תקנות רעש

תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשנ"ג-1992 (להלן:"תקנות רעש") בתוקף סמכויותי לפי סעיפים 5, 7 ו-18 לחוק למניעת מפגעים, התשכ"א-1961 (להלן - החוק), אני מתקינה תקנות אלה: 1. הגדרות תקנות רעש אלה - "dB(A)", "בנין", "סקלה A", "מפלס רעש", "מצב מדידה" - כהגדרתם תקנות רעש למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר), התש"ן-1990 (להלן - תקנות רעש בלתי סביר); "אזור מגורים" - אזור שנקבע אזור מגורים בתכנית בנין העיר, בהתאם לדיני התכנון והבניה, וכן אזור המשמש כאזור מגורים למעשה; "ימי מנוחה" - הימים שנקבעו כימי מנוחה בסעיף 18א(א) לפקודת סדרי השלטון והמשפט, התש"ח-1948; "נכס" - יחידה או חלק בבנין, כגון: דירת מגורים, עסק; "רכב" ו"רכב מנועי" - כמשמעותם בפקודת התעבורה; 2. רעש מרכב, צופר ומשתיק קול (א) לא יגרום אדם לרעש חזק מרכב מנועי אלא במידה הדרושה להפעלתו התקינה של הרכב. (ב) בדרך עירונית, כהגדרתה בתקנה 1 לתקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן - תקנות התעבורה), לא יפעיל אדם ברכב צופר, פעמון, אות או אמצעי אזהרה כיוצא בזה, אלא אם כן - (1) הדבר דרוש לשם אזהרה מפני סכנה קרובה שאין למנוע אותה אחרת; (2) הפעלת הצופר, הפעמון או אמצעי האזהרה האמורים אינה נמשכת וחוזרת יותר מן הדרוש לפי הנסיבות. (ג) הוראות תקנת משנה (ב) יחולו, בהתאמות המתחייבות, גם לענין רכב חירום שחלות עליו הוראות תקנה 62(א) ו-(ב)(1) ו-(2) לתקנות התעבורה. (ד) לא ינהג אדם ברכב מנועי או בסירת מנוע זולת אם הותקן במפלט הרכב או הסירה משתיק קול או מיתקן אחר, המונע ביעילות רעש נפץ הבוקע מן המפלט. 3. רעש באמצעות מכשירי קול (א) לא ישיר אדם, לא יצעק ולא יפעיל כלי נגינה, מקלט רדיו או טלוויזיה ולא יקים רעש באמצעות פטיפון, רמקול, מגביר קול או מכשירי קול כיוצא באלה בין השעות 14.00 ל-16.00 ובין השעות 23.00 ל-07.00 למחרת, באזור מגורים באחד מהמקומות האלה: (1) תחת כיפת השמים; (2) במקום שאינו תחת כיפת השמים, אולם אינו סגור מכל צדדיו כלפי חוץ, או שדלתותיו, חלונותיו או פתחיו האחרים אינם סגורים כולם; (3) בבנין שיש בו יחידת מגורים (להלן - בנין מגורים). (ב) הוראות תקנת משנה (א) לא יחולו על פעולה המבוצעת אגב חגיגה או שמחה באחד המועדים האלה: (1) ליל יום העצמאות; (2) ליל פורים; (3) ערב יום מנוחה ומוצאי יום מנוחה - עד חצות; (4) ליל יום ירושלים. 4. תיקונים ושיפוצים לא יבצע ולא ירשה אדם לבצע, בין השעות 22.00 לבין 07.00 למחרת, עבודות תיקון או שיפוץ בבנין מגורים, ולא יתקין בו מיתקנים משך השעות האמורות. 5. מכונות לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל מכונה כמשמעותה תקנות רעש מניעת מפגעים (רעש בלתי סביר מציוד בניה), התשל"ט-1979, לצרכי חפירה, בניה או כיוצא באלה, באזור מגורים, בין השעות 19.00 ל-06.00 למחרת ובימי מנוחה, זולת אם הפעלת המכונה דרושה באופן דחוף לשם מניעת סכנה או הפרעה בלתי סבירה לבטחון הציבור, בריאותו או בטיחותו, או להסרת סכנה או הפרעה כאמור. 