תקנות רישום מקרקעין

תקנות המקרקעין (ניהול ורישום), תש"ל-1969 (להלן:"תקנות רישום מקרקעין") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 77, 89, 121, 122, 123, 133 ו-168 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, אני מתקין תקנות אלה: פרק א' : פרשנות 1. הגדרות תקנות רישום מקרקעין אלה - "המרשם" - כמשמעותו בפרק ט' לחוק; "המנהל הכללי" - המנהל הכללי של משרד המשפטים; "הממונה" - הממונה על המרשם; "המפקח" - כמשמעותו בסעיף 117 (א) לחוק; "הרשם" - כמשמעותו בסעיף 116(א) לחוק; "מוסמך בסמכויות רשם" - כמשמעותו בסעיף 116(ב) לחוק; "הפנקסים" - הפנקסים המתנהלים במסגרת המרשם; "לשכה" - לשכת רישום מקרקעין; "חוק התכנון" - חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965. פרק ב' : ארגון המרשם 2. הממונה הממונה יעמוד בראש המרשם ויפעל בסמכויות ובתפקידים שנקבעו לו בחוק ותקנות רישום מקרקעין לפיו. 3. המפקח אלה סמכויותיו ותפקידיו של המפקח, בנוסף לסמכויות ולתפקידים שנקבעו לו לפי החוק: (1) קביעת סדרי עבודתן של הלשכות שבאזור סמכותו, בכפוף להוראות הממונה; (2) פיקוח על העבודה והסדרים בלשכות שבאזור סמכותו ועל ביצוע תפקידיהם של הרשמים שנתמנו ללשכות אלה; (3) ביצוע כל תפקיד שיטיל הממונה, אם על המפקחים כולם ואם עליו אישית. 4. סמכויות הרשם אלה סמכויותיו ותפקידיו של הרשם, בנוסף לסמכויות ולתפקידים שנקבעו לו לפי החוק: (1) ניהול הפנקסים בלשכה שעליה נתמנה; (2) פיקוח על עבודתם של עובדי הלשכה; (3) ביצוע כל תפקיד שיטיל הממונה, אם על הרשמים כולם ואם עליו אישית. 4א. מוסמך בסמכויות רשם (תיקון: תשל"ז) (א) אלה סמכויותיו של המוסמך בסמכויות רשם: (1) חתימת השטר ואישור העיסקה לרישום לפי החוק ולפי תקנות 14, 15 ו-16; (2) רישום הערות לפי החוק וסימן ג' וסימן ד' לפרק ג' לתקנות אלה; (3) ביטול הרישום של משכנתה לפי תקנה 65(ג); (4) ביצוע כל תפקיד אחר שיטיל עליו הרשם. (ב) הרשם רשאי להורות, כי סוג פעולות של המוסמך בסמכויות רשם לא ייעשה אלא באישורו. 5. יחוד פעולות למפקח הממונה רשאי להורות, כי סוג פעולות פלוני של הרשם לא ייעשה אלא באישורו של המפקח; הוראה כאמור יכול שתהיה כללית או ללשכה פלונית. 6. הפנקסים (תיקון: תשל"ז, תשל"ט) (א) הפנקסים יכילו - (1) פנקס זכויות; (2) פנקס בתים משותפים; (3) (בוטלה); (4) פנקס שטרות, לגבי מקרקעין בלתי מוסדרים. (ב) צורת הפנקסים ופרטיהם יהיו כמפורט בדוגמאות שבתוספת. (ג) הפנקסים והרישומים בהם יכול שיתנהלו בכתב-יד, בדפוס, בצילום, בסרט מגנטי, ובאמצעות מכשיר מכני, חשמלי או אלקטרוני אחר, ובכל שיטה המתאימה למערכת מיכון ובכלל זה מערכת המופעלת על-ידי אמצעים אלקטרוניים וכל אמצעי אחר בין אלקטרוני ובין ידני. 7. צורת הרישום אופן ניהולם של הפנקסים וצורת ביצוע הרישומים בהם ייקבעו על-ידי הממונה. פרק ג' : הליכי הרישום סימן א': רישום עיסקאות 8. רישום עיסקה על סמך שטר (תיקון תשל"ז) רישום עיסקה ייעשה על סמך שטר שנערך כדין על-ידי הצדדים לעיסקה ואומת ואושר כאמור תקנות רישום מקרקעין אלה (להלן - שטר עיסקה); השטר יודפס או ייכתב במכונת כתיבה ויהיה לפי הטופס המתאים מן הטפסים שיקבע הממונה. 9. בקשה לרישום (תיקון: תשל"ב, תשל"ה, תשל"ז, תשמ"ד) (א) בקשה לרישום עיסקה במקרקעין תהא ערוכה לפי טופס 4 שבתוספת ותהא חתומה בידי בעל המקרקעין או בעל הזכות שהיא נושא העיסקה, ותוגש לרשם הממונה על הלשכה שבה רשומים המקרקעין. (ב) לבקשה יצורפו - (1) שטר העיסקה מוכן לחתימה, שיומצא במקור והעתק ובמספר עותקים נוסף כמספר הצדדים לעיסקה; (2) נסח מרישום המקרקעין; רשם רשאי להתיר קבלת בקשה גם אם לא צורף נסח מרישום המקרקעין, אם ראה כי בנסיבות המקרה יהיה זה צודק ויעיל לעשות כן, ובתנאים שקבע; (3) מסמכים המוכיחים כשרותם של החותמים על השטר, אם הוא עומד להיחתם שלא בידי צד לעיסקה; מסמכים כאמור יודפסו או ייכתבו במכונת כתיבה; הרשם רשאי להתיר קבלת מסמכים אף אם לא הודפסו או נכתבו במכונת כתיבה, אם ראה כי בנסיבות המקרה יהא זה צודק ויעיל לעשות כן, ובתנאים שקבע. (4) הוכחות כי שולמו כל האגרות, המסים, הארנונות ויתר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום עיסקה במקרקעין; (5) הסכמתו של צד שלישי לביצוע העיסקה במקום שדרושה הסכמתו לפי דין או לפי תנאי ששימש יסוד לרישום קודם או על פי נתונים בפנקסים; הסכמתו של צד שלישי תהיה בכתב ותאומת כדרך שמאמתים חתימת שטר עיסקה. 10. (בוטלה) (תיקון: תשל"ה) 11. כשהחותם הוא תאגיד או שותפות היה אחד הצדדים לעיסקה תאגיד או שותפות, יצורפו לבקשה גם מסמכים המעידים על קיום התאגיד או השותפות, על כשירותם לבצע את העיסקה שמבקשים לרשמה ועל החלטתם לבצעה. 