תקנות רכב אספנות (תקנות התעבורה) | עו"ד רונן פרידמן

מה נחשב רכב אספנות ? אילו חוקים יש בסוגיית רכב אספנות בישראל ? מה הדין בסוגיית טסט (מבחן רישוי) עבור רכב אספנות ? כל כמה שנים שצריך לחדש רישיון רכב אספנות ? ##מה זה רכב אספנות ?## הגדרת רכב אספנות נמצאת בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 (להלן:"תקנות רכב אספנות") הגדרת "רכב אספנות" בתקנות התעבורה, תשכ"א-1961 היא - אופנוע, רכב נוסעים פרטי, רכב פרטי דו-שימושי, אוטובוס ורכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר אינו עולה על 12,000 ק"ג, שמלאו 30 שנים משנת ייצורו ואשר צוין ברשיון הרכב כרכב אספנות. ##רכב אספנות - אחרי כמה שנים ?## מההגדרה לעיל עולה כי אחד התנאים להיותו של רכב "רכב אספנות" הוא רכב שמלאו לו 30 שנים. ##חידוש רכב אספנות:## סעיף 281א. ל תקנות התעבורה העוסק ברכב אספנות קובע כדלקמן: (א) רשיון לרכב אספנות יהיה לשנים עשרה חדשים, בכפוף לאמור בתקנה 273 ו-273ד, ובלבד שבעלו יציג תעודה, כאמור בתקנה 273(ו), פעם אחת בשנה. (ב) בעל רכב אספנות יתקין בו לוחית זיהוי שתכלול את המילים "רכב אספנות". (ג) רכב אספנות לא ינוע בדרך בשעות 07.00 ועד 09.00 בימים א' עד ה' שאינם חלים בחג או במועד. (ד) רכב אספנות לא ישמש את צרכי עיסוקו של בעלו. (ה) רכב אספנות פטור מתשלום אגרה בעד תקופה שבה לא היה רשיון הרכב תקף. (ו) לא יסיע אדם באוטובוס, שצוין ברישיון הרכב כרכב אספנות, יותר משישה נוסעים; (ז) לא יוביל אדם מטען ברכב מסחרי שצוין ברישיון הרכב כרכב אספנות. ##רכב אספנות - טסט:## 273. הבאת רכב לבדיקה (ו) המבקש חידוש רשיון לרכב מיושן, למונית בתום עשר שנים משנת ייצורה או לרכב אספנות יציג לפני הבדיקה תעודה מאת מוסך מורשה בנוסח שקבעה הרשות, כי הרכב נבדק תוך שלושה חדשים לפני מועד הבדיקה ונמצא במצב מכני תקין. 273ד. בדיקת חורף (א) רכב מסחרי שמשקלו הכולל המותר עולה על 10,000 ק"ג, רכב אספנות, רכב עבודה, ואוטובוס למעט אוטובוס זעיר פרטי - אשר חלפה שנה מיום שנרשמו לראשונה חייבים בבדיקת חורף שתיערך מ-1 באוקטובר של כל שנה במפעל למכונאות רכב כאמור בצו הפיקוח על מצרכים ושירותים (מוסכים ומפעלים לכלי רכב), התש"ל-1970, או בתחנת בדיקה כאמור בתקנה 273. משפט תעבורהרכבתקנותתקנות התעבורהמשפט ימי - דיני ימאות