראה זו אינה חלה על תיקון שגרתי הנעשה תוך כדי פעולת ההדברה והדרוש למהלכה התקין. 14. טיפול בפסולת (תיקון: תש"ן) (א) קוטל מזיקים שנשפך או נתפזר שלא בדרך הדברה, וכן שאריות של קוטל מזיקים שנתפזר בדרך הדברה, ייאספו ויושמדו ללא דיחוי באופן בטוח. (ב) אריזות שאינן מוחזרות למחסן או לספק יושמדו באופן בטוח, לאחר שנעשו בלתי ראויות לשימוש על ידי ניקוב, מעיכה או בדרך אחרת. (ג) ההשמדה תבוצע - (1) בהתאם להוראות היצרן, זולת אם המנהל הורה אחרת; (2) באין הוראות מאת היצרן - בהתאם להוראות המנהל. (ד) השמדה על-ידי קבורה תיעשה בעומק שלא פחות מ-40 ס"מ. (ה) השמדה על-ידי שריפה תיעשה במקום מרוחק מבני אדם ומבעלי-חיים, ממבנים ומחמרים מתלקחים, והמטפל בשריפה לא יעמוד בעשן. (ו) אריזות ריקות שאינן מיועדות להשמדה ינוקו משאריות קוטלי מזיקים או יוחזרו ליצרן כשהן עטופות בצורה המונעת מגע או זיהום סביבתן. 15. אחריות (תיקון: תש"ן, תשנ"ט) בעל העסק והמדביר כאמור בתקנה 5(א) אחראים, לחוד ויחד, למילוי אחרי הוראות תקנות אלה. היו בעסק או בסניף יותר ממדביר אחד, ימנה בעל העסק אחד מהם כאחראי. פרק ג': מדבירים ועוזריהם סימן א': תנאי עיסוק כלליים 16. מדביר ועוזריו לא ישתמש אדם בקוטל מזיקים אלא אם הוא בן שמונה-עשרה שנה ובאחת מנסיבות אלה: (1) הוא מדביר ופועל בהתאם לסוג היתרו ותנאיו; (2) הוא עובד הדברה ופועל בהתאם להוראות תקנות 38 ו-39; (3) הוא פועל בנוכחותו ובפיקוחו של מדביר. 16א. סייג (תיקון: תשל"ו, תשמ"ז, תש"ן) (א) על אף האמור בתקנה 16, רשאי תברואן מוסמך או הנדסאי בריאות הסביבה להשתמש בקוטל מזיקים אם נתקיימו כל אלה: (1) הוא עובד רשות מקומית או ממלכתית (להלן - עבודה ציבורית); (2) הוא מחזיק באישור המנהל ופועל בהתאם להוראות הכתובות בו; (3) הוא משתמש בקוטל המזיקים רק במסגרת עבודתו הציבורית. (ב) לענין תקנה זו, "הנדסאי בריאות הסביבה" - אדם בעל תעודה של הנדסאי מוסמך בהנדסת הסביבה שהוציא בית ספר שהכיר בו המנהל או המנהל הכללי של משרד הבריאות, או בעל תעודה של הנדסאי בריאות הסביבה הרשום בפנקס ההנדסאים והטכנאים. 16ב. החלת הוראות על הדברה לפי אישור (תיקון: תשל"ו) (א) לא יתן המנהל אישור לפי תקנה 16א(2) לתקופה העולה על שלוש שנים. (ב) על פעולות הדברה במסגרת עבודה ציבורית יחולו הוראות תקנות 37 עד 51. 17. חריגים (תיקון: תשנ"ט) (א) הוראות תקנה 16 לא יחולו על הדברה בתכשיר רשום לפי תקנות רישום תכשירים, שאינו מיועד לשימוש בידי מדבירים או תברואנים מוסמכים בלבד על פי תנאי רישומו. (ב) על אף האמור בתקנות רישום תכשירים, קוטל מזיקים שהכין מדביר לעבודתו בלבד, מתכשיר הרשום מכוחן של התקנות האמורות, אינו חייב ברישומו לפי תקנה 2 לאותן תקנות. סימן ב': ועדה לעניני ההדברה 18. מינוי הוועדה (תיקון: תש"ן) (א) (1) המנהל הכללי ימנה ועדה שחבריה יהיו המנהל, עורך-דין בשירות המדינה ומדביר בעל ותק של חמש שנים; (2) לכל חבר הוועדה יתמנה ממלא-מקום; (3) המינויים יהיו לשלוש שנים ומותר למנות אותם האנשים מתקופה לתקופה; (4) יושב-ראש הוועדה יהיה המנהל או ממלא-מקומו. (ב) לשם הפעלת סמכויותיה רשאית הוועדה לאסוף ראיות. 