12. (בוטלה) (תיקון: תשל"ה) 13. צירוף תכניות מאושרות (תיקון: תש"ם) אם הרישום הקיים של מקרקעין אינו מבוסס על תכנית מאושרת כדין לפי חוק התכנון או לפי פקודת המדידות, תצורף לבקשה גם תכנית שהוכנה ונחתמה בידי מודד כמשמעותו בפקודת המדידות או שאושרה לפי חוק התכנון וכן בוקרה ואושרה בהתאם להוראות שתקנות רישום מקרקעין המודדים, תשכ"ה-1965; המפקח רשאי לפטור את המבקש מחובה זו. 14. חתימת השטר בלשכה (תיקון: תשל"ה) (א) התייצבו בעלי העיסקה לפני הרשם, יבדוק הרשם את הבקשה ואת המסמכים שצורפו אליה ויברר אם העיסקה כשרה לרישום ואם הנתונים בפנקסים מאפשרים את רישומה. (ב) נוכח הרשם כי הצדדים זכאים לבצע את העיסקה וכי אין מניעה לביצועה ולרישומה, יתן הסכמתו לרישום, יחתים את הצדדים על שטר העיסקה ויאמת את חתימותיהם בחתימת ידו, לאחר שזיהה אותם והסביר להם את מהות העיסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה ולאחר ששוכנע שהדבר הובן כראוי ושהם חותמים מרצונם. 15. אישור העיסקה לרישום (תיקון: תשל"ה) נחתם שטר העיסקה ואומת כאמור בתקנת משנה 14(ב), יאשר הרשם את העיסקה לרישום, יתן העתק מהשטר לכל אחד מבעלי העיסקה, והעיסקה תירשם בפנקס. 16. חתימת השטר בפני עורך-דין ורישום העיסקה (תיקון: תשל"ה, תשנ"ב) (א) התייצבו בעלי העיסקה לפני עורך-דין, יחתים אותם על שטר העיסקה ויאמת חתימותיהם בחתימת ידו, לאחר שזיהה אותם והסביר להם את מהות העיסקה שהם עומדים לבצע ואת התוצאות המשפטיות הנובעות ממנה, ולאחר ששוכנע שהדבר הובן כראוי ושהם חותמים מרצונם. (א1) לצד חתימת האימות האמורה בתקנת משנה (א) יאשר עורך-הדין, בכתב, כי בדק את הפרטים המופיעים בשטר העסקה והמסמכים שצורפו לה כאמור בתקנה 9 (בתקנה זו - המסמכים) ומצאם מתאימים וראויים לעסקה המבוקשת. (ב) נחתם שטר העיסקה ואומת כאמור תקנות רישום מקרקעין משנה (א) ו-(א1), יצרף עורך-הדין את השטר לבקשה וליתר המסמכים ויגישם לרשם סמוך לאחר מועד האימות. (ג) נתקבל שטר העיסקה, יבדוק הרשם, או מי שהממונה הסמיכו לכך, את הבקשה ואת המסמכים שצורפו אליה, ויברר אם העיסקה כשרה לרישום ואם הנתונים בפנקסים מאפשרים את רישומה. (ד) נוכח הרשם כי הצדדים זכאים לבצע את העיסקה וכי אין מניעה לביצועה ולרישומה, יתן הסכמתו לרישום, יאשר את העיסקה לרישום, ימסור לעורך-הדין העתק מהשטר, והעיסקה תירשם בפנקס. 17. (בוטלה) (תיקון: תשל"ה) 18. מי לא מוסמך לאמת שטרי עיסקה (א) לא יהא עורך-דין מוסמך לאמת שטרי עיסקה, אם שר המשפטים, על פי המלצת הוועדה שהוקמה לכך בהודעות ברשומות (להלן - ועדת ההמלצות), החליט לשלול ממנו את סמכות האימות לתקופה שקבע או לצמיתות; וזה הרכב ועדת ההמלצות; (1) המנהל הכללי - יושב-ראש; (2) הממונה; (3) שלושה חברים שימנה שר המשפטים בהמלצת לשכת עורכי-הדין. (ב) שלושה מחברי ועדת ההמלצות, כשהיושב-ראש הוא אחד מהם, יהיו בה מנין חוקי. (ג) הוועדה תקבע בעצמה את סדרי דיונה ואת הנוהל בעבודתה. 20-.19. (בוטלו) (תיקון: תשל"ה) 21. זיהוי בעלי העיסקה (א) המחתים את בעלי העיסקה יזהה אותם על פי תעודת זהות או דרכון. (ב) המחתים רשאי להחתים בעל עיסקה אף ללא הצגת תעודת זהות או דרכון, אם החותם ידוע לו אישית או אם זהותו הוכחה, להנחת דעתו, בכל דרך שהיא; נהג כן - יציין עובדה זו בגוף בשטר המאומת. (ג) הוראות תקנה זו יחולו, בשינויים המחוייבים, על כל מקרה של קביעת זהותו של אדם לענין תקנות אלה. סימן ב': רישום ירושה 22. רישום ירושה על פי בקשה רישום ירושה יהיה על פי בקשה מאת מעוניין בדבר. 23. הגשת הבקשה (תיקון: תשנ"ט) (א) הבקשה לרישום ירושה תוגש בלשכה שבה רשומים המקרקעין שלגביהם מבקשים את הרישום. (ב) לבקשה יצורפו - (1) צו ירושה , צו קיום צוואה או צו הנהלת עזבון, מאת בית משפט, בית דין דתי או רשם לעניני ירושה מוסמך; (2) נסח מרישום המקרקעין שלגביהם מבקשים את הרישום. 23א. רישום ירושה של שכירות מתבטלת (תיקון: תשל"ב) (א) הוגשה בקשה לרישום ירושה של שכירות, ונוכח הרשם כי בהתאם לתנאי השכירות יכול המשכיר לבטלה בגלל מותו של השוכר או בגלל אירוע הנובע ממותו של השוכר, יעכב את רישום הירושה , ימציא למשכיר הודעה על הבקשה ויבקשנו להודיע עמדתו תוך ארבעה-עשר יום מיום קבלת ההודעה. (ב) הודיע המשכיר לרשם, תוך התקופה האמורה, על התנגדותו לרישום הירושה , לא תירשם הירושה אלא על פי צו מפורש של בית-משפט מוסמך או אם הודיע המשכיר לאחר מכן על הסכמתו לרישומה. (ג) לא הודיע המשכיר כאמור על התנגדותו, או הודיע על הסכמתו לרישום הירושה , יורה הרשם על רישום הירושה כמבוקש. 