תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות סיווג קבלנים רשומים

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 7(א)(3) ו-17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969 (להלן - החוק), ולאחר התייעצות במועצה, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "סיווג" - חלוקה לפי אחד הסוגים בקבוצות המצויינות בתוספת הראשונה לענף ראשי או לענף בו רשום הקבלן. "סוג" - (1) בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבניה למגורים - ההיקף הכספי המרבי למעט מס ערך מוסף, הוצאות בשל קרקע, מסים על הקרקע ואגרות בניה, והכל כפי שרשאי הקבלן לבצע באתר בניה אחד בכל אחת מקבוצות הסיווג. (2) בבניה למגורים - ההיקף הכספי המרבי כאמור בפסקה (1) או ההיקף המרבי במ"ר, לרבות שטחים ציבוריים בנויים כגון מקלטים, מחסנים, חניות מקורות, הכל כמפורט בהיתר הבניה והכל כפי שהקבלן רשאי לבצע באתר בניה אחד. "עבודות באתר אחד" - עבודות הנדסה בנאיות באתר בניה אחד, לרבות עבודות המבוצעות בסמוך, מבחינת המקום והזמן. "עבודות בהיקף הדרוש" - (1) בבניה למגורים - עבודות באתר אחד בהיקף של 80% מן ההיקף הכספי המרבי או מן ההיקף המרבי במ"ר המותר בסוג שסווג הקבלן. (2) בעבודות הנדסה בנאיות למעט בבניה למגורים - עבודות באתר אחד בהיקף של 80% מן ההיקף הכספי המרבי המותר בסוג שסווג הקבלן. "מדד" - מדד תשומות הבניה למגורים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. "שליטה" - החזקה במישרין של רוב הון המניות שהוצא, רוב כוח ההצבעה, הזכות לקבלת רוב הרווחים והזכות למנות את רוב המנהלים. 2. סיווג קבלנים רשומים מי שנרשם בפנקס לאחר תחילתן של תקנות אלה יסווגו הרשם בסוג 1. 3. תנאים לשינוי סיווג (א) בתום 12 חדשים מתאריך אישור סוגו הקודם, רשאי הרשם להעלות סיווגו של קבלן על פי בקשתו, לסוג אחד גבוה מן הסוג בו הוא מסווג, אם נוכח כי הקבלן סיים עבודות בהיקף הדרוש. (ב) בבואו לסווג קבלן בענף המתאים או בעבודה שכלולים בה מספר ענפים, יתייחס הרשם לעבודה העיקרית המהווה למעלה מ-50% מבין העבודות בהיקף הדרוש שביצע הקבלן. (ג) בהערכת ההיקף הכספי של עבודות באתר לענין הסיווג יובאו בחשבון השינויים במדד החל מהמדד הבסיסי הנקוב בחוזה/הזמנה ועד המדד שפורסם לאחרונה לפני הגשת הבקשה לשינוי הסיווג, או הסכום לפי חשבון אחרון מאושר על ידי המזמין, מעודכן לפי המדד שפורסם לאחרונה לפני הגשת הבקשה לשינוי הסיווג, הכל לפי בחירת הקבלן. 