תקנות שווי רכב - מס הכנסה

תקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב) (הוראת שעה), התשנ"ו-1996 (להלן:"תקנות שווי רכב") 1. שווי השימוש ברכב בתקופת הוראת השעה על אף האמור בתקנות מס הכנסה (שווי השימוש ברכב), התשמ"ז-1987 (להלן - תקנות שווי השימוש ברכב), שוויו של שימוש ברכב שברשיון הרכב שלו נקבעה קבוצת מחיר לפי תקנות התעבורה, התשכ"א-1961 (להלן - רכב שנקבעה לו קבוצת מחיר) שהועמד לרשות עובד, יהיה כלהלן: (1) רכב שנקבעה לו קבוצת מחיר 1, 2 או 3 - שווי שימוש ברכב שנקבע בתקנות שווי השימוש ברכב, לרכב פרטי שנפח המנוע שלו עד 1600 סמ"ק. (2) רכב שנקבעה לו קבוצת מחיר 4 - שווי השימוש ברכב שנקבע בתקנות שווי שימוש ברכב לרכב פרטי שנפח המנוע שלו מ-1,601 סמ"ק עד 2,000 סמ"ק. (3) רכב שנקבעה לו קבוצת מחיר 5 - שווי השימוש ברכב שנקבע בתקנות שווי שימוש ברכב לרכב פרטי שנפח המנוע שלו מ-2,001 סמ"ק עד 3,150 סמ"ק. (4) רכב שנקבעה לו קבוצת מחיר 6 - שווי השימוש ברכב שנקבע בתקנות שווי שימוש ברכב לרכב פרטי שנפח המנוע שלו מ-3,151 סמ"ק ומעלה. 2. תחולה תחולתן של תקנות אלה מיום י"ב בניסן התשנ"ו (1 באפריל 1996) ועד יום כ"א בטבת התשנ"ז (31 בדצמבר 1996)." תקנותרכבמיסיםמס הכנסה