24. תחולת סימן א' הוראות סימן א' יחולו, בשינויים המחוייבים, על רישום ירושה לפי סימן זה. סימן ג': רישום הערות 25. הערות נוספות על הערות שבחוק ההערות המפורטות בסימן זה, יירשמו בידי הרשם בנוסף להערות שנקבעו בסימן ב' של פרק ט' לחוק. 26. הערה על ביטול הרשאה על פי בקשת שולח ירשום הרשם הערה על ביטול הרשאה שאינה בלתי חוזרת כאמור בסעיף 14(ב) לחוק השליחות, תשכ"ה-1965. 27. הערה על יעודם של מקרקעין (תיקון: תשל"ה, תשל"ז) (א) לפי בקשת יושב-ראש מוסד תכנון ירשום הרשם הערה על היעוד או על השימוש שנקבע למקרקעין פלונים מכוח חוק התכנון או הוראות של תכנית או תנאי בהיתר שניתנו לפי חוק התכנון. (ב) בוטל היעוד או השימוש שנרשם כאמור, או שונו הוראות של תכנית או תנאים בהיתר, יורה הרשם, לפי בקשת מי שביקש את רישום ההערה, על מחיקתה. (ג) בתקנה זו, "מוסד תכנון" - ועדה מחוזית לתכנון ולבניה או ועדה מקומית לתכנון ולבניה או ועדת משנה של ועדה מקומית לתכנון ולבניה. 28. הערה על מקלט או מחסה (תיקון: תשל"ז) (א) על פי בקשת הרשות המקומית שבתחום שיפוטה נמצאים מקרקעין פלונים, או על פי בקשת מפקד הג"א מחוזי, ירשום הרשם כי אותם מקרקעין, או חלק מסויים בהם, נועדו לשמש מקלט או מחסה ציבורי כמשמעותם בחוק ההתגוננות האזרחית, תשי"א-1951 (בתקנה זו - חוק הג"א). (ב) בוטלה הועדת המקרקעין למקלט או למחסה ציבורי, יורה הרשם על מחיקת ההערה, על פי בקשת הרשות המקומית, ראש הג"א, מפקד-הג"א מחוזי או ועדת הערר האמורה בסעיף 13(ד) לחוק הג"א, או על פי בקשת כל אדם המעוניין באותם מקרקעין. (ג) רישום הערה לפי תקנה זו ומחיקתה פטורים מאגרת-רישום. 29. הערה על אי-התאמה (תיקון: תשל"ז) (א) על פי בקשת הוועדה המקומית לתכנון ובניה ירשום הרשם הערה בדבר אי-התאמת בנין להיתר שנתנה הוועדה על פי הוראות חוק התכנון. (ב) רשם רשאי, על פי בקשת הוועדה המקומית או כל אדם המעוניין במקרקעין, להורות על מחיקת הערה שנרשמה כאמור בתקנת-משנה (א), אם שוכנע כי אין עוד הצדקה לקיום ההערה. 30. הערה על היותם של המקרקעין מקרקעי יעוד (א) הרשם ירשום בצד רישומם של כל מקרקעין שהם מקרקעי-יעוד, כמשמעותם בסעיף 107 לחוק, הערה המעידה על אופיים זה. (ב) פורסמה ברשומות הודעה כי המקרקעין חדלו לשמש ליעודם, כאמור בסעיף 110 לחוק - ימחק הרשם את ההערה. 30א. הערה על נכסי הקדש ציבורי (תיקון: תשנ"ד) (א) נרשמו מקרקעין או חלק מסוים בהם כנכסי הקדש ציבורי בפנקס ההקדשות הציבוריים, כמשמעותם בחוק הנאמנות, התשל"ט-1979, יודיע על כך רשם ההקדשות לרשם, והרשם ירשום הערה בדבר קיומו של רישום כאמור. (ב) נמחק הקדש מפנקס ההקדשות הציבוריים, יודיע על כך רשם ההקדשות לרשם, והרשם יורה על מחיקת ההערה. (ג) רישום הערה או מחיקתה לפי תקנה זו, פטורים מאגרת רישום. סימן ד' : רישום פסקי-דין וצווים 31. רישום פסקי-דין והחלטות אחרות של בתי-משפט (תיקון: תשל"א, תשל"ז) הרשם, או מי שהרשם הסמיכו לכך, ירשום כל פסק-דין, צו או החלטה אחרת של בית - משפט, אם הורה בית המשפט על רישומם. 32. רישום החלטות וצווים על רשויות אחרות (תיקון: תשל"א, תשל"ז) הרשם, או מי שהרשם הסמיכו לכך, ירשום פסק-דין, צו או החלטה אחרת של רשות המוסמכת להורות על רישום החלטותיה, אם הרשות הורתה על הרישום. 33. הגשת המסמך לרישום (תיקון: תשל"א) פסק-דין, צו או החלטה, כאמור תקנות רישום מקרקעין 31 או 32, יכול שיוגש לרישום במישרין מאת בית-המשפט או הרשות, לפי הענין, או מאת אדם מעוניין המבקש זאת, אלא שאם הוגשו מאת המעוניין כאמור, לא יירשמו כל עוד לא שולמה האגרה שנקבעה לכך. סימן ה' : רישום זכות קדימה ומימושה 34. זכות קדימה על פי הסכם זכות-קדימה על פי הסכם כאמור בסעיף 99 לחוק תירשם כדרך שנרשמת עיסקה והוראות סימן א' יחולו, בשינויים המחוייבים. 35. רישום זכות קדימה של יורש (תיקון: תשל"א) (א) יורש המבקש לרשום זכות-קדימה כאמור בסעיף 100(ב) לחוק, יגיש בקשתו לרשם; לבקשה יצורף נסח מרישום המקרקעין והעתק מצו הירושה או צו אישור הצוואה , לפי הענין. (ב) המבקש יציין בבקשתו לגבי חלקם של אילו יורשים הוא מבקש לרשום את זכות-הקדימה, או שהוא מבקש לרשמה לגבי חלקם של כל יתר היורשים. (ג) נוכח הרשם - על פי צו הירושה או צו אישור הצוואה ועל פי ראיות נוספות, שהוגשו לו - כי בקשת היורש בדין יסודה, תירשם זכות הקדימה. 36. הערה על הצעה לרכישת מקרקעין (תיקון: תשל"א) קיבל הרשם העתק מההצעה שנשלחה לבעל זכות-קדימה כאמור בסעיף 102(א) לחוק, ירשום הרשם, או מי שהרשם הסמיכו לענין זה, הערה על כך בסמוך לרישום של המקרקעין. 37. הפקדת המחיר (תיקון: תשל"א) בעל זכות-קדימה שקיבל הצעה כאמור בתקנה 36, וביקש להפקיד בידי הרשם את המחיר הנדרש, ימסור לרשם העתק מההודעה ששלח למציע על הסכמתו לרכוש את המקרקעין כמוצע, אישור מסירת ההודעה בדואר רשום והמחאה לזכות המציע ולהנחת דעתו של הרשם על הסכום הנקוב בהצעה כתמורת המקרקעין או הזכות; הרשם, או מי שהרשם הסמיכו לכך, ירשום הערה על ההפקדה ויודיע עליה למציע. 