4. עילות לאי-שינוי סיווג (א) נקט הרשם נגד קבלן אחד מאמצעי המשמעת המנויים בסעיף 8א לחוק, רשאי הוא שלא להעלות את סיווגו של אותו קבלן אם ביום הגשת בקשתו טרם עברו שלוש שנים מיום שננקטו נגדו אמצעי המשמעת. (ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו אם הורשע הקבלן לפי סעיפים 204(א) או (ב) לחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965, ולאחר ההרשעה קיבל היתר בניה כדין ובלבד שלא הורשע בעבירה כאמור יותר מפעם אחת. 5. בקשה לשינוי סיווג (א) קבלן המבקש לשנות סיווגו (להלן - המבקש), יגיש על כך בקשה לרשם (להלן - הבקשה) בצירוף מסמכים אלה: (1) אישורים מאת נותני העבודה על סיום ביצוע עבודות הנדסה בנאיות שיש בהם להוכיח להנחת דעתו של הרשם, כי נתמלאו במבקש התנאים לשינוי סיווג שבתקנה 3; (2) תצהיר לפי פקודת הראיות (נוסח חדש), התשל"א-1971 (להלן - התצהיר), בו יאמת המבקש את הפרטים המצויינים בבקשה ויציין כי לא נתקיימו בו העילות כאמור בתקנה 4(א) במשך שלוש השנים האחרונות שקדמו להגשת בקשתו או כי נתקיים בו האמור בתקנה 4(ב), לפי הענין; (3) תצהיר של המבקש על כי הוא מקבל דרך קבע שירותים הנדסיים בכל עבודותיו מאת הנדסאי או מהנדס העונים על הדרישות שבסעיף 4(א)(1) ו-(2) לחוק. המבקש סיווג גבוה מסוג 2, יצרף לבקשתו תצהיר כי הוא מקבל דרך קבע שירותים הנדסיים בכל עבודותיו מאת מהנדס העונה על הדרישות בסעיף 4(א)(1) לחוק; שם המהנדס או ההנדסאי ומענו יצויינו בתצהיר; (4) הרשם יודיע למבקש תוך ארבעה עשר ימים מיום קבלת הבקשה על קבלתה והעברתה לטיפול; (5) הרשם יחליט בבקשה תוך ששים ימים מיום קבלת כל המסמכים שנדרשו לפי תקנות משנה (1) עד (3). (ב) הרשם רשאי לדרוש מהמבקש מסמכים נוספים על אלה המנויים בתקנת משנה (א) כדי לאמת את המידע שמסר לו המבקש. 6. הצמדה למדד הסכומים הנקובים בתוספות ישונו ב-1 באפריל וב-1 באוקטובר של כל שנה (להלן - יום השינוי) לפי שיעור עליית המדד, מן המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי הקודם עד המדד שפורסם לאחרונה לפני יום השינוי. 7. סוג מיוחד (א) על אף האמור בתקנה 3, רשאי הרשם לסווג קבלן לסוג גבוה מסוג 1 (להלן - סוג מיוחד), על פי בקשתו אם נתקיים אחד מאלה: (1) המבקש הוא תאגיד שהשליטה בו היא בידי קבלן אחד או יותר הרשומים בסוג המיוחד המבוקש; (2) למבקש יש, והיתה במשך השנתיים שקדמו ברציפות להגשת הבקשה, שליטה בתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש; (3) למבקש יש, והיתה במשך ארבע השנים שקדמו ברציפות להגשת הבקשה, מחצית מהון המניות הרשום או מהון המניות שהוצא או מכוח ההצבעה, ובנוסף הזכות לקבלת מחצית הרווחים או למנות מחצית המנהלים, בתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש; (4) המבקש הוא תאגיד שבעלי המניות בו וחלוקת המניות ביניהם, או השותפים בו, זהים לתאגיד הרשום בסוג המיוחד המבוקש; הסיווג, לענין זה, יהיה בתוקף כל עוד נשמרת הזהות האמורה; (5) (א) המבקש היה במשך עשר השנים שקדמו ברציפות להגשת בקשתו אחראי לביצוע עבודות הנדסה בנאיות בענף שבו הוא מבקש את הסוג המיוחד, ובהיקף העולה, פי חמישה, על היקף העבודות הדרוש לצורך רישום באותו סוג ובלבד שהוכיח יכולת כספית. (ב) יכולת