תקנות שירות המדינה גמלאות

תקנות שירות המדינה (גמלאות) (תנאים לצירוף תקופת שירות קודם), תשכ"ט-1968 בתוקף סמכותי לפי סעיף 45(ג) לחוק שירות המדינה (גימלאות) (תיקון מס' 7), תשכ"ז-1967, וסעיף 72 לחוק שירות המדינה (גימלאות), תשט"ו-1955 (להלן - החוק), ובהמלצת ועדת השירות, אני מתקין תקנות אלה: 1. תנאים לצירוף תקופת שירות קודם אדם שעבר לשרת את המדינה בנסיבות האמורות בסעיף 62(ב) לחוק לפני יום כ"ח בתשרי תשכ"ח (1 בנובמבר 1967) ולא חל עליו הסכם כאמור בסעיף 62(ב) לחוק, ייחשב שירותו הקודם של העובד כשירות לענין החוק ותקופת שירותו הקודם תצורף כולה לתקופת שירותו כעובד שהחוק חל עליו, אם נתמלאו תנאים אלה: (1) העובד הגיש בקשה להנהלת משרדו לצרף את תקופת שירותו הקודם לתקופת שירותו כעובד שהחוק חל עליו (להלן - הבקשה), תוך תשעה חדשים מיום פרסומן של תקנות אלה ברשומות או - אם לא השלים חמש שנות שירות ופרש משירותו מחמת נכות, מחלה או מחמת מותו - הגישו הוא או שאיריו בקשה תוך ששה חדשים מיום פרישתו; באישור נציב השירות או מי שהסמיך לכך מותר לקבל בקשה שהוגשה אף לאחר המועד האמור אם שוכנע שהבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן; (2) אם עבר לשרת את המדינה אחרי יום י' בניסן תשכ"ו (31 במרס 1966) - הועברו לאוצר המדינה כל זכויותיו בקרן המתייחסות לתקופת שירותו הקודם, ואם הוציא את זכויותיו האמורות - שולמו לאוצר המדינה הכספים שקיבל מהקרן, המתייחסים לתקופת שירותו הקודם, בצירוף ריבית של 5% לשנה מהאחד לחודש שבו הוציא את זכויותיו כאמור ועד לאחד לחודש שבו הגיש את הבקשה; (3) אם עבר לשרת את המדינה לפני יום י"א בניסן תשכ"ו (1 באפריל 1966) - שולם לאוצר המדינה סכום השווה ל- 2%/61 מן המשכורת הקובעת של הדרגה שהיתה לו מיד לאחר שעבר כאמור, בשיעורה במועד שבו הוגשה הבקשה, כפול במספר החדשים וחלק החודש של שירותו הקודם; (4) הכספים של העובד לשלם בהתאם לפיסקאות (2) ו-(3) שולמו לאוצר המדינה לא יאוחר מששה חדשים מיום הגשת הבקשה. תקנות שירות המדינה (גמלאות) (תשלומים לענין סעיף 11(4) לחוק), תשל"ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11(4) ו-109 לחוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), תש"ל-1970, ובהמלצת ועדת השירות, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "משכורת" - משכורת יסודית לרבות התוספות הקבועות; "תקופת העדר" - תקופה שאין מביאים אותה בחשבון תקופת השירות. 2. הגשת בקשה עובד המבקש לרכוש זכות גימלה בעד תקופת העדר בהתאם לסעיף 11(4) לחוק (להלן - המבקש) יגיש בקשה לנציב השירות באמצעות הנהלת משרדו, לא יאוחר משלושה חודשים מתחילת תקופת ההעדר; באישור נציב השירות, או מי שהסמיך לכך, מותר לקבל בקשה שהוגשה לאחר המועד האמור, אם שוכנע מטעמים סבירים כי מן הצדק לעשות כן. 3. התשלום הודיע נציב השירות על הסכמתו לבקשה, חייב המבקש בתשלום כדלקמן, במועד ובאופן שיורה החשב הכללי: (1) אם הוגשה הבקשה תוך שלושה חדשים מתחילת תקופת ההעדר - 18.5% מהמשכורות שהיו מגיעות לו אילולא נעדר מעבודתו; (2) אם הוגשה הבקשה לאחר שלושה חדשים מתחילת תקופת ההעדר - (א) בעד התקופה שלפני הגשת הבקשה - 18.5% מן המשכורת המגיעה ביום הגשתה בעד תקופת ההעדר, לעובד שדרגתו כדרגה שהיתה בתקופה האמורה; (ב) בעד התקופה שלאחר הגשת הבקשה - 18.5% מן המשכורות שהיו מגיעות לעובד אילולא נעדר מעבודתו. 