38. הודעה על תשלום למציע שילם בעל זכות-הקדימה למציע את המחיר הנדרש, ימסור לרשם אישור מאת המציע על קבלת הסכום או אישור על מסירתו למציע באמצעות הדואר. 39. ביצוע ההעברה שילם בעל זכות-הקדימה את המחיר או הפקידו בידי הרשם, ונוכח הרשם כי לפי הנתונים בפנקסים אין מניעה לביצוע ההעברה, ינהג כאילו הוגשה לו בקשה לרישום עיסקה והוראות סימן א' יחולו, בשינויים המחוייבים. סימן ו': רישום ראשון, חידוש רישום ותיקון שטח או גבולות 40. בקשה לרישום ראשון (תיקון: תש"ם) (א) בקשה לרישום ראשון של מקרקעין תוגש למפקח באמצעות הרשם שבתחום לשכתו נמצאים אותם מקרקעין, ואם אין הם נמצאים בתחומה של שום לשכה - במישרין למפקח שהם באזור סמכותו. (ב) לבקשה יצורפו - (1) תשריט המקרקעין שהוכן על-ידי מודד כמשמעותו בפקודת המדידות; וכן בוקר ואושר בהתאם להוראות שתקנות רישום מקרקעין המודדים, תשכ"ה-1965; (2) נסח מרישום המקרקעין ברישומי מס-רכוש וקרן-פיצויים, או אישור מאת מנהל מס-רכוש וקרן-פיצויים או מטעמו כי המקרקעין אינם רשומים בפנקסיו; האמור בפיסקה זו לא יחול אם הבקשה מוגשת מטעם המדינה; (3) רשימה המפרטת שמו של כל אדם, זולת המבקש, שיש לו זכות באותם מקרקעין הטעונה רישום בפנקס, וכן מענו של כל אדם כאמור - במידה שהמען ידוע למבקש. 41. בקשה לחידוש רישום (א) בקשה לחידוש רישום תוגש למפקח באמצעות הרשם שבלשכתו היו רשומים המקרקעין לפני שהושמד או טושטש הרישום. לבקשה יצורפו - (1) נסח מהרישום הקודם של המקרקעין, שטר-קנין, תעודת-רישום או כל מסמך אחר המעיד על הרישום של המקרקעין לפני שהושמד או טושטש; (2) רשימה המפרטת שמו של כל אדם שיש לו זכות באותם מקרקעין הטעונה רישום בפנקס, וכן מענו של כל אדם כאמור - במידה שהמען ידוע למבקש; (3) תצהיר לאימות המסמכים האמורים בפיסקה (1) והרשימה האמורה בפיסקה (2). 41א. בקשה לתיקון שטח או גבולות (תיקון: תש"ם) (א) בקשה לתיקון רישום לא נכון של שטח או גבולות של מקרקעין לא מוסדרים תוגש למפקח באמצעות הרשם שבלשכתו רשומים המקרקעין. (ב) בבקשה יפורטו כל העובדות המשמשות יסוד לתיקון המבוקש ויצורפו אליה - (1) נסח מרישום המקרקעין; (2) תשריט המתאר את המקרקעין ואת התיקון המבוקש, שהוכן ונחתם בידי מודד כמשמעותו בפקודת המדידות, וכן בוקר ואושר ככשר לרישום בהתאם לתקנות המודדים, תשכ"ה-1965; (3) נסח מאושר מרישום המקרקעין בפנקסי מס רכוש וקרן פיצויים ובפנקסי הרשות המקומית שבתחומה נמצאים המקרקעין, או אישור מאת מנהל מס רכוש וקרן פיצויים וראש הרשות המקומית כי המקרקעין אינם רשומים בפנקסיהם; (4) רשימה המפרטת שמו של כל אדם, זולת המבקש, שיש לו זכות באותם מקרקעין וכן מענו של כל אדם כאמור; (5) רשימה המפרטת שמו של כל אדם שיש לו זכות במקרקעין הסמוכים, אם התיקון עלול להשפיע על זכויותיו, וכן מענו של כל אדם כאמור; (6) תצהיר לאימות העובדות שפורטו בכתב הבקשה והרשימות האמורות בפסקאות (4) ו-(5). 42. מסירת הודעה לבעלי הזכויות בנוסף לפרסום ההודעה ברשומות, כאמור בסעיף 136(א) לחוק, יורה המפקח על מסירת הודעה על כל בקשה לפי סימן זה לכל אדם שנכלל ברשימה שצורפה לבקשה כבעל-זכות במקרקעין זולת המבקש (בסימן זה - מעונין), וכן ליועץ המשפטי לממשלה אם הבקשה לא הוגשה מטעם המדינה. 43. הגשת התנגדות (תיקון: תש"ם) (א) התנגדות לרישום או לתיקון רישום כמבוקש לפי תקנות 40, 41 או 41א תוגש בשני עותקים ובצירוף עותק אחד לכל מעוניין; אלא שאם הוגשה בקשה או התנגדות קודמת, על ידי מספר מבקשים או מתנגדים, לא יצורף אלא עותק אחד לכל אותם מבקשים או מתנגדים. (ב) בהתנגדות יצויינו - (1) שמו של המתנגד, משלח ידו, מספר זהותו, מענו והמען למסירת מסמכים; (2) הרצאה תמציתית של טענות המתנגדים. (ג) ההתנגדות תימסר מטעם המפקח לכל מעוניין פרט למתנגד. 44. סייג לטענות פגם נמסרה בקשה או התנגדות לפי סימן זה בלשכה, או בלשכתו של המפקח, ונתקבלה שם על ידי העובד שנקבע לכך, לא ייזקק המפקח לטענת-פגם בצורת הבקשה או ההתנגדות. 45. מתן צו רישום במקרה שלא הוגשה התנגדות (תיקון: תש"ם) תמה התקופה שנקבעה להגשת התנגדות בסעיף 136(ב) לחוק, ולא הוגשה התנגדות, ושוכנע המפקח כי מן הדין הוא לרשום את המקרקעין, לחדש רישומם או לתקן את הרישום הקיים, כמבוקש, יתן צו לרישומם או לתיקון הרישום. 46. דיון כשהוגשה התנגדות (א) תמה התקופה שנקבעה להגשת התנגדות בסעיף 136(ב) לחוק, והוגשה התנגדות, יקבע המפקח מועד לדיון ויזמין את המבקש והמתנגד. (ב) בעת הדיון ישמע המפקח תחילה את טענות המתנגד ולאחר מכן את טענות המבקש; המפקח רשאי, ככל שהדבר ייראה לו דרוש למען הצדק, להתיר למתנגד להשיב לטענות המבקש. (ג) שמע המפקח את טענות המתנגד ונוכח כי אין בהן כדי להצדיק לכאורה את דחיית הבקשה, רשאי הוא לתת את הצו לרישום המקרקעין כמבוקש בלי לשמוע את טענות המבקש. (ד) המפקח רשאי, בכל שלב של ההליכים לפי סימן זה, להורות על הגשת טענות בכתב, בנוסף לטענות בעל-פה או במקומן. 