כספית, לענין פסקה זו, תוכח: (1) בחברה בעלת הון מניות - אם התקיימו בה שני אלה: (א) הערך הנקוב של הון המניות המונפק, לא יפחת מ-20% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש; (ב) (1) הון המניות הנפרע במלואו לרבות פרמיה יהיה במזומן בלבד, בשיעור שלא יפחת מ-15% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש; או (2) המציאה לרשם ערבות בנקאית, בנוסח שקבע הרשם, למשך כל תקופת הסיווג המבוקשת, בשיעור שלא יפחת מ-15% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש, או להשלמת הסכום הנדרש להון המניות הנפרע, לפי פסקה (1). (2) בחברה ללא הון מניות, בחברת חוץ כמשמעותה בפקודת החברות (נוסח חדש), התשמ"ג-1983, ביחיד, בשותפות או באגודה שיתופית - אם המציאו לרשם ערבות בנקאית, בנוסח שיקבע הרשם, למשך כל תקופת הסיווג המבוקשת, בשיעור שלא יפחת מ-20% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש. (ג) לענין פסקה זו ותקנה 10א(ב), יראו כהיקף כספי של סוג 5 בקבוצת סיווג פלונית, סכום הגדול פי שלושה מן ההיקף הכספי שנקבע לסוג 4 באותה קבוצת סיווג. (ד) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) עד (4), לא יאושר סוג מיוחד למבקש אם בקשתו נסמכת על סיווגו לפי פסקת משנה (א) של יחיד או תאגיד. (6) (א) המבקש היה קבלן רשום במשך עשר השנים שקדמו ברציפות להגשת בקשתו וביצע עבודות הנדסה בנאיות בענף שבו הוא מבקש את הסוג המיוחד ובהיקפים כמפורט לאותו סוג בתוספת השניה, ובלבד שהוכיח יכולת כספית כמפורט בפסקה 5(ב), בשינויים אלה: (1) הערך הנקוב של הון המניות המונפק לא יפחת מ-10% מההיקף הכספי של הסוג המיוחד המבוקש; (2) שיעור הון המניות הנפרע או הערבות הבנקאית יהיו בהתאם להיקף העבודות שביצע כמפורט בתוספת השניה. (ב) על מבקש כאמור בפסקת משנה (א) יחולו גם הוראות פסקה (5)(ג) ו-(ד). (7) הוא מחזיק בתאגיד הרשום בסיווג המבוקש, ב-20 אחוזים לפחות מהון התאגיד, מהזכות לרווחי התאגיד, מזכויות ההצבעה בו, וכן מהזכות למנות את מנהליו, והחזיק כך ב-4 השנים שקדמו, ברציפות, להגשת הבקשה לשינוי סיווג, ונתקיימו כל אלה: (א) התאגיד רשום בפנקס הקבלנים 10 שנים לפחות ברציפות; (ב) התאגיד רשום בפנקס הקבלנים על סמך כישוריו של המבקש; (ג) המבקש היה במשך 4 שנים לפחות, ועודנו מנהל רשום ופעיל בתחום הביצוע ההנדסי של התאגיד והוכיח זאת על סמך רישומי רשם החברות ובתצהיר; ואולם לא יאושר לקבלן עוד סוג מיוחד כאמור בפסקה זו אלא אם כן חלפו 10 שנים לפחות מיום אישור הסוג המיוחד כאמור. (ב) היה המבקש תאגיד - יחולו הוראות תקנת משנה (א)(1), (2), (3), (5) ו-(7) על בעל השליטה בו והסיווג יהיה בתוקף כל עוד לא הועברה השליטה לאחר. (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב) רשאי הרשם, לפי בקשת התאגיד ולאחר התייעצות בועדה המייעצת, כמשמעותה בסעיף 7(ב) לחוק (להלן - הועדה המייעצת), לאשר המשך הסיווג לתאגיד אשר בעל השליטה בו חדל לפעול ובלבד שהתקיימו בו כל אלה: (1) התאגיד רשום בפנקס הקבלנים ארבע שנים לפחות; (2) הפסקת פעילותו של בעל השליטה לא פגעה בכושר הביצוע של התאגיד; (3) התאגיד סיים ביצוע עבודות בהיקף הדרוש. (ד) חברה המבקשת להירשם בפנקס הקבלנים ולסווגה בסוג 2 ובעל השליטה בה ומנהלה היה רשום בפנקס כחוק, יביא הרשם את בקשתה, לפני מתן החלטתו, לדיון בועדה המייעצת. (ה) הרשם רשאי לקבוע לקבלן, בהתאם לבקשתו, סוג מיוחד בענף אחר שבו הוא רשום, אם הוכיח נסיון קודם בענף האחר, ובתנאי שהסוג שייקבע יהיה נמוך בשני סוגים לפחות מהסוג הגבוה שבו הוא מסווג. (ו) על אף האמור בתקנת משנה (א)(1) עד (4) ו-(7), לא יאושר סוג מיוחד למבקש, שבקשתו נסמכת על סיווגו של קבלן רשום שסווג בסיווג מיוחד, אלא אם כן נתקיימו בקבלן שני אלה: (1) היה רשום בפנקס הקבלנים ארבע שנים לפחות; (2) סיים ביצוע עבודות בהיקף הדרוש בסיווג המבוקש. 8. סיווג לתקופה (א) הרשם רשאי לסווג קבלן בסוג גבוה מהסוג בו הוא מסווג לענין מסויים ולתקופה מסויימת אם התקיימו אלה: הקבלן הגיש בקשה לרשם ופרט את סוג העבודה ומשכה. לבקשה צורפה פניה ממשרד ממשלתי, רשות מקומית או תאגיד ציבורי שהוקם על פי דין לאשר את בקשתו של הקבלן מאחר ומדובר במכרז שלא היו בו די מועמדים. המבקש הוא תאגיד שהשליטה בו היא בידי שני קבלנים או יותר, אשר כל אחד מהם היה מסווג במשך שנתיים שקדמו ליום הגשת הבקשה בסוג הנמוך בסוג אחד מן הסוג לו מבקש התאגיד לסווגו, ובלבד שהקבלנים האמורים סיימו לבצע עבודות באתר אחד בהיקף של כ50%- לפחות מההיקף המרבי המותר בסוג בו הם רשומים. (ב) סיווגו של קבלן שסווג כאמור בתקנת משנה (א) יהיה רק לענין המכרז שלביצועו נדרש הסיווג. הסיווג יפקע בסיום העבודות על פי המכרז. 9. קבלת שירותים הנדסיים (א) קבלן יהיה זכאי להישאר בסיווג שאושר לו כל עוד הוא מקבל שירותים הנדסיים כאמור בתצהירו לפי תקנה 5(א)(3). (ב) קבלן חייב להודיע לרשם על כל שינוי בקבלת שירותים הנדסיים לפי הענין תוך 14 ימים מיום השינוי; לא עשה כן, רשאי הרשם להוריד את סיווגו של אותו קבלן לסוג המתאים לו לפי תקנות אלה. קבלן שסיווגו הורד כאמור, רשאי לבקש העלאת הסיווג לסוג הקודם אם הוכיח כי הוא מקבל דרך קבע שירותים הנדסיים בכל עבודותיו מאת הנדסאי או מהנדס כנדרש בתקנות אלה. 10. שינוי סיווג שניתן (א) מצא הרשם כי לא מתקיימים עוד בקבלן התנאים שעל פיהם סווג לפי תקנות אלה, רשאי הרשם לשנות את סיווגו. (א1) הרשם רשאי לשנות את סיווגו של תאגיד שחלו שינויים בהרכב בעלי המניות שלו או בשיעורי אחזקתם. (ב) 1. מינה בית המשפט כונס נכסים זמני או קבוע או מנהל עסקים לעסקי הקבלן, רשאי הרשם להתלות את סיווגו של הקבלן; ההתליה תהיה בתוקף כל עוד לא ביטל בית המשפט את החלטתו. 