תקנות רשם הקבלנים

תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרות רישום), התשמ"א-1980 (להלן:"תקנות רשם הקבלנים") בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4 ו-17 לחוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, התשכ"ט-1969, לאחר התייעצות במועצה ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. אגרת רישום האגרה בעד רישום בפנקס הקבלנים תהיה - א. בעד רישום ראשון בענף ראשי - 3,662 שקלים חדשים; ב. בעד רישום נוסף של כל ענף ראשי - 1,827 שקלים חדשים; ג. בעד רישום ראשון בענף משנה - 1,827 שקלים חדשים; ד. בעד רישום נוסף של כל ענף משנה - 916 שקלים חדשים. 2. הצמדה למדד בתקנה זו - (א) "המדד" - מדד המחירים לצרכן המתפרסם מטעם הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. (ב) הסכום האמור בתקנה 1 ישתנה ב-1 באפריל לפי שיעור העליה במדד בין מדד חודש פברואר שקדם למועד האמור לעומת מדד חודש פברואר הקודם; (ג) רשם הקבלנים יפרסם ברשומות הודעה בדבר הסכומים המתקבלים לפי האמור בתקנת משנה (ב) בעיגול הסכומים. 3. תשלום הפרש אגרת רישום קבלן ששונה רישומו בענף משנה לרישום בענף ראשי, ישלם את ההפרש בין האגרה שיש לשלם בעד רישום בענף משנה לבין האגרה שיש לשלם בעד רישום בענף רישוי, לפי הענין. 4. ביטול תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (אגרת רישום), התש"ל-1970 - בטלות. סיווג קבלניםרשםתקנותקבלן