19. תפקידי הוועדה (תיקון: תשל"ז, תשנ"ט) הוועדה תחליט על אלה: (1) עררים על דחיית בקשה להשתתף בשיעורים לפי תקנה 20 או בבחינות לפי תקנה 21, או על הפסקת ההשתתפות בשיעורים או בבחינות כאמור בתקנה 25(א)(2); (2) מתן פטור מהבחינות או מחלק מהן, לפי הענין, למי שמילא אחר אחד מאלה: (א) קיבל מחוץ לישראל תעודה או היתר להשמדת חרקים או מכרסמים שהוועדה מכירה בהם; (ב) הוסמך כתברואן והוכיח להנחת דעתה של הוועדה כי עסק בפועל בהדברה או בפיקוח על הדברה, במשך שמונה שנים לפחות, כעובד ציבור; (3) מתן היתר למדביר או חידושו, עם או בלי קביעת תנאים; (4) שפיטה משמעתית לפי תקנה 37. סימן ג': בחינות והכנתן - ימי עיון 20. שיעורים להכנת בחינות המנהל של מרכז ההדרכה לבריאות הציבור על שם פרופסור ג"ג מר שליד בית החולים אסף הרופא (להלן - מרכז ההדרכה), רשאי לערוך שיעורים להכנת הבחינות לפי תקנה 21; השתתפות בשיעורים אינה תנאי לגישה לבחינות. 21. סוגי בחינות (תיקון: תש"ע) 2 (א) בחינות למדבירים יהיו כדלקמן: (1) להיתר קטילת חרקים - לפי תוספת 2; (2) להיתר קטילת מכרסמים - לפי תוספת 3; (3) להיתר איוד - לפי תוספת 4. (ב) לא יתקבל אדם לבחינה לפי תקנת משנה (א)(3) לפני שהשיג היתרי קטילת חרקים ומכרסמים. 22. צורת הבחינות הבחינות ייערכו בעל-פה ובכתב, ויכול שייערכו בצד המעשי של הדברה בפיקוח הבוחן. 23. הגשת בקשה (א) בקשות להשתתף בשיעורים או בבחינות יוגשו למנהל מרכז ההדרכה; בקשה להשתתף בבחינות תוגש על טופס לפי חלק א' לתוספת החמישית, בצירוף שתי תמונות של המבקש. (ב) מנהל מרכז ההדרכה רשאי לדרוש מן המבקש מסירת פרטים נוספים הנוגעים לענין הבקשה. (ג) לבקשה להשתתף בשיעורים להכנת בחינות מדבירים יצורף אישור המשטרה על משלוח דין וחשבון על רישום פלילי אל מרכז ההדברה; מועמד לבחינות שלא השתתף בשיעורים, יצרף את האישור לבקשה להתקבל לבחינות, ומי שמבקש לפי תקנה 19(2) או (3) פטור מכל הבחינות, יצרף את האישור לבקשה זו. 24. מועד ומקום של הבחינות מנהל מרכז ההדרכה יקבע מועד הבחינות ומקומן ויודיע על כך, לא יאוחר מחודש ימים מראש, למבקשים להשתתף בבחינות שבקשתם לא נדחתה; אין בהוראה זו כדי למנוע דחיית בקשה אחרי מתן ההודעה. 