47. החלטת המפקח (תיקון: תש"ם) (א) כתום הדיון רשאי המפקח לתת צו לרישום המקרקעין או לתיקון הרישום הקיים או לדחות את הבקשה. (ב) החלטה מנומקת של המפקח תימסר למבקש ולמתנגדים בסמוך ככל האפשר למתן ההחלטה. 48. תוכן הצו (תיקון: תש"ם) צו לרישום מקרקעין או לתיקון הרישום הקיים לפי סימן זה יפרט את כל הפרטים שייכללו ברישום המקרקעין או רישומם מחדש או בתיקון הרישום הקיים ובכלל זה הפרטים בדבר הבעלות, זכויות החכירה, המשכנתאות, זיקות-ההנאה וכל יתר הזכויות הנרשמות בפנקסים. 49. ביצוע הרישום (תיקון: תשל"א) ניתן צו לפי סימן זה, ואין עוד ערר או ערעור עליו, יעבירנו המפקח לרשם, והרשם, או מי שהרשם הסמיכו לכך, ירשום את המקרקעין בהתאם להוראות הצו. סימן ז': רישום בית משותף וביטול הרישום 50. הגשת בקשה לרישום בפנקס הבתים המשותפים (א) בקשה לרישום בית בפנקס הבתים המשותפים תוגש בשני עותקים באמצעות הרשם שבלשכתו רשומים המקרקעין שלגביהם מוגשת הבקשה. (ב) לבקשה יצורפו - (1) נסח מרישום המקרקעין; (2) תשריט הבית, מאושר על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה, או תשריט אחר הנותן, להנחת-דעתו של המפקח, תמונה נאמנה של הבית ודירותיו; (3) תקנון הבית או הודעה שהמבקשים מאמצים את התקנון המצוי; (4) המלצה למינוי נציגות זמנית לבית המשותף. 51. מתן צו רישום נוכח המפקח כי נתמלאו כל התנאים למתן צו-רישום כמפורט בסעיף 143 לחוק, וכי הבית ראוי להירשם בפנקס הבתים המשותפים כאמור בסעיף 142, יתן את צו הרישום. 52. רישום הבית (תיקון: תשל"א) נתן המפקח צו-רישום כאמור בתקנה 51, ואין עוד ערר או ערעור על הצו, יעבירנו המפקח לרשם, והרשם, או מי שהרשם הסמיכו לכך, ירשום את הבית בפנקס הבתים המשותפים בהתאם להוראות צו הרישום. 52א. בית משותף המורכב ממבנים אחדים (תיקון: תשל"ב) (א) הוגשה למפקח בקשה לרשום שני בתים או יותר כבית משותף אחד, כאמור בסעיף 142(ב) לחוק, ונוכח המפקח כי מהתשריט שצורף לבקשה נובע, על פניו, שהחלקה או החלקות שעליהן הוקמו הבתים אינן ניתנות לחלוקה כאמור באותו סעיף, יתן צו רישום, ובלבד שנתמלאו תנאים אחרים למתן הצו. (ב) לא נוכח המפקח כאמור בתקנת-משנה (א), יעביר את הבקשה לועדה המחוזית לתכנון ולבניה שבתחום סמכותה נמצאים המקרקעין שלגביהם הוגשה הבקשה (להלן - הועדה המחוזית) ולא יתן צו רישום כמבוקש אלא אם קבעה הועדה המחוזית, בחוות-דעת מנומקת כי החלקה או החלקות אינן ניתנות לחלוקה כאמור בסעיף 142 לחוק. (ג) חיוותה הועדה המחוזית דעתה, כי החלקה או החלקות אינן ניתנות לחלוקה כאמור, יתן המפקח את צו הרישום, ובלבד שנתמלאו התנאים האחרים למתן הצו. 53. בקשה לתיקון צו רישום בעל דירה, או בעל זכות בדירה, המבקש תיקון צו הרישום, יצרף לבקשתו - (1) נסח מרישום הבית המשותף על כל דירותיו בפנקס הבתים המשותפים; (2) תשריט הבית, מאושר על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה, או תשריט אחר הנותן, להנחת-דעתו של המפקח, תמונה נאמנה של הבית המשותף על דירותיו; (3) העתק מהבקשה בשביל כל בעל דירה ובעל זכות בדירה בבית המשותף, זולת המבקש. 54. הגשת טענות (א) הוגשה בקשה לתיקון צו-רישום, ימסור המפקח הודעה על כך לכל בעל דירה ולכל בעל זכות בדירה מדירות הבית המשותף זולת המבקש (בסימן זה - שכן), יציין בה את זכותו לטעון טענותיו לבקשה ויצרף אליה העתק מהבקשה. (ב) כל שכן רשאי, תוך חמישה-עשר יום מהיום שנמסרה לו ההודעה, להגיש למפקח טענות בכתב בקשר לבקשה. (ג) המפקח ידון בבקשה ובטענות שהוגשו לו - אם הוגשו - על סמך החומר בכתב שהוגש לו בלי לשמוע את הצדדים, ואולם רשאי הוא, אם היה משוכנע שהדבר דרוש לעשיית צדק, להורות על קיום דיון לפניו. 55. החלטת המפקח לאחר הדיון בטענות כאמור בתקנה 54(ג), או עם תום המועד להגשת טענות - אם לא הוגשו טענות, יתן המפקח צו לתיקון צו הרישום או ידחה את הבקשה. 56. בקשה לביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים בעלי הדירות בבית משותף, המבקשים כולם לבטל את רישומו של הבית בפנקס הבתים המשותפים, יצרפו לבקשתם - (1) נסח מרישום הבית המשותף, על כל דירותיו, בפנקס הבתים המשותפים; (2) תשריט הבית, מאושר על ידי הועדה המקומית לתכנון ובניה, או תשריט אחר הנותן, להנחת-דעתו של המפקח, תמונה נאמנה של הבית על דירותיו; (3) העתק מהבקשה בשביל כל בעל זכות בדירה מדירות הבית המשותף, זולת בעלי הדירות. 