4. איחור בתשלום מבקש שלא ישלם את התשלומים שהוא חייב בהם לפי תקנות אלה, כולם או מקצתם, יחושבו התשלומים האמורים שלא שולמו, לפי המשכורת המגיעה ביום התשלום בפועל, לעובד שדרגתו כדרגה שהיתה למבקש בתקופת העדרו. 5. ביטול תקנות שירות המדינה (גימלאות) (תשלומים לענין סעיף 13(4) לחוק), תשי"ז-1956 (להלן - התקנות הפוקעות) - בטלות. 6. הוראות מעבר תקנות אלה יחולו גם על מי שיבקש לרכוש זכות גימלה בעד תקופת העדר שחלה לפני תחילתן, אולם מי שהגיש בקשה לרכישת זכות גימלה לפני תחילתן ונציב השירות הודיע לו על הסכמתו לבקשה והוא משלם את התשלומים שהוא חייב בהם - יחולו עליו התקנות הפוקעות. תקנות שירות המדינה (גמלאות) (בקשה להכרה בשירות פעיל), תשל"ו-1976 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 100ב ו-109 לחוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), תש"ל-1970, ובהמלצת ועדת השירות, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגשת הבקשה (א) בקשה להכרה בשירות פעיל בנוטרות של ממשלת ארץ-ישראל או ביחידה מאורגנת שלחמה בארץ-ישראל למען עצמאות ישראל יש להגיש תוך 12 חודש מיום פרסומן של תקנות אלה, לנציב השירות - (1) באמצעות הנהלת המשרד - מאת מי שהיה עובד המדינה ביום הפרסום; (2) ישירות לנציב השירות - מאת מי שפרש משירות המדינה לפני יום הפרסום. (ב) נציב השירות או מי שהסמיך לכך רשאי לקבל בקשה כאמור אף לאחר המועד האמור אם שוכנע כי הבקשה הוגשה באיחור מטעמים סבירים וכי מן הצדק לעשות כן. 2. צירוף מסמכים לבקשה כאמור יש לצרף מסמכים מקוריים על מקום הגיוס, תקופת השירות הפעיל, תאריך תחילת השירות וסיומו; במקרים מיוחדים, רשאי נציב השירות לקבל מסמכים אחרים כראיה, אם שוכנע כי אין למבקש כל אפשרות להמציא מסמכים מקוריים. תקנות שירות המדינה (גמלאות) (קביעת שוטרים לענין סעיף 2 לחוק), תשל"ג-1972 1 בתוקף סמכותי לפי סעיף 2 לחוק שירות המדינה (גמלאות) (הוראות מעבר), תשל"א-1971, ובאישור ועדת העבודה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "החוק העיקרי" - חוק שירות המדינה (גימלאות) (נוסח משולב), תש"ל-1970; "התקנות הקודמות" - תקנות שירות המדינה (גימלאות) (היוון קצבה), תשי"ז-1956; "היום הקובע" - י"ט בטבת תשכ"ח (18 בפברואר 1968). 2. שוטרים שוטר אשר המפקח הכללי של המשטרה הורה על יציאתו לקצבה בהתאם לסעיף 73 לחוק העיקרי, ואשר חלק מקצבתו הוון לצמיתות לפי תקנה 1(1) לתקנות הקודמות, לפני היום הקובע, יראו אותו כאילו היוון אותו חלק מקיצבתו ממועד ההיוון לתקופה של 12 שנים בלבד. 3. שוטרים נכים (א) שוטר אשר בעת פרישתו משירות היה בעל דרגת נכות של 50% או יותר ואשