תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות לשירות

תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק), התשס"ט-2009 (להלן:"תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות לשירות") בתוקף סמכותי לפי סעיף 19יב(ד) לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם הנציב, עם ארגונים העוסקים בקידום זכויותיהם של אנשים עם מוגבלות ועם בעלי רישיונות הנוגעים בדבר לפי סעיף 19 יב(ז) לחוק ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 19 יב(ז) לחוק, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות (א) בתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות התאמות נגישות לשירות אלה - "בעל רישיון" - מי שקיבל רישיון כללי למתן שירותי טלפוניה פנים ארציים נייחים או ניידים; "בעל רישיון כללי ייחודי", "מיתקן בזק", "ציוד קצה", "שירות בזק" ו"השר" - כהגדרתם בחוק התקשורת; "התאמות נגישות", "נגישות" - כהגדרתם בחוק; "חוק התקשורת" - חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982; "מצב M (מיקרופון)" - מכשיר שמיעה מכוון למצב מיקרופון; "מצב T (טלקויל)" - סליל שטף מגנטי; "שירותי טלפוניה" - שירות של העברה ממותגת או מנותבת דו-מגמית, לרבות באמצעות מודם, של דיבור או של מסרי בזק דמויי דיבור, דוגמת אותות פקסימילה ושירותים נלווים. (ב) מונחים שלא הוגדרו בתקנות אלה תהיה להם המשמעות שניתנה להם בחוק או בחוק התקשורת, לפי העניין. 2. נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק שירות בזק של בעל רישיון ומיתקני הבזק שלו יהיו נגישים לאנשים עם מוגבלות לפי הוראות החוק, תקנות אלה ולפי כל דין. 3. ביצוע התאמות בעל רישיון יבצע התאמות נגישות בשירותי בזק ובמיתקני בזק כמפורט בתקנות 4 ו-5 להלן. 4. התאמות נגישות בציוד קצה (א) בעל רישיון, המציע ללקוחותיו ציוד קצה, יציע להם ציוד קצה כמפורט להלן: (1) שני דגמים לפחות של ציוד קצה המיועד לאנשים עם לקויות שמיעה, שהוא בעל כל התכונות המפורטות להלן: (א) אפשרות להגברת השמע והצלצול; (ב) שינוי תחום תדרי הצלצול (טון), לרבות האפשרות לבחור בין מספר צלצולים בתחום תדרי צלצול שונים; (ג) תאימות למכשירי שמיעה במצב T (טלקויל) ובמצב M (מיקרופון); בלי לגרוע מכלליות האמור, יראו ציוד קצה נייד שנבדק לפי תקן 63.19-2007 ANSI C של מכון מכון התקנים האמריקני (American National Standards Institute - ANSI) ועמד בקטגוריות T3 וM3- לפחות, כציוד קצה שמתקיימת בו דרישה זו; (ד) אפשרות לחיווי ויזואלי (הבזקי אור) לצלצול הטלפון; (ה) בציוד קצה נייד - רטט בזמן הצלצול; בציוד קצה נייח - אפשרות חיבור לכרית רטט; (2) שני דגמים לפחות של ציוד קצה נייד המיועד לאנשים עם לקויות שמיעה, שהוא בעל כל התכונות המפורטות להלן: (א) האפשרות לקיים שיחות חוזי, ככל ששירות שיחות חוזי ניתן על ידי בעל הרישיון; (ב) מצלמת חוזי בקדמת ציוד הקצה; (ג) אפשרות לחיווי ויזואלי (הבזקי אור) לצלצול הטלפון; (ד) רטט בזמן הצלצול; (3) שני דגמים לפחות של ציוד קצה המיועד לאנשים עם לקויות ראייה, שהוא בעל כל התכונות המפורטות להלן: (א) אפשרות להשמעת תוכן הצג, המקשים והתפריטים שבו; (ב) מקשים המתאימים לשימוש של אנשים עם מוגבלות בראייה, לרבות הדגשת מקש הספרה 5 ואפשרות לחוש במישוש בהפרדה בין המקשים; (ג) אפשרות חיוג למספרי טלפון מוגדרים מראש, באמצעות מספר מקוצר; (ד) בציוד קצה נייד - אפשרות חיוג מופעל קול; (4) שני דגמים לפחות של ציוד קצה המיועד לאנשים עם מוגבלות