2. הרשם ישתמש בסמכותו כאמור רק לאחר מתן הזדמנות לקבלן לטעון את טענותיו בפני הועדה המייעצת. 3. החברה שהיתה בפירוק או בכינוס נכסים ומניותיה הועברו לאחרים, לא תבוטל התליית הסיווג והוא לא יחודש אלא לאחר שתניח דעת הרשם בדבר מילוי כל התנאים הקבועים בתקנות אלה. 4. החליט כונס הנכסים או המנהל להפעיל את החברה או לשקם את החברה, באישור בית המשפט, לא יותלה סיווגה של החברה, ואם הותלה - תבוטל ההתלייה עד למתן החלטה אחרת של בית המשפט. 10א. בדיקת מעקב (א) הרשם יערוך בדיקת מעקב (להלן - בדיקה) לגבי כל קבלן המסווג בסוג 2 עד 5 במשך שלוש שנים ויותר מהמועד האחרון בו אושר סיווגו (להלן - הנבדק). (ב) הנבדק יידרש להוכיח אחת מאלה: (1) הוא סיים לבצע עבודה באתר אחד, או שהוא נמצא בהליכי ביצוע של עבודה באתר אחד, שהיקפה הכספי או היקפה במ"ר בבניה למגורים, אינו פחות מ-40% מההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג; (2) הוא סיים לבצע, במשך שלוש השנים שקדמו למועד הבדיקה, עבודות שהיקפן הכספי הכולל או היקפן הכולל במ"ר בבניה למגורים, אינו פחות מ-120% מההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג. (ג) נבדק שלא הוכיח כאמור בתקנת משנה (ב), יורד סיווגו בדרגה אחת. (ד) על אף האמור בתקנה 3(א), נבדק שסיווגו הורד כאמור בתקנת משנה (ג), רשאי לבקש לשוב ולסווגו בסיווגו הקודם מיד לאחר שסיים ביצוע עבודה באתר אחד בהיקף כספי או בהיקף במ"ר, בבניה למגורים, של 50% מן ההיקף המרבי בסוג בו הוא מסווג, ובלבד שסיים את ביצוע העבודה לאחר מועד הורדת סיווגו. (ה) במסגרת הבדיקה יגיש הנבדק תצהיר על קבלת שירותים הנדסיים, דרך קבע, מאת הנדסאי או מהנדס כנדרש בתקנה 5(3), לפי הענין, וכן יצהיר כי לא התקיימו בו התנאים המפורטים בסעיף 8(א) לחוק. 11. עונשין ביצוע עבודות הנדסה בנאיות שהיקפן עולה על המותר בסוג בו מסווג הקבלן מהווה עבירה על סעיף 16(1) לחוק. 12. ביטולים בטלות - תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ד-1984 (להלן - התקנות); תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים) (הוכחת יכולת כספית), התשמ"ה-1985. 13. הוראות מעבר קבלן אשר קיבל סיווג לפי התקנות ימשיך להיות רשום לפי אותו סוג עד שינוי סיווגו לפי תקנות אלה. תוספת ראשונה (תקנה 1) קבוצת סיווג א': בקבוצה זו ייכללו ענפי המשנה האלה: 110 - עפר, חיצוב ופיצוץ 111 - פיתוח חצרות (שבילים, מדרכות, גידור ומקומות חניה) 120 - כלונסאות וקידוחים 121 - כלונס בסלע (מיקרופייל) 131 - שיפוצים 135 - הרחבת מבנים 150 - קונסטרוקציות פלדה 160 - חשמלאות 190 - מיתקני תברואה ובורות שופכין 191 - מיתקני אנרגיה סולארית 240 - הנחת קווי תקשורת 250 - הנחת קווי חשמל 270 - תאורת כבישים ורחובות 280 - התקנת רמזורים 330 - כלונסאות וקידוחים לגשרים 410 - הנחת צינורות 420 - תיעול וביוב 640 - קידוחים ימיים בקבוצה זו עבודות