תקנות רישום קבלנים

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה), התשנ"ג-1993 (להלן:"תקנות רישום קבלנים") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 1, 2, ו-17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, לאחר התייעצות במועצה לעבודות הנדסה בנאיות ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות רישום קבלנים אלה: 1. קביעת ענפים וחלוקת ענפים לענפי משנה קביעת ענפים ראשיים נוספים של עבודות הנדסה בנאיות על אלה המפורטים בסעיף 1 לחוק וחלוקתם של ענפים לענפי משנה יהיו כמפורט עם סימול בתוספת. 2. ביטול בטלות - (1) תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (חלוקת ענפים לענפי משנה), התשל"ד-1974; (2) תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (ענף נוסף), התשל"ד-1974. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה שלושים ימים מיום פרסומן. 4. הוראות מעבר קבלן שחל שינוי בסמל ענף המשנה שבו הוא רשום, או בשמו של ענף המשנה - ימשיך להיות רשום בענף המשנה בסימול או בשם החדש, ואולם - (1) קבלן הרשום בענף משנה 130 - ימשיך להיות רשום בענפי משנה 130 ו-132 בלבד; (2) קבלן הרשום בענף משנה 150 - יוכיח 5 שנות נסיון בביצוע עבודות קונסטרוקציות פלדה - לצורך המשך רישומו בענף זה בשמו החדש, ובלבד שהגיש בקשה לרשם תוך ששה חודשים מתחילתן של תקנות אלה. תוספת (תקנה 1) 100 ענף ראשי - בניה ענפי משנה: 110 עפר, חיצוב ופיצוץ 111 פיתוח חצרות (שבילים, מדרכות, גידור ומקומות חניה) 120 כלונסאות וקידוחים 121 כלונס בסלע (מיקרופייל) 130 בטונים, בניית שלדים 131 2 שיפוצים 132 עבודות אבן וחיפוי חוץ 133 דריכת בטון באתר 134 איטום מבנים 135 2 הרחבת מבנים 140 בניה טרומית 150 קונסטרוקציות פלדה 160 חשמלאות 170 מיתקני מיזוג אויר 171 מיתקני הסקה וחימום 172 מיתקני קירור 180 מעליות ומדרגות נעות 190 מיתקני תברואה ובורות שופכין 191 מיתקני אנרגיה סולרית 192 מכלים טרומיים (ברכות, ממגורות) ממתכת או מחומר פלסטי 193 בריכות מים 200 ענף ראשי - כבישים, תשתית ופיתוח ענפי משנה: 210 עפר, חיצוב, פיצוץ וקידוחים 220 עבודות אספלט 230 מסועות בטון 240 הנחת קווי תקשורת 250 הנחת קווי חשמל 260 הנחת קווי ביוב, ניקוז ומים 270 תאורת כבישים ורחובות 280 התקנת רמזורים 300 ענף ראשי - גשרים ענפי משנה: 310 בטונים ובטון דרוך לגשרים 320 2 קונסטרוקציות פלדה לגשרים 330 כלונסאות וקידוחים לגשרים 400 ענף ראשי - ביוב, ניקוז ומים ענף משנה: 410 הנחת צינורות 420 תיעול וביוב 500 ענף ראשי - משאבות, טורבינות ותחנות שאיבה 600 ענף ראשי - נמלים ענפי משנה: 610 רציפים 620 סוללות ושוברי גלים 630 הרחקת סלעים תת מימיים 640 קידוחים ימיים 700 ענף ראשי - ממגורות, מגדלי מים וארובות סיווג קבלניםתקנותקבלן