25. קבלה לשיעורים ולבחינות (א) מנהל מרכז ההדרכה רשאי - (1) לתת לחיילים בשירות פעיל דין קדימה להשתתפות בשיעורים ובבחינות. (2) לדחות בקשה להשתתף בשיעורים או בבחינות או להפסיק את ההשתתפות בהם מטעמים אלה: (א) השכלת המבקש אינה מספקת; (ב) המבקש עסק בחמש השנים שקדמו לבקשה בהדברה בניגוד להוראות כל חיקוק; (ג) נתגלתה עובדה אחרת, אם על-ידי הרשעה פלילית ואם בדרך אחרת, המראה לדעת מנהל מרכז ההדרכה כי המבקש חסר האחריות הדרושה לעיסוק בהדברה או בלתי-מתאים לעיסוק זה, אם בכלל ואם לעיסוק לפי ההיתר המבוקש; (ד) משתתף בבחינות רימה או ניסה לרמות בהן. (ב) לא ישתמש מנהל מרכז ההדרכה לפי תקנת-משנה (א)(2) אלא לאחר ששמע את המבקש ונתן לו הזדמנות נאותה להתגונן. 26. ערר (א) על נקיטת אמצעים לפי תקנה 25(א)(2) רשאי המבקש לערור תוך 15 יום בפני הועדה, והחלטתה תהיה סופית. (ב) הוגש ערר, רשאי מנהל מרכז ההדרכה להרשות לעורר להשתתף בשיעורים או בבחינות או להמשיך להשתתף בהם עד להחלטת הועדה; דחתה הועדה את הערר לאחר שהמבקש סיים את הבחינות, אין בהצלחתו בהן כדי לזכותו לקבל היתר; 27. תוצאות הבחינות מנהל מרכז ההדרכה יציין, על פי הדינים וחשבונות של הבוחנים במקצועותיהם, תוצאות הבחינות של כל המשתתף בהן בציון "עובר" או "נכשל". 28. ימי עיון (תיקון: תשנ"ט) (א) ימי עיון למדבירים ולעובדי הדברה ייערכו בידי מנהל מרכז ההדרכה או באישור המנהל. (ב) מנהל ההדרכה יזמין את המדבירים ועובדי ההדברה לימי העיון המתאימים להם אשר הוא יערוך. (ג) אי-השתתפותו של מדביר בשני ימי עיון ללא סיבה מספקת תהווה עילה לנקיטת אמצעים לפי תקנה 37(א)(4); בהזמנת המדביר יצביע מנהל מרכז ההדרכה על הוראה זו. 29. דמי השתתפות ואגרת בחינות (תיקון: תשל"ו, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ה, תשמ"ו, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ג, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ג, תש"ע) (א) המשתתפים בשיעורים ובימי העיון חייבים לשלם לכיסוי ההוצאות דמי השתתפות לפי שיעור שיקבע מנהל מרכז ההדרכה. (ב) בעד השתתפות בבחינות תשולם אגרה בסך 62 שקלים חדשים. סימן ד': היתרים למדבירים 30. סוגי היתרים (תיקון: תש"ע) מי שעמד בבחינה לפי תקנה 21 או פטור לפי תקנה 19(2), תתן לו הועדה היתר לפי אחד הסוגים הקבועים להלן, הכל בהתאם לבחינה שעמד בה: סוג ההיתר הסמכויות היתר קטילת חרקים הדברת חרקים בקוטל חרקים; היתר קטילת מכרסמים הדברת מכרסמים בקוטל מכרסמים; היתר איוד הדברת מזיקים בתכשיר איוד. 31. אגרת היתר (תיקון: תשל"ו, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ג, תשמ"ד, תשמ"ז, תשמ"ח, תשמ"ט, תשנ"א, תשנ"ג, תשנ"ז, תשנ"ח, תשנ"ט, תש"ס, תשס"א, תשס"ג, תש"ע) בעד כל היתר תשולם אגרה בסך 62 שקלים חדשים לכל שנת תוקפו. 31א. הצמדה למדד (תיקון: תשמ"ב, תשנ"א) (א) סכומי האגרות הנקובים בתקנות 29(ב) ו-31 ישתנו ב-1 במרס וב-1 בספטמבר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי. (ב) בתקנה זו - "המדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה; "המדד החדש" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי; "המדד היסודי" - המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם. (ג) סכום שהשתנה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל לשקל החדש הקרוב; (ד) המנהל יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח תקנות 29(ב) ו-31 כפי שהשתנה עקב עליית המדד. 32. סייג למתן היתר לא יינתן היתר לחברה, להתאגדות או לחבר-בני-אדם אחר. 33. תקופת ההיתר היתר לפי תקנות אלה יינתן לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים. 34. בקשת היתר (תיקון: תש"ן, תשנ"ט) (א) בקשה למתן היתר או לחידושו תוגש לועדה באמצעות האגף ללוחמה במזיקים במשרד לאיכות הסביבה; המנהל יביא את הבקשה לפני הועדה להחלטתה. (ב) הבקשה תיערך בשני עתקים על טופס לפי חלק ב' לתוספת החמישית. (ג) המנהל רשאי להורות על דרך אחרת של הגשת הבקשה והוא רשאי לדרוש מן המבקש מסירת פרטים נוספים בקשר לבקשתו. 35. תנאי ההיתר ומתן הוראות (תיקון: תשנ"ט) (א) הועדה רשאית לקבוע בהיתר תנאים, היכולים להיות מיוחדים לבעל ההיתר או לסוגי מדבירים או לפי אמצעי הדברה. (ב) סבורה הועדה, שהדבר נחוץ למניעת סכנה לאדם או לרכוש, רשאית היא לתקן תנאי ההיתר או להוסיף תנאים; תוקף התנאים המתוקנים או הנוספים יהי מיום קבלת הודעה בכתב עליהם בידי בעל ההיתר או ממועד מאוחר יותר שהועדה תקבע. (ג) (בוטלה) 36. סירוב למתן היתר הועדה רשאית, לאחר ששמעה את המבקש ונתנה לו הזדמנות נאותה להתגונן, לסרב ליתן היתר או לחדשו מן הטעמים הקבועים בתקנה 25(א)(2) (ב) או (ג). 37. אמצעי משמעת (תיקון: תש"ן, תשנ"ט) (א) היה למנהל הכללי חשד סביר באחת מאלה: (1) בזמן מתן ההיתר לא התקיים אחד התנאים לכך, או תנאי למתן היתר חדל להתקיים לאחר מכן; (2) בזמן מתן ההיתר התקיימה עובדה המצדיקה סירוב לתתו, או עובדה כזאת ארעה לאחר מכן; (3) המדביר גילה בפעולת הדברה חוסר אחריות, רשלנות או אי-יכולת; (4) המדביר הפר הוראות תקנות אלה או הוראות כל חיקוק אחר בקשר עם עיסוקו בהדברה, - רשאי הוא להורות לעובד המשרד לאיכות הסביבה להגיש לועדה תלונה נגד המדביר. (ב) הועדה רשאית, לאחר ששמעה את המדביר ונתנה לו הזדמנות נאותה להתגונן, להתרות במדביר, לנזוף בו או לבטל את היתרו או להתלותו לזמן שתקבע. (ג) סבר המנהל שיש בהמשך עיסוקו של המדביר עד להחלטת הועדה על אישומו סכנה רצינית לציבור או לפרט, רשאי הוא לאסור עליו לעסוק בהדברה או להטיל הגבלות על עיסוקו הנראות לו דרושות בנסיבות; האיסור או ההגבלות יעמדו בתקפם עד להחלטת הועדה