6. טלטול מכלים לא יטלטל אדם ולא ירשה לטלטל, בין השעות 22.00 ל-06.00 למחרת ובימי מנוחה, פחי אשפה, מכלים, חביות, בלוני גז וכיוצא באלה, באופן הגורם או העלול לגרום רעש. 7. הודעות ופרסומת לא יפעיל אדם ולא ירשה להפעיל באזור מגורים מגביר קול או מכשיר כיוצא בו כדי להפנות את תשומת הלב למכירת טובין או קנייתם, לאספקת שירותים, להופעה, להצגה, למתן הודעה או לפרסומת אחרת. 8. חבטת שטיחים לא יחבוט אדם שטיח, מזרן או חפצים כיוצא באלה, בין השעות 14.00 ל-16.00 ובין השעות 19.00 ל-07.00 למחרת. 9. מערכת אזעקה בנכס (א) לא יתקין אדם ולא יפעיל, בין בעצמו ובין על ידי אחר, מערכת אזעקה בנכס, אלא בהתאם להוראות אלה: (1) הפעלת מערכת האזעקה תגרום להפעלה מבוקרת של פעמון האזעקה (להלן - הצופר) למשך 6 דקות לכל היותר, ולאחר פרק זמן זה יחדל הצופר לפעול מעצמו ולא יופעל שנית אלא לאחר שנדרך מחדש באופן ידני או באופן אוטומטי; (2) הפעלת מערכת האזעקה לא תגרום לרעש שמפלסו, במרחק של מטר אחד ממקור הרעש, וכאשר המדידה נעשית במצב מדידה "מהיר", עולה על - (1) dB(A) 87 -באזור מגורים; (2) (dB(A 95 -באזור שאינו אזור מגורים; (ב) בעל הנכס אחראי לתקינות מערכת האזעקה ולהפסקה מיידית של פעולתה במקרה של קלקול או תקלה. (ג) בעל הנכס יתקין באופן בולט לעין, ליד דלת הכניסה לנכס, שלט המפרט בכתב ברור וקריא את השם ומספר הטלפון של אדם המוסמך מטעמו לטפל במערכת האזעקה במקרה של קלקול או תקלה ולהפסיק את פעולת הצופר; היה הנכס עסק כמשמעותו בחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 - יפרט בעל הנכס בשלט האמור גם את השם ומספר הטלפון של בעל העסק או מנהלו; בעל הנכס יחזיק את השלט במצב תקין וקריא בכל עת. (ד) מי שנקרא להפסיק רעש הבוקע מצופר הפועל בניגוד להוראת תקנת משנה (א)(1), יעשה כן בכל ההקדם ובפרק זמן שלא יעלה על 30 דקות, וזאת בכל שעות היממה ובכל ימות השנה. (ה) לא הופסקה פעולת צופר כעבור פרק הזמן האמור בתקנת משנה (ד), רשאי שוטר או מי שהשר לאיכות הסביבה הרשהו לכך, לנקוט צעדים הדרושים להפסקת פעולות הצופר וההוצאות הכרוכות בכך יחולו על בעל הנכס. (ו) אין האמור לעיל גורע מסמכות לדרוש, על פי דין, מבעל נכס להיות קשור למוקד של חברת שמירה. 10. מערכת אזעקה ברכב (א) לא יתקין אדם ולא יפעיל אדם, בין בעצמו ובין על ידי אחר, מערכת אזעקה ברכב מנועי, אלא בהתאם להוראות אלה: (1) פעולת הצופר לא תימשך יותר מדקה אחת בכל פעם ולא יותר משלוש דקות מצטברות בפרק זמן של חמש דקות; אחרי פרק זמן זה יחדל הצופר לפעול מעצמו, ולא יופעל שנית אלא לאחר שנדרך מחדש באופן ידני או אוטומטי. (2) מערכת האזעקה מותקנת באופן שתהיה ניתנת להפעלה רק באחד או יותר מאלה: שבירת חלון הרכב, פתיחת מכסה המנוע או מכסה תא המטען או אחת מדלתות הרכב; (3) הצופר לא יחל בפעולה אלא 15 שניות לאחר פתיחת אחת מדלתות הרכב או דלת תא המטען או מכסה המנוע; (4) הפעלת