תקנות רעש באולם שמחות ובגן אירועים

תקנות רישוי עסקים (התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועים), התשס"ו-2006 (להלן:"תקנות רעש באולם שמחות ובגן אירועים") בתוקף סמכותי לפי סעיף 2ו לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "אולם שמחות" או "גן אירועים" - עסק טעון רישוי כאולם שמחות או כגן אירועים, לפי פרט 7.9 בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995; "התקן מד-רעש" - מערכת המורכבת לפחות מהרכיבים האלה: (1) מד-רעש, כולל מיקרופון; (2) מפסיק זרם הולכת חשמל המחובר למערכת הגברת הקול; (3) נורית התרעה; "התרעה" - איתות של נורית מהבהבת, המותקנת במקום גלוי ונראה לעיני הקהל ומפעיל מערכת ההגברה; "מד-רעש" - מכשיר למדידת רעש כמשמעותו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 (להלן - תקנות הרעש); "מפלס הרעש" - עוצמת רעש הנקבעת על ידי מדידה "LAaeq" ב-"(dB(A", במצב מדידה "איטי" בסקלה "A", כמשמעותם והגדרתם בתקנות הרעש. 2. התקן מד-רעש (א) באולם שמחות ובגן אירועים יותקן, במקום קבוע ונגיש אך ורק לבעל רישיון העסק של האולם או הגן, לפי הענין, או למי שפועל מטעמו, התקן מד-רעש אשר המיקרופון שלו גלוי ולא מכוסה, ותלוי במקום הנמצא במרחק של לא יותר משלושה מטרים מעל מרכז רחבת הריקודים. (ב) התקן מד-הרעש יותקן ויופעל באופן שיגרום - (1) לניתוק זרם החשמל למערכת הגברת הקול באולם השמחות או בגן האירועים, כאשר מפלס הרעש עולה, בכל מקום של ישיבת קהל, לאחר פרק זמן של 30 שניות התרעה, על (LAeq = 85dB(A בממוצע ל-10 שניות; (2) לחידוש, באופן אוטומטי לאחר 30 שניות, של זרם החשמל שנותק כאמור בפסקה (1). (ג) באולם השמחות או בגן האירועים יוצב, במקום קריא ונראה לעין, שלט שייאמר בו כי במקום הותקנה ומופעלת מערכת להגבלת עוצמת הרעש. 3. כיול וכיוון התקן מד-רעש (א) התקן מד-הרעש יהיה מכויל, בכל עת, בהתאם להוראות היצרן. (ב) התקן מד-הרעש יהיה מכוון, בכל עת, באופן שיגרום להפסקת זרם החשמל במערכת ההגברה וחידושה, כאמור בתקנה 2(ב). 4. דיווח בעל רישיון עסק של אולם שמחות או של גן אירועים, יגיש לרשות הרישוי עם הבקשה לרישיון עסק או לגבי עסק קיים - אחת לשנה או במועד אחר, על פי דרישתה, דוח טכני שיכלול - (1) תשריט של האולם עם ציון מיקום הרמקולים הקשורים למערכת ההגברה; (2) ציון קיום התקן מד-רעש ומיקומו, תוך ציון נפרד של מיקום המיקרופון ומיקום נורית ההתרעה; (3) פירוט מועדי ביצוע כיול מד-הרעש ותוצאותיו; (4) המועדים והמקומות שבוצעו בהם מדידות רעש לצורך כיוון התקן מד-הרעש, ותוצאותיהן. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן. מטרד רעשאולם / גן אירועיםתקנות