על אישום המדביר, אם המנהל לא ביטל אותם לפני כן. סימן ה': עזרה למדביר 38. העסקת עובד הדברה (תיקון: תשנ"ט) (א) מדביר רשאי להעסיק עובד הדברה, אף שלא בנוכחותו, בפעולות הדברה לקוטל חרקים, או בקוטל מכרסמים, אם מסר לו הוראות בכתב, בשפה מובנת לו די הצורך, הכוללות - (1) ציון מקום ההדברה, טבעה ותאריכה; (2) הכינוי הבין-לאומי המקובל של קוטל המזיקים שעובד ההדברה ישתמש בו, וריכוזו וכמותו; (3) הוראות שימוש, לרבות תנאי בטיחות, או הפניה להוראות מודפסות שבידי עובד ההדברה. (ב) העתק ההוראות האמורות בתקנת-משנה (ב) ישמור המדביר לא פחות מששה חדשים. (ג) המדביר ינהל פנקס לרישום שמותיהם ומספרי תעודות הזהות של עובדי ההדברה שהוא מעסיק. 39. פעולת עובד הדברה עובד הדברה יפעל לפי הוראות פרק ד', פרט לחובה למתן הודעות לפי תקנות 41, 42 ו-46, שתחול על המדביר. 40. אמצעי משמעת לגבי עובד הדברה (תיקון: תשנ"ט) אירע מקרה כאמור בתקנה 37 אצל עובד הדברה, יעמדו למנהל לגביו גם סמכויות הועדה לפי תקנה 37(ב), אלא שבמקום ביטול ההיתר או התלייתו יבאו איסור או איסור זמני לעסוק בהדברה. פרק ד': פעולות הדברה סימן א': הוראות משותפות 41. ניהול פנקס רישום (תיקון: תש"ן, תשנ"ג) (א) מדביר ינהל פנקס רישום של פעולות הדברה. (ב) לכל דף בפנקס יהיה העתק ועל המקור וההעתק של כל דף יהיו מודפסים שמו ומענו של המדביר. (ג) המדביר ירשום בפנקס, לפני כל פעולת הדברה, פרטים אלה: (1) מקום הפעולה; (2) תאריך הפעולה; (3) ציון המזיקים שלהדברתם מכוונת הפעולה; (4) הכינוי הבין-לאומי המקובל של קוטל מזיקים שהמדביר עומד להשתמש בו לצורך פעולת ההדברה, ריכוזו, שם היצרן וסדרת הייצור. (ד) מדביר ימסור למזמין פעולת ההדברה העתק של הרישום בפנקס, שעליו יופיעו המלים "נא לשמור לצרכי מעקב". (ה) מדביר יחזיק את פנקס הרישום במשרדו ויציגו בפני מי שמינה לכך המנהל, לפי דרישתו. (ו) מדביר יחזיק את פנקס הרישום לתקופה שלא תפחת מ-3 שנים, לאחר שנעשה בו הרישום האחרון. 42. הזהרה כללית (א) לפני התחלת פעולת הדברה בקוטל חרקים או בקוטל מכרסמים יציב המדביר ליד כל כניסה למקום הפעולה הודעת הזהרה לפי הטופס שבחלק א' לתוספת הששית, ולפני התחלת פעולת הדברה בתכשיר איוד - הודעת הזהרה לפי הטופס שבחלק ב' לתוספת הששית; לאחר סיום הפעולה ידאג המדביר להסרת ההודעה. (ב) הודעות ההזהרה יהיו בגודל לא פחות מ-16 על 21 ס"מ ומודפסות באותיות גדולות וברורות לעין. 43. הוראות תווית תכשיר (תיקון: תשנ"ט) בביצוע פעולות הדברה ינהג מדביר, נוסף על הוראות תקנות אלה, גם בהתאם להוראות שבתווית התכשיר. 