57. הגשת טענות הוגשה בקשה לביטול הרישום בפנקס הבתים המשותפים, כאמור בתקנה 56, או שהמפקח התכוון לבטל את הרישום מיזמתו משנוכח שהבית אינו ראוי עוד לרישום בפנקס, כאמור בסעיף 146 לחוק, ימסור המפקח הודעה על כך לכל בעל-דירה ולכל בעל-זכות בדירה, ומשעשה כן יחולו הוראות תקנות 54 ו-55, בשינויים המחוייבים. 58. רישום בית שבבעלות משותפת הוגשה בקשה לרישום בית הנמצא בבעלות משותפת של מספר בני-אדם בפנקס הבתים המשותפים, רשאי המפקח לצוות בצו הרישום על העברת חלקים בלתי-מסויימים בדירות משותף לשותף. 59. העברת בעלות לחוכר (א) המפקח רשאי לצוות, בצו הרישום, כי הבעלות בדירה שהיתה מוחכרת לחוכר ערב הרישום תירשם בשם החוכר כאמור בסעיף 143(ג) לחוק, אם נתבקש לכך על ידי הבעל והחוכר ואם שוכנע כי ביטול החכירה והעברת הבעלות נעשים עקב הרישום בפנקס הבתים המשותפים בלבד. (ב) היתה דירה, כאמור בתקנת-משנה (א), מוחכרת בחכירה לדורות, יהיו ביטול החכירה והקניית הבעלות לחוכר פטורים מאגרה. סימן ח': רישומים שונים 60. חלוקה, פיצול ואיחוד (תיקון: תשל"א, תשל"ח) (א) רישום חלוקה, פיצול או איחוד של חלקות (בתקנה זו - פעולת תכנון) ייעשה על סמך תכנית שהוכנה ונחתמה בידי מודד כמשמעותו בפקודת המדידות, אושרה בהתאם להוראות חוק התכנון והבניה, תשכ"ה-1965, וכן בוקרה ואושרה ככשרה לרישום בהתאם להוראות שתקנות רישום מקרקעין המודדים, תשכ"ה-1965. (ב) בקשה לרישום פעולת תכנון תהא חתומה בידי בעלי המקרקעין שבהם מבוצעת אותה פעולה ותוגש לרשם הממונה על הלשכה שבה רשומים המקרקעין. (ג) לבקשה יצורפו - (1) תכנית פעולת התכנון, שהוכנה ואושרה כאמור בתקנת-משנה (א); (2) נסח מרישום המקרקעין הכלולים בתכנית; (3) אישורים על תשלום כל האגרות, המסים, הארנונות ויתר תשלומי החובה שתשלומם הוא תנאי לרישום פעולת תכנון או פטור מהם. (ד) בכפוף לאמור תקנות רישום מקרקעין-משנה (ה) ו-(ו), משנוכח הרשם כי תכנית פעולת התכנון הוכנה ואושרה כדין ואין מניעה לביצועה ולרישומה, ירשום הרשם או מי שהסמיך לכך את פעולת התכנון כפי שאושרה. (ה) היו מקרקעין שבהם מבוצעת פעולת תכנון מוחכרים או משועבדים במשכנתה או בזיקת הנאה או בזכות קדימה, או כפופים להערה שנרשמה מכוח הוראת דין, יפרט הרשם את הפרטים בדבר רישומן של זכויות או הערה כאמור בחלקות שייווצרו לאחר פעולת התכנון. (ו) היו מקרקעין שבהם מבוצעת פעולת תכנון רשומים בפנקס הבתים המשותפים, יפרט המפקח את הפרטים בדבר רישומו או תיקונו של צו הרישום בפנקס הבתים המשותפים לגבי החלקות שיווצרו לאחר פעולת התכנון. 61. מחוברים שנרשמו בנפרד מהקרקע (תיקון: תשל"ז) נוכח הרשם כי מבנים או נטיעות רשומים בנפרד מן הקרקע על שם אדם אחד, יורה על ביטול הרישום וירשום את המבנים או הנטיעות והקרקע כיחידה אחת. 61א. מיזוג זכויות (תיקון: תשל"ז) נוכח הרשם כי זכות במקרקעין מוזגה בזכות אחרת שבאותם מקרקעין רשאי הוא למזג את הרישומים. סימן ט' : ביטול רישומים 62. ביטול זכות רשומה הממונה רשאי, על פי בקשת צו מעוניין או על פי הודעת הרשם, ולאחר שנתן לכל אדם שזכותו עלולה להיפגע בכך הזדמנות להביא בפניו טענותיו וראיותיו, לבטל רישום בפנקסים, אם נוכח שהזכות הרשומה פקעה, אם מכוח הוראת דין, אם על-ידי שנסתיימה התקופה הרשומה שנקבעה לתקפו של הרישום ואם על-ידי מאורע שנקבע כמפקיע תקפו של הרישום. 63. הפקעת משכנתא על-ידי הפקדה (תיקון: תשל"א, תשל"ז, תש"ם) (א) ממשכן המבקש לפדות את חובו על-ידי הפקדת המגיע ממנו בידי הרשם והפקעת המשכנתא, כאמור בסעיף 89 לחוק, יגיש לרשם בקשה לכך ויצרף אליה - (1) שטר המשכנתה או העתק מאושר ממנו, או נסח מרישום המקרקעין; (2) ראיות לסירובו של בעל המשכנתה לקבל את החוב מהממשכן, או לאי-יכולתו של הממשכן לסלק את החוב לבעל המשכנתה על אף שנקט צעדים סבירים לעשות זאת; (3) סכום החוב וכל סכום אחר המגיע לבעל המשכנתה בהתאם לתנאי המשכנתה, או המחאה, להנחת דעתו של הרשם, על סכומים כאמור. (ב) הרשם ימסור הודעה לבעל המשכנתה על ההפקדה ויזמינו להופיע בלשכה לקבלת המופקד ולחתימת שטר הפטר המשכנתה תוך תקופה שנקבעה בהודעה ושלא תפחת מחמישה עשר יום; לא היה מענו של בעל המשכנתה ידוע לרשם, יפרסם את ההודעה בשני עתונים יומיים ויכול הרשם לפטור מחובת הפרסום כאמור אם ראה שבנסיבות המקרה יהא זה צודק ויעיל לעשות כן. (ג) הופיע בעל המשכנתה תוך התקופה שנקבעה בהודעה, ישלם לו הרשם את המגיע לו ויחתימו על שטר המשכנתה; לא הופיע כאמור, או שהופיע אך סירב לחתום על השטר, ונוכח הרשם כי אין מניעה להפקעת המשכנתה, לא בדין ולא בתנאי המשכנתה או ברישום בפנקסים, יורה על הפקעתה ומחיקתה בהתאם לכך. 64. הפקדה באוצר או על פי הוראותיו (תיקון: תשל"א) נמחקה המשכנתה, יפקיד הרשם את המופקד או באוצר או במוסד שקבע החשב הכללי או מי שהוא הסמיכו לכך, והערה על כך תירשם בידו או בידי מי שהוא הסמיך לענין זה בסמוך למקום רישומם של המקרקעין שהיו ממושכנים במשכנתה שהופקעה. 