בהפעלת הידיים, שהוא בעל כל התכונות המפורטות להלן: (א) מקשים המתאימים לשימוש של אנשים עם מוגבלות בהפעלת הידיים, לרבות מקשים גדולים; (ב) אפשרות לנהל שיחות באמצעות רמקול (HANDSFREE SPEAKER PHONE) בלא צורך באחיזת השפורפרת; (ג) אפשרות חיוג למספרי טלפון מוגדרים מראש, באמצעות מספר מקוצר; (ד) בציוד קצה נייד - אפשרות חיוג מופעל קול; (5) שני דגמים לפחות של ציוד קצה נייח המיועד לאנשים עם מוגבלות קוגניטיבית שהוא בעל כל התכונות המפורטות להלן: (א) לחצנים שהסימון על גביהם הוא באמצעות תמונות; (ב) אפשרות חיוג למספרי טלפון מוגדרים מראש, באמצעות מספר מקוצר. (ב) בעל רישיון יסמן את התאמות הנגישות שכולל ציוד הקצה, על גבי אריזתו או בעלון נפרד אשר יצורף לציוד הקצה. (ג) בעל רישיון יעמיד לרשות הציבור, בנקודות המכירה, דגם אחד מכל סוג של ציוד קצה שהוא מציע כאמור בתקנת משנה (א)(1) עד (5), ויאפשר לאדם עם מוגבלות לנסות, בלא תשלום, את דגם ציוד הקצה כדי לבחון את נגישות הדגם בעבורו, לפני הרכישה. 5. התאמות נגישות בשירותי טלפוניה בעל רישיון יציע ללקוחותיו שירותי טלפוניה אלה, בעברית ובערבית: (1) שירות הודעות מסר קצר (SMS), ככל שהוא ניתן, לאנשים עם מוגבלות בראייה, באמצעות טכנולוגיה הממירה אותות כתב לאותות שמע ("text to speech"), או אמצעי טכנולוגי אחר; בלי לגרוע מהוראות כל דין, יכול שבאישור השר יסופק שירות כאמור בידי כמה בעלי רישיון במשותף; (2) מוקד שירות תיווך טלפוני להעברת מסרים באמצעות מוקדן לאספקת שירותי טלפוניה בזמן אמת לאנשים עם מוגבלות בשמיעה או בדיבור (“relay services"); מוקד השירות יאפשר לאדם עם מוגבלות להשתמש בשירותי טלפוניה באופן דומה, ככל האפשר, לשירות טלפוניה שמשתמש בו אדם בלא מגבלה כאמור; השירות יינתן בכל ימות השנה ובכל שעות היממה; בלי לגרוע מהוראות כל דין, יכול שבאישור השר יסופק שירות כאמור בידי כמה בעלי רישיון במשותף. 6. התאמות נוספות בלי לגרוע מהוראות תקנות 2 ו-3, בעל רישיון רשאי לבצע התאמות נגישות שאינן מנויות בתקנות 4 ו-5, ובלבד שאינן פוגעות בהתאמות הנדרשות לפיהן. 7. איסור הטלת תשלום בשל ביצוע מי שחייב בביצוע התאמות נגישות לשירות בזק או מיתקן בזק לא יטיל תשלום על אדם עם מוגבלות בשל ביצוע התאמות הנחוצות לפי תקנות אלה להנגשה של השירות או המיתקן, לפי העניין. 8. פרסום בעל רישיון יפרסם ברבים את התאמות הנגישות שהוא מבצע לפי תקנות אלה, לרבות באתר האינטרנט שלו; פרסום התאמות הנגישות יכלול, בין השאר, את דגמי ציוד הקצה הנגישים לפי תקנה 4 כולל פירוט התכונות הנדרשות המתקיימות בכל דגם ומחירו, נקודות המכירה של הדגמים האמורים וכן זכותו של אדם עם מוגבלות לפי תקנה 4(ג). 9. חובת דיווח בעל רישיון יגיש לשר ולנציב, ב-1 בינואר של כל שנה, דוח בדבר יישום תקנות אלה וכן בדבר טכנולוגיות ופיתוחים חדשים הקשורים להתאמות נגישות לשירותי בזק ולמיתקני בזק, ככל שידועים לו. 10 . שמירת דינים אין בהוראות תקנות אלה כדי לגרוע מחובותיו של בעל רישיון לפי הוראות מכוח סעיף 19יב(א) לחוק. 11 . תחילה (א) תחילתן של תקנות אלה, למעט האמור בתקנת משנה (ב), ביום ט' בסיוון התשס"ט (1 ביוני 2009) (ב) תחילתה של תקנה 5 ביום כ"ג בתמוז התשס"ט (15 ביולי 2009). 12 . הוראת שעה על אף האמור בתקנה 4(א), בתקופה שעד יום כ"ה בטבת התשע"א (1 בינואר 2011), בעל רישיון, המציע ללקוחותיו ציוד קצה, יציע להם דגם אחד לפחות של ציוד קצה מכל אחד מסוגי ציוד הקצה המפורטים בפסקאות (1) עד (5) לתקנה האמורה. נגישותתקנותאנשים עם מוגבלות