44. פיזור פתיונות (תיקון: תשנ"ט) לא יניח אדם קוטל חרקים או קוטל מכרסמים או כל דבר המכיל קוטל כאמור כפתיון בכלי, באריזה או בצורה המקובלים לציבור לשימוש בקשר עם מזון ובאופן נגיש לילדים ולבעלי חיים. סימן ב': הוראות על קוטלי מזיקים מיוחדים 45. (בוטלה) (תיקון: תשנ"ג) 46. הכנת פעולה בתכשיר איוד (תיקון: תש"ן) (א) לא יתחיל מדביר בהדברה בתכשיר איוד בבית מגורים או בבית עסק או במקום הגובל עמם לפני תום 3 ימים ממתן ההודעה ללשכה המחוזית של המשרד לאיכות הסביבה לפי תקנה 41(ב); נתן לו המנהל הוראות נוספות בכתב בדבר ביצוע הפעולה, יפעל לפיהם. (ב) בנוסף להודעה למזמין לפי תקנה 41(א) ימסור המדביר הודעה בכתב על הפעולה ומועדה לבעל כל דירה או בית-עסק שהגז עלול לחדור אליהם; בהודעה יפורטו אמצעי הזהירות שהנמען צריך לנקוט, והיא חייבת להגיע לידו לא יאוחר משלושה ימים לפני התחלת פעולת ההדברה. (ג) הוראות תקנה זו חלות גם על פעולת הדברה כאמור בתקנת-משנה (א) על סיפון כלי שיט, אלא שההודעות יכולות להימסר 24 שעות לפני התחלת הפעולה. (ד) לפני התחלת פעולת הדברה בתכשיר איוד על המדביר - (1) לנקוט כל האמצעים הסבירים בנסיבות למניעת חדירת הגז לדירה או לבית עסק אחרים; (2) לוודא שאין סכנת התלקחות הגז על ידי הפעלת מאור, מאוורר או מכשיר חשמלי אחר. (ה) מיד לפני התחלת פעולה כאמור יערוך המדביר חיפוש קפדני במקום הפעולה וסביבתו וידאג להרחקת בני-אדם ובעלי-חיים המוחזקים בידי אדם מכל מקום שהגז עלול לחדור אליו. 47. אמצעי בטיחות (תיקון: תש"ע) 2 (א) לא יפעיל אדם תכשיר איוד אלא בנסיבות אלה: (1) הוא לובש, כל משך זמן המגע עם הגז, מכשיר נשימה תקין ומתאים לסוג הגז המופעל; (2) עובד הדברה או אדם אחר בעל תעודה על סיום קורס עזרה ראשונה לנפגעי גזים, נמצא סמוך למקום הפעולה וגם הוא לובש מכשיר נשימה כאמור. (ב) לא ייכנס אדם למקום שבו מופעל תכשיר איוד ולא יהיה נוכח במקום אלא בהתאם להוראות תקנת-משנה (א) ולאחר שהמדביר נוכח לדעת, בעזרת מכשיר לגילוי הריכוז של גזים, שריכוז הגז במקום הוא נמוך מן הריכוז המירבי המסוגל להיספג, לפי הוראות היצרן, על ידי מכשיר הנשימה. 48. סיום פעולה בתכשיר איוד עם סיום פעולת הדברה בתכשיר איוד ינקוט המדביר אמצעים אלה: (1) הוא יבטיח שבסביבת המקום לא יימצא אדם או בעל חיים מוחזק בידי אדם העלולים להיפגע בשעת הוצאת הגז ממקום הפעולה; (2) תוך שמירה על אמצעי הבטיחות לפי תקנה 47 הוא יפתח את כל הדלתות והחלונות שבמקום הפעולה ויפעיל אמצעי האיוורור שבו, עד שהגז התנדף ונעלם ממקום הפעולה ומאמצעי האיוורור; (3) הוא יפתח דלתותיהם ומגירותיהם של הרהיטים הסגורים שבמקום הפעולה; (4) הוא ייווכח, במכשיר המיועד לכך, שהגז התנדף ונעלם לגמרי. פרק ה': הוראות שונות 49. פרסומת (א) לא יפרסם אדם מודעה בדבר השמדת מזיקים העשויה להטעות. (ב) בכל מודעה יצויינו במלואם - (1) שם העסק, מענו, ומספר הרשיון; (2) שם בעל העסק עם מספר היתרו, ואם העסק תאגיד - שמות המנהלים עם מספרי היתרם. 