65. ביטול רישום על-ידי הצדדים (תיקון: תשל"ה) (א) כל רישום ניתן לביטול על פי בקשת הצדדים ובלבד שחתמו על שטר ביטול כדרך שחותמים על שטר עיסקה. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי המפקח להורות על ביטולו של הרישום על פי בקשתו של בעל הזכות המתבטלת בלבד, אם ראה כי בנסיבות המקרה יהיה זה צודק ויעיל לעשות כן, ובתנאים שקבע. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א), רשאי הרשם להורות על ביטול הרישום של משכנתה על פי בקשת בעל המשכנתה שהוא בנק או מוסד בנקאי או מוסד כספי, כמשמעותם בפקודת הבנקאות, 1941; המשכנתה תתבטל בשלמותה לגבי כל המקרקעין שלגביהם היא רשומה. פרק ד': עררים 66. התקופה לערר לממונה התקופה לערר לממונה על החלטת רשם או מפקח, כאמור בסעיף 121 לחוק, היא חמישה עשר יום מהיום שנמסרה ההחלטה לעורר, ואם לא נמסרה לו - מהיום שהגיעה לידיעתו. 67. סיכומים נוספים (א) הממונה רשאי לבקש מכל בעל-דין בערר שיגיש לו סיכומים נוספים של טענותיו בכתב או בעל פה, בנושאים שיקבע הממונה, בנוסף לחומר שהיה בפני הרשם או המפקח. (ב) סיכומים נוספים שהוגשו כאמור בתקנת משנה (א), יובאו לידיעת יתר בעלי הדין בערר ואם הם מוגשים בעל-פה לא יישמעו אלא אם הוזמנו יתר בעלי הדין להיות נוכחים בעת השמעתם - ותינתן להם ההזדמנות להעיר הערותיהם. 68. ערר על שומה כל מקום שמוגש ערר לממונה על שומת מקרקעין, שנעשתה בין לענין קביעת אגרה ובין לצורך אחר, יבקש הממונה, לפני שיתן החלטתו בערר, חוות-דעתו של השמאי הממשלתי הראשי. 69. התקופה לערעור לבית המשפט התקופה לערעור לבית-המשפט המחוזי על החלטת הממונה, כאמור בסעיף 122 לחוק, היא חמישה-עשר יום מיום שנמסרה ההחלטה למערער, ואם לא נמסרה לו - מהיום שבו הגיעה לידיעתו. פרק ה': בתים משותפים ובתים שאינם רשומים כבתים משותפים (תיקון: תשל"ח) סימן א': יישוב סכסוכים 70. הגדרות בסימן זה "תביעה" - תביעה לפני המפקח להכרעה בסכסוך לפי סימן ד' של פרק ו' ופרק ו' 1 לחוק. 71. החלת סדר הדין האזרחי תקנות סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, יחולו, בשינויים המחוייבים, על סדרי הדין בהליך לפי סימן זה בכל ענין שלא נקבעה לגביו הוראה אחרת בחוק זה או תקנות רישום מקרקעין אלה. 72. מקום הגשת התביעה התביעה תוגש למפקח הממונה על הלשכה שבה רשום או עשוי להירשם הבית כבית משותף. 73. פרטי כתב התביעה כתב התביעה יכיל את הפרטים כאמור תקנות רישום מקרקעין סדר הדין האזרחי, תשכ"ג-1963, ואת הפרטים הבאים: (1) בסכסוך בבית משותף - (א) כתובת הבית; (ב) מספר הגוש והחלקה; (ג) מספר המבנים בבית; (ד) מספר הדירות בכל מבנה; (ה) מספר הכניסות. (2) בסכסוך בבית שאינו רשום כבית משותף - את הפרטים שבפסקה (1) וכן את הפרטים הבאים: (א) בסכסוך לפי סעיף 58 לחוק - פירוט השטח של כל דירה נשוא הסכסוך וסך כל שטחי הדירות בבית. (ב) פירוט הרכוש המשותף, לפי הענין. 74. צירופים לכתב התביעה (א) לכתב תביעה בבית משותף יצורף, בין היתר, נסח מרישום הדירה או הדירות נשוא הסכסוך. (ב) לכתב תביעה בבית שאינו רשום כבית משותף - יצורפו, בין היתר: (1) התקנון - כאשר התביעה מבוססת על תקנון מוסכם בין בעלי הדירות. (2) פרוטוקול מאסיפת בעלי הדירות בדבר מינוי נציגות - כאשר התביעה מוגשת על ידי נציגות. 75. מיזוג המפקח רשאי למזג תביעות התלויות ועומדות לפניו, לדון בהן במשותף ולתת החלטה אחת בכולן, אם התביעות נוגעות לאותו בית משותף או לאותו בית שאינו רשום כבית משותף. 76. התקופה לערעור התקופה לערעור לבית המשפט המחוזי על החלטת המפקח לפי סימן זה היא ארבעים וחמישה יום מהיום שבו הומצאה ההחלטה למערער. סימן ב': ניהול ופיקוח 77. רישום תקנון לבית משותף (א) בקשה לרישום תקנון מוסכם לבית משותף או לשינוי הוראות התקנון, תוגש למפקח באמצעות הרשם אם אגב הבקשה לרישום הבית בפנקס הבתים המשותפים או לתיקון הרישום ואם בבקשה נפרדת; לבקשה, כאמור, יש לצרף נסח מרישום הבית המשותף על כל דירותיו. (ב) כל חתימה על בקשה לפי תקנה זו תאומת כדרך שמאמתים חתימה על שטר עסקה. (ג) נוכח המפקח, כי עורכי התקנון זכאים לבקש את רישום התקנון או השינוי, וכי אין מניעה לרישום התקנון או השינוי, יאשר את הבקשה ויורה על רישום התקנון או השינוי בפנקס הבתים המשותפים ועל תיקון הצו, לפי הענין. 78. נציגויות נפרדות למבנים או לאגפים קבעו בעלי הדירות בתקנון נציגויות נפרדות ואסיפות כלליות נפרדות למבנים או לאגפים, יקבעו בו בעלי הדירות הוראות בדבר חלוקת הסמכויות בין הנציגות הכוללת ובין הנציגויות הנפרדות וכן את דרכי כינונן של הנציגות הכוללת והנציגויות הנפרדות. 