תקנות רשות השידור אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה

תקנות רשות השידור (אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה), התשמ"א-1981 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 29 ו-52 לחוק רשות השידור, התשכ"ה-1965, ובהמלצת הועד המנהל, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "השר" - השר הממונה על ביצוע החוק; "המנהל" - המנהל הכללי של הרשות לרבות מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה; "אגרת טלוויזיה" - אגרה בעד החזקת מקלט טלוויזיה לשנת כספים; "רוכש" - לרבות מייבא ומקבל לרשותו. 2. (בוטלה) 3. תשלום האגרה ומועדו (א) מועד תשלום אגרת הטלוויזיה הוא 1 בינואר של השנה שבעדה היא הוטלה. (ב) מותר יהיה לשלם את אגרת הטלוויזיה - (1) בשני שיעורים, ביום 1 בינואר וביום 1 ביולי של השנה שבעדה היא הוטלה; הוראה זו לא תחול על תשלום אגרה לפי תקנות 2, 3(א) או 4 לתקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), התשל"ד-1974 או על אגרה שחלות עליה הוראות חוק האזרחים הותיקים, התש"ן-1989 (להלן - חוק האזרחים הותיקים) (להלן - אגרה מוקטנת), והיא תשולם ביום 1 בינואר של השנה שבעדה היא הוטלה; (2) באמצעות הוראת קבע לבנק (הוראה לחיוב חשבון), בתשלומים כפי שיקבע הועד המנהל של הרשות - (א) ב-4 שיעורים, ב-1 בפברואר, ב-1 במרס, ב-1 באוגוסט וב-1 בספטמבר של השנה שבעדה היא הוטלה; הוראה זו לא תחול על תשלום אגרה מוקטנת והיא תשולם ב-1 בינואר של השנה שבעדה היא הוטלה, אלא אם כן חלה עליה פסקת משנה (ב); (ב) ב-2 שיעורים, ב-1 בפברואר וב-1 במרס של השנה שבעדה היא הוטלה, אם היא אגרה המשולמת לפי תקנות 3(א) או 4 לתקנות רשות השידור (אגרות, פטורים, קנסות והצמדה), התשל"ד-1974 או אם היא אגרה שחלות עליה הוראות חוק האזרחים הותיקים. (ג) מותר יהיה לשלם בתשלום אחד מראש את מלוא אגרת הטלוויזיה עד 28 בפברואר של השנה שבעדה היא הוטלה. (ד) (בוטלה) (ה) הרוכש מקלט טלוויזיה ישלם אגרה למן השיעור השייך לתאריך כאמור בתקנת משנה (ב)(1) הסמוך לפני יום הרכישה, אף אם חלה עליו אגרה מוקטנת. 4. הצגת המקלט ואישור התשלום המחזיק במקלט טלוויזיה יראה למנהל, לפי דרישתו, את המקלט ואת האישור על תשלום האגרה. 5. הודעה על רכישת מקלט (א) אדם הרוכש מקלט טלוויזיה יודיע על כך למנהל בכתב, תוך שלושים ימים מיום קבלת המקלט, ויציין בהודעתו את שמו המלא, מענו ומספר זהותו. (ב) לא נמסרה הודעה כאמור, יראו את המקלט כנרכש בשנת הייצור שלו זולת אם הוכיח מחזיק המקלט, להנחת דעתו של המנהל, כי רכש את המקלט במועד מאוחר יותר. 6. הודעה על מכירה או העברה של מקלט אדם המוכר או מעביר בדרך אחרת מקלט טלוויזיה לאדם אחר, יודיע על כך בכתב למנהל, תוך שלושים ימים מכירת המקלט או העברתו, ויציין בהודעתו את השם המלא, המען ומספר הזהות של הקונה או מקבל ההעברה. 7. החזרת תשלום אגרה (א) מכר או העביר המחזיק את מקלט הטלויזיה שברשותו לאדם אחר, לא תוחזר לו האגרה ששולמו לתקופה שבה לא המשיך להחזיק במקלט. (ב) מי שהציג למנהל אישור מהמשטרה שמקלט הטלוויזיה שבהחזקתו נגנב, יוחזר לו החלק היחסי של האגרה בעד התקופה שהמקלט לא היה בחזקתו. 8. חובותיו של סוחר (א) מסר סוחר מקלט טלוויזיה, בין בדרך של מכירה בין בדרך של השאלה או השכרה, ישלח באמצעות הדואר הודעה על כך בכתב למנהל, לפי טופס כאמור בתקנת משנה (ב), עד ה5- לכל חודש לגבי מכירות, השאלות והשכרות שבוצעו בחודש שלפני כן. (ב) ניתן לקבל טפסי הודעה לפי תקנה זו במשרדי מחלקת הגביה של רשות-השידור בירושלים, בתל-אביב-יפו ובחיפה. (ג) העתק מהודעה לפי תקנה זו ישמור הסוחר שנתיים מיום שליחתה. 9. עונשין המפר הוראה מהוראות תקנות 6 ו-8 (ג), דינו - קנס כאמור בסעיף 40(2) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. 10. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום כ"ו באדר ב' התשמ"א (1 באפריל 1981). תקנותטלויזיהרשות השידוראגרה