50. הוראת מעבר תעודת היתר לעסק של השמדת חרקים או מכרסמים שניתנה לפני תחילת תקנות אלה על פי פקודת המלאכות והתעשיות (הסדרתן), או על פי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח-1968, דינו החל מתחילת תקנות אלה כדין היתר שניתן על לפיהן. 51. שמירת חיקוקים תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל חיקוק בדבר הטיפול ברעלים, השימוש בהם, החסנתם והחזקתם, ולא לגרוע מהן. 52. תחילה תחילת תקנות אלה תהיה 180 יום לאחר פרסומן ברשומות. תוספת ראשונה (בוטלה)(תיקון: תש"ע) 2 תוספת שניה (תיקון: תש"ע) 2 (תקנה 21) נושאי הבחינה בהדברת חרקים שלא באמצעות גזים א. הכרת הנזקים הצפויים מחרקים (למעט עשים או חיפושיות שעיקר קיומם מקמחים, אריגים או מוצרי עץ ונייר), לרבות פרוקי רגליים אחרים המזיקים לאדם ולרכוש המצויים בבית, בחצר ובמבני משק. ב. ביולוגיה, הבנת מנגנוני תנגודת, שווי משקל ביולוגי, זיהוי של המזיקים הנ"ל, שיטות לאיסופם ושימורם. ג. פעולות מניעה, במיוחד אלה הקשורות לחסימת דרכי חדירה, צמצום אפשרויות חדירה, צמצום האפשרות למצוא מזון, מקומות מחסה ודגירה. ד. קוטלי החרקים לסוגיהם, הכנתם לשימוש, ערבובם, שיטות פיזורם, שימוש במכשירים וכלים (מרססים, מאבקים וכו'). ה. הכרת הסיכון מקוטלי חרקים, אחזקתם בצורה נאותה, עזרה ראשונה למקרי פגיעה מהם, שימוש נכון בציוד מגן. ו. ארגון פעולות לחימה במזיקים אלה, כולל ידע בעבודה מעשית. תוספת שלישית (תקנה 21) נושאי הבחינה בהדברת מכרסמים שלא באמצעות גזים א. הכרת הנזקים (במיוחד מחלות והטרדות קשות), הצפויים ממכרסמים ובעלי חוליות אחרים המזיקים לאדם ולרכוש המצויים בבית, בחצר ובמבני משק. ב. ביולוגיה וזיהוי של מכרסמים ובעלי חוליות אחרים, המזיקים לאדם ולרכוש המצויים בבית, בחצר ובמבני המשק. ג. ידע בפעולות מניעה, במיוחד אלה הקשורות לחסימת דרכי חדירה וצמצום אפשרויות למצוא מזון ומקומות מחסה וקינון. ד. הכרת תכונות קוטלי המכרסמים לסוגיהם, הכנתם לשימוש, שיטות להנחת פתיונות רעילים ופיזורם, שימוש בציוד להדברת מכרסמים. ה. הכרת הסיכון מקוטלי מכרסמים, אחזקתם בצורה נאותה, ידע בעזרה ראשונה למקרי פגיעה מהם ושימוש נכון בציוד מגן. ו. אפשרויות המזיקים להתחמק מפגיעה: תנגודת פיזיולוגית והתנהגותית. שווי משקל ביולוגי ואויבים טבעיים. ז. ארגון פעולות לחימה במזיקים אלה (כולל ידע בעבודה מעשית). תוספת רביעית (תיקון: תש"ע) 2 (תקנה 21) נושאי הבחינה בהדברת חרקים ומכרסמים בגזים א. ביולוגיה וזיהוי של חרקים, במיוחד עשים וחיפושיות שעיקר קיומם מקמחים, אריגים או מוצרי עץ ונייר. ב. הכרת הנזקים הצפויים מהמזיקים הנ"ל, שיטות לאבחנת הנגיעות הנגרמת על ידם. ג. פעולות