בענפי המשנה המנויים לעיל: באלפי שקלים חדשים סוג 1 - בהיקף כספי עד 290 סוג 2 - בהיקף כספי עד 580 סוג 3 - בהיקף כספי עד 1,160 סוג 4 - בהיקף כספי עד 2,320 סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל. קבוצת סיווג ב' בקבוצה זו ייכללו הענפים וענפי המשנה האלה: 130 - בטונים, בניית שלדים 132 - עבודות אבן וחיפוי חוץ 133 - דריכת בטון באתר 134 - איטום מבנים 170 - מיתקני מיזוג אוויר 171 - מיתקני הסקה וחימום 172 - מיתקני קירור 180 - מעליות ומדרגות נעות 192 - מכלים טרומיים (בריכות, ממגורות) ממתכת או מחומר פלסטי 210 - עפר, חיצוב, פיצוץ וקידוחים 220 - עבודות אספלט 230 - מסועות בטון 260 - הנחת קווי ביוב, ניקוז ומים 310 - בטונים ובטון דרוך לגשרים 320 - קונסטרוקציות פלדה לגשרים 400 - ענף ראשי ביוב, ניקוז ומים 500 - ענף ראשי משאבות טורבינות ותחנות שאיבה בקבוצה זו עבודות בענפים ובענפי המשנה המנויים לעיל: באלפי שקלים חדשים סוג 1 - בהיקף כספי עד 475 סוג 2 - בהיקף כספי עד 950 סוג 3 - בהיקף כספי עד 1,900 סוג 4 - בהיקף כספי עד 3,800 סוג 5 - בהיקף כספי בלתי מוגבל. קבוצת סיווג ג': בקבוצה זו ייכללו הענפים וענפי המשנה האלה: 100 - ענף ראשי בניה 140 - בניה טרומית 193 - בריכות מים 200 - ענף ראשי כבישים, תשתית ופיתוח 300 - ענף ראשי גשרים 600 - ענף ראשי נמלים 610 - רציפים 620 - סוללות ושוברי גלים630 - הרחקת סלעים תת מימיים 630 - הרחקת סלעים תת מימיים 700 - ענף ראשי ממגורות, מגדלי מים וארובות. בקבוצה זו עבודות בענפים ובענפי המשנה המנויים לעיל: סוג 1 - בהיקף כספי עד 700 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 1,250 מ"ר בבניה למגורים בלבד; סוג 2 - בהיקף כספי עד 1,400 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 2,500 מ"ר בבניה למגורים בלבד; סוג 3 - בהיקף כספי עד 2,800 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 5,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד; סוג 4 - בהיקף כספי עד 5,600 אלף שקלים חדשים, בענף ראשי בניה או ביצוע עבודות של עד 10,000 מ"ר בבניה למגורים בלבד; סוג 5 - בהיקף בלתי מוגבל. תוספת שניה (תיקון: תשנ"ב) (תקנה 7 (א)(6)) היקף העבודות שביצע הקבלן הסוג בניה בעבודות הנדסה שיעור הון המניות שיעור הערבות למגורים בנאיות למעט הנפרע באחוזים הבנקאית באחוזים (במ"ר) בבניה למגורים מההיקף הכספי של מההיקף הכספי של (באלפי ש"ח) הסוג המיוחד הסוג המיוחד המבוקש המבוקש 2 5,000 4,750 10% 10% 7,500 7,125 7.5% 7.5% 10,000 9,500 5% 5% 3 10,000 9,500 10% 10% 15,000 14,250 7.5% 7.5% 20,000 19,000 5% 5% 4 20,000 19,000 10% 10% 40,000 28,500 7.5% 7.5% 60,000 57,000 5% 5% 5 60,000 57,000 10% 10% 90,000 85,500 7.5% 7.5% 120,000 171,000 5% 5% סיווג קבלניםתקנותקבלןהנדסה / מהנדס