תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סדרי רישום), התשמ"ח-1988 בתוקף סמכותי לפי סעיף 17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, ולאחר שנועצתי במועצה לעבודות הנדסה בנאיות, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגשת בקשה (א) המבקש להירשם בפנקס הקבלנים ימלא טופס לרישום שאישר רשם הקבלנים (להלן - הבקשה); (ב) את הבקשה ניתן לקבל במשרד רשם הקבלנים. 2. מסמכים המצורפים לבקשה (א) לבקשה יצורפו המסמכים והאישורים הבאים: (1) תצלומים של תעודות, אישורים ותצהירים של מעסיקים וכדומה - המעידים על כישוריו של המבקש להירשם בפנקס הקבלנים, לפי סעיף 4 לחוק; (2) לפי דרישת רשם הקבלנים יוגשו תצהירים לפי פקודת הראיות להשלמת החומר המתואר בפסקה (א) או במקומו; (3) תצלום אישור על רישום המבקש כעוסק מורשה לענין מס ערך מוסף; (4) אישור מאת פקיד השומה, רואה חשבון או יועץ מס מוסמך, על ניהול ספרי חשבונות כחוק. (ב) בנוסף לאמור בתקנת משנה (א) תצרף - (1) חברה - תצלומים של התעודה המעידה על רישומה בידי רשם החברות, וכן את תזכיר ההתאגדות והתקנות שלה; (2) שותפות - תצלום של התעודה המעידה על רישומה בידי רשם השותפויות, והעתק חוזה השותפות - אם קיים כזה. 2א. רישום לפי סעיף 4(א)(6) לחוק (א) המבקש להירשם לפי הוראות סעיף 4(א)(6) לחוק או מי שנרשם לפי סעיף 4(א)(6) לחוק ומבקש להיות זכאי להישאר רשום בפנקס (להלן - המבקש) ימציא, נוסף על המפורט בתקנה 2, תצהיר שיפורטו בו כל אלה: (1) המבקש מעסיק שני עובדים שמתקיים בהם אחד התנאים שבסעיף 4(א)(1) עד (4) לחוק (להלן - האחראים); (2) המבקש מקיים קשר קבוע עם האחראים; (3) האחראים מפקחים פיקוח מקצועי צמוד ומתמיד על ביצוע כל עבודות ההנדסה הבנאיות, שהמבקש מבצע, מתחילתן ועד סיומן; (4) האחראים הם חלק מהמערך הניהולי, הביצועי של המבקש, ונושאים במלוא האחריות ההנדסית על כל פעולותיו המקצועיות של המבקש כקבלן לעבודות הנדסה בנאיות; (5) בין המבקש והאחראים מתקיימים יחסי עובד ומעביד; (6) כל אחד מהאחראים מועסק במשרה מלאה; לענין זה, "משרה מלאה" - העסקה של 40 שעות בשבוע לפחות; (7) התחייבות להודיע לרשם מיד על כל שינוי בפרט מפרטי התצהיר; (8) פרטים נוספים לפי דרישת הרשם. (ב) אחת לשנה ימציא קבלן שנרשם לפי סעיף 4(א)(6) לחוק לרשם: (1) תצהיר המפרט את עבודות ההנדסה הבנאיות שביצע מיום רישומו או מיום תצהירו האחרון לפי הענין; (2) תצהיר כל אחד מהאחראים כי הוא מועסק כאמור בתקנת משנה (א) ופירוט תפקידיו בעבודות ההנדסה הבנאיות שביצע אצל הקבלן; (3) כל מסמך נוסף שידרוש הרשם. (ג) קבלן שלא המציא במועד מסמכים, כאמור בתקנת משנה (ב), יראוהו כמי שחדל להעסיק אחראים ורישומו בפנקס יבוטל. (ד) קבלן המבקש להחליף אחראי ולהישאר רשום על סמך העסקת אחראי אחר שמתקיימות בו דרישות תקנות אלה, יגיש על כך בקשה מראש לרשם ורשאי הרשם לאשר את הבקשה; אישור כאמור יכול שיותנה בשינוי סיווג שניתן למבקש בהתאם לתקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים), התשמ"ח-1988 (להלן - תקנות הסיווג). 2ב. חידוש רישום בוטל רישומו של קבלן כאמור בתקנה 2א(ג), רשאי הרשם לחדש רישומו בפנקס לפי סעיף 4(א)(6) לחוק, אם הוגשה בקשה לחידוש הרישום ולא חלפה חצי שנה מיום ביטול הרישום כאמור; חידוש כאמור, יכול שיותנה בשינוי סיווג שניתן למבקש בהתאם לתקנות הסיווג. 3. מסמכים נוספים הרשם רשאי לדרוש מהמבקש מסמכים נוספים על אלה המנויים בתקנות 2 ו-2א כדי לאמת את המידע שמסר לו המבקש בדבר הכישורים המקצועיים ומהימנותו. 4. משלוח הבקשה הבקשה על כל צרופותיה כמתואר לעיל, תומצא בדואר לרשם הקבלנים. 5. אישור קבלה הרשם יודיע למבקש, תוך ארבעה עשר ימים מיום הבקשה, על קבלתה והעברתה לטיפול. 6. החלטת הרשם הרשם יחליט בבקשה תוך ששים ימים מיום קבלת כל המסמכים שנדרשו לפי תקנות 2 ו-3. 7. ביטול בטלים - צו רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (מועד סופי ותנאים לרישום), התש"ל-1970; צו רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (מועד סופי ותנאים לרישום ענפי המשנה), התשל"ד-1974. סיווג קבלניםתקנותקבלןהנדסה / מהנדס