למניעת המזיקים הנ"ל במיוחד אלה הקשורות לחסימת אפשרויות חדירתם וצמצום אפשרויותיהם למצוא מזון, מקומות מחסה ודגירה. ד. הבנת פעולתם ומתכונותיהם של הגזים בהם ניתן להדביר מזיקים, אופן השימוש בגזים וידע בכלים ובמכשירים הנדרשים להשגת מטרה זו. ה. הכרת הסיכון מגזים, אחזקתם בצורה נאותה, עזרה ראשונה למקרי פגיעה מהם, שימוש נכון בציוד מגן, וידע בכללי הבטיחות הדרושים בעבודה זו. ו. היבטים מעשיים של הדברה בתכשירי איוד. תוספת חמישית (תיקון: תש"ן, תש"ע)2 (תקנה 23) חלק א' טופס בקשה להשתתפות בשיעורי הכנת בחינות למדבירים * להשתתפות בבחינות למדבירים * לכב' מנהל מרכז ההדרכה לבריאות הציבור, משרד הבריאות, צריפין. הנני מבקש לרשום אותי לשיעורים להכנת בחינות */לבחינות לקבלת היתר */כדלהלן: (1) היתר קטילת חרקים* (2) היתר קטילת מכרסמים* (3) היתר איוד * הנני מצרף - א' - המחאה על סך שקלים חדשים לפקודת מרכז ההדרכה לבריאות הציבור, משרד הבריאות; ב' - שתי תמונות דרכון של עצמי; ג' - אישור משטרת ישראל על משלוח תעודת יושר. פרטים אישיים שם פרטי שנת לידה שם משפחה מקום לידה השכלה (מספר שנות לימוד) מס' תעודת זהות מען העסק באין עסק - מען פרטי תאריך חתימה * מחק את הבלתי מתאים. חלק ב' (תקנה 34) טופס בקשה למתן*/לחידוש*/של היתר הדברה לכב' הועדה לעניני הדברה במשרד לאיכות הסביבה. הנני מבקש היתר כדלהלן: (1) היתר קטילת חרקים * (2) היתר קטילת מכרסמים * (3) היתר איוד * הנני מצרף - א' - המחאה על סך שקלים חדשים לפקודת המשרד לאיכות הסביבה; ב' - שתי תמונות דרכון של עצמי **; ג' - אישור משטרת ישראל על משלוח תעודת יושר **. פרטים אישיים שם פרטי שנת לידה שם משפחה מקום לידה השכלה (מספר שנות לימוד) מס' תעודת זהות מען העסק באין עסק - מען פרטי תאריך חתימה * מחק את הבלתי מתאים. ** מחק אם כבר הגשת את הדברים עם הבקשה להשתתף בבחינות או עם בקשת היתר קודמת. תוספת שישית (תיקון: תשנ"ט) (תקנה 42) חלק א' טופס אזהרה בפעולת הדברה באמצעות קוטל חרקים או קוטל מכרסמים אזהרה ! (ציור גולגולת) במקום זה מתבצעת הדברה ברעל מסוכן אסור לגעת ברעל המפוזר במקום ! במקרה של חשד להרעלה יש לקרוא מיד לרופא שם הרעל תאריך פיזור הרעל שם המדביר מס' היתר הדברה כתובת המדביר מס' טלפון חתימת המדביר טלפון מרכז מידע למניעת הרעלות, חיפה 04-8529205 חלק ב' טופס אזהרה בפעולת הדברה בגזים באמצעות תכשיר איוד סכנה ! (ציור גולגולת) במקום זה מתבצעת הדברה בגזים ברעל מסוכן הכניסה אסורה בהחלט ! במקרה של חשד להרעלה יש לקרוא מיד לרופא שם תכשיר האיוד (הגז) שם הרעל תאריך פיזור הרעל שם המדביר מס' היתר הדברה כתובת המדביר מס' טלפון חתימת המדביר טלפון מרכז מידע למניעת הרעלות, חיפה - 04-8529205 תקנותרישוי עסקיםהדברה