מערכת האזעקה לא תגרום לרעש שמפלסו, במרחק של מטר אחד מהרכב עולה על 87dB(A) כאשר המדידה נעשית במצב "מהיר". (ב) בעל הרכב אחראי לתקינות מערכת האזעקה ברכבו ולהפסקה מיידית של פעולתה במקרה של קלקול או תקלה. (ג) בעל רכב שברכבו מותקנת ומופעלת מערכת אזעקה יקבע במקום נראה לעין באחד מחלונות הרכב, שלט המפרט, בכתב ברור וקריא, את השם ומספר הטלפון של מי שמוסמך מטעמו לטפל במערכת האזעקה במקרה של קלקול או תקלה ולהפסיק את פעולת הצופר; בעל הרכב יחזיק את השלט במצב תקין וקריא בכל עת; לענין תקנה זו, "שלט" - לרבות מדבקה. (ד) הוראות תקנה 9(ד) ו-(ה) יחולו, בשינויים המחוייבים, גם לענין אזעקות ברכב. 11. רעש מזגנים ומדחסים לא יפעיל אדם ולא ירשה לאחר להפעיל מזגן, מדחס או מכשיר כיוצא באלה - (1) במקום כמפורט בתקנה 3(א)(1) עד (3) ובאופן הגורם לרעש חזק המפריע או עלול להפריע לשכנים; (2) במקום ובאופן הגורם או עלול לגרום לרעש בלתי סביר כמשמעותו בתקנה 2 לתקנות רעש בלתי סביר. 12. מניעת רעש מזגן חדש (א) יצרן או יבואן של מזגן חדש יסמן על גבי המזגן באופן ברור וקריא פרטים בדבר - (1) ההספק הקולי המרבי של המזגן, כמפורט בתקן ישראלי 994 חלק 3; (2) המרחקים מהמזגן, מחוץ לבנין, שבהם מפלסי הרעש המרביים לא יעלו על dB(A)40, dB(A)45, dB(A)50, dB(A)55, dB(A)60, dB(A)65, dB(A) 70, dB(A)75 ו-dB(A) 80, כדי לאפשר עמידה במפלסי הרעש הקבועים בתוספת הראשונה לתקנות רעש בלתי סביר. (ב) לא ישווק אדם, לא יספק ולא ימכור מזגן אלא אם כן צורף אליו ונמסר לידי הצרכן דף הסבר שבו פורטו, בין היתר, הוראות ותנאים טכניים לענין צורת ההתקנה והשימוש במזגן, באופן שלא יגרום להפרת הוראות החוק והתקנות שהותקנו מכוחו. (ג) לא יתקין אדם מזגן ולא ירשה לאחר להתקין מזגן אלא בכפוף להוראות ולתנאים כמפורט תקנות רעש משנה (א) ו-(ב). 13. רעש בעלי חיים המחזיק בעלי חיים בביתו, בנכסו או בחצריו, יחזיקם במקום ובאופן שלא יגרום רעש חזק המפריע לשכנים. 14. מדידת רעש מדידת מפלס הרעש וקביעתה, לענין תקנות אלה, תיעשה בהתאם להוראות התקנות למניעת רעש בלתי סביר, למעט לענין קביעת המרחק של מדידת רעש מערכת אזעקה שתיעשה כמפורט בתקנה 9(א). 15. רעש הנשמע באזור מגורים האיסורים המוטלים על פי תקנות אלה על גרימת רעש באזור מגורים, יחולו גם על גרימת רעש מחוץ לאזור מגורים, אם אותו רעש גורם הפרעה או מטרד באזור המגורים. 16. סייג הוראות תקנות אלה לא יחולו על גרימת רעש שאינו נשמע מחוץ לתחום רשות היחיד של הגורם לו. 17. עונשין העובר על הוראה מהוראות תקנות אלה, דינו - מאסר ששה חודשים או קנס כאמור בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, או שני העונשים כאחד. 18. ביטול תקנות למניעת מפגעים (מניעת רעש), התשכ"ו-1966 - בטלות. 19. תחילה (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט תקנות 10,9 ו-12 - 60 ימים מיום פרסומן. (ב) תחילתן של תקנות 9, 10 ו-12 - ששה חדשים מיום פרסומן. מטרד רעשתקנות