79. הריסת בית משותף ציווה המפקח, לפי סעיף 60(ב) לחוק, על בעל דירה בבית משותף שנהרס להעביר את זכותו למי שקבעו בעלי הדירות המשקמים את הבית, או למי שקבע המפקח, ונתגלעו חילוקי דעות לגבי שווי הזכות, יקבע המפקח את שווי הזכות לאחר שיקבל חוות דעת מאת שמאי ממשלתי. 83-80. (בוטלו) (תיקון: תשל"ח) פרק ו' : הוראות שונות 84. ביטול סוגי מקרקעין הממונה יקבע את הנוהל למחיקת רישום סוגי המקרקעין שהיו קיימים מכוח החקיקה העותומנית. 84א. הפיכת מקרקעי יעוד למקרקעין שאינם מקרקעי יעוד (תיקון: תשל"ב, תשל"ג) (א) בקשה למתן אישור כי מקרקעי יעוד חדלו לשמש ליעודם כאמור בסעיף 110 לחוק, תוגש מאת בעל המקרקעין או מאת ועדת תכנון ובניה כמשמעותה בחוק התכנון לממונה על המרשם בחמישה עותקים ובצירוף תכנית שאישרה אותה הוועדה המחוזית; אם הוגשה בקשה כאמור מאת ועדת תכנון ובניה המחוזית; אם הוגשה בקשה כאמור מאת ועדת תכנון ובניה כמשמעותה בחוק התכנון תעביר הוועדה העתק מהבקשה לבעל המקרקעין. (ב) הממונה על המרשם יעביר ארבעה עותקים מהבקשה עם התכנית המאושרת, בצירוף הערותיו, לשר המשפטים. (ג) שר המשפטים יעביר עותקים מהבקשה עם הרצופות לשרי החקלאות, הפנים והתחבורה ויבקשם להמציא לו הערותיהם תוך שלושים יום. (ד) כתום שלושים יום יחליט שר המשפטים בבקשה לאור הערות שהומצאו לו - אם הומצאו - ויודיע החלטתו לממונה. (ה) על אף האמור תקנות רישום מקרקעין משנה (א) עד (ד), בקשה כאמור לענין מקרקעי יעוד הכלולים בתכנית שיכון ציבורי, כמשמעותה בחוק רישום שיכונים ציבוריים, תשכ"ד-1964, תוגש לממונה על המרשם בשני עותקים ובצירוף תכנית השיכון הציבורי שאישרה אותה ועדת התיאום כאמור בסעיף 5 לחוק האמור; הממונה יעביר עותק אחד של הבקשה עם התכנית לשר המשפטים, בצירוף הערותיו, ושר המשפטים יחליט בבקשה ויודיע החלטתו לממונה. 84ב. אישור עיסקאות במקרקעי יעוד (תיקון: תשל"ב) (א) בתקנה זו, "השר" - השר שקבעה הממשלה לענין סעיף 111 לחוק, כולו או מקצתו. (ב) בקשה לפי סעיף 111 לחוק לאשר עיסקה במקרקעי יעוד או התחייבות לעשות עיסקה כאמור, תוגש בארבעה עותקים לממונה על המרשם; הבקשה תפרט את היעוד שלו משמשים המקרקעין, את המניעים המחייבים אישור העיסקה או התחייבות והצעדים הננקטים להבטחת יעודם של המקרקעין; לבקשה יצורפו תשריט המקרקעין וטיוטת ההסכם או ההתחייבות לעשיית העיסקה. (ג) הממונה יעביר לשר שני עותקים מהבקשה עם הרצופות, בצירוף הערותיו. (ד) נתן השר החלטתו בקשה, יודיענה לממונה על המרשם. 85. החלטות בכתב כל החלטה או הוראה אחרת של הממונה, של מפקח או של רשם, תהיה בכתב ותכלול הנמקה ממצה. 86. טפסים (א) הממונה רשאי לקבוע טפסים לבקשות, לשטרות, לצווים ולמסמכים אחרים הנערכים לענין תקנות אלה. (ב) מסמך שיש לערכו לפי אחד הטפסים שנקבעו תקנות רישום מקרקעין אלה או על פיהן יהא ערוך, בשינויים המחוייבים, לפי הנסיבות ואין חובה שיהא העתק מילולי ממנו. 87. עיון בפנקסים וקבלת נסחים (תיקון: תשל"א, תשל"ז) (א) כל אדם המבקש לעיין בפנקסים או לקבל נסח מהרשום בהם יגיש בקשה לרשם וישלם את האגרה שנקבעה לכך. (ב) העיון יכול שייעשה בקריאה בספר בנוכחותו של עובד הלשכה או בהקרנת תצלום, וקבלת נסח יכול שתהיה במסירת העתק מהרישום בכתב-יד של עובד הלשכה או במכונת כתיבה של הלשכה, או במסירת תצלום, הכל כפי שיורה הרשם. 87א. עיון באוסף תעודות וקבלת עותקים מאושרים (תיקון: תשל"ז) (א) הוגשה בקשה לעיין באוסף תעודות או לקבל עותק מאושר מהם, תכלול הבקשה את הענין שיש למבקש בהם. (ב) נוכח הרשם כי המבקש קשור במישרין לאוסף התעודות או שעיון בהם אינו עשוי לפגוע באחר, יאשר את הבקשה ויפרט את התעודות שבהן רשאי המבקש לעיין או לקבל מהן עותק מאושר. 88. יומן פעולות (תיקון: תשל"א, תשל"ז) בכל לשכה ינוהל יומן פעולות, ובו ירשמו כל רישום בפנקס המקרקעין. 89. העברה מרשם לרשם לבקשת צד לפעולה רשאי רשם להעביר לרשם אחר את סמכותו לבצע את הרישום וכן את סמכותו לאמת חתימתו של צד לעיסקה, אם נוכח כי בנסיבות המקרה מן הצדק לעשות כן. 90. תיקון טעויות (תיקון: תשל"ז) (א) הרשם רשאי לצוות על תיקון טעויות סופר שקרו ברישום. (ב) על פי בקשת מעונין רשאי מפקח לצוות, בתנאים שיקבע, על תיקון טעויות סופר שנפלו ברישום מחמת טעות שנפלה במסמכים ששימשו יסוד לאותו רישום. 91. עונשין העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר ששה חדשים. 92. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ג בטבת תש"ל (1 בינואר 1970). 93. ביטול בטלות - (1) תקנות המקרקעין (סדרי רישום), תש"ך-1960; (2) תקנות העברת קרקעות (הוכחות זהות), תשט"ז-1956; (3) תקנות 1 עד 17 ו-21א עד 22 והתוספות הראשונה והשלישית לתקנות בתים משותפים, תשי"ג-1953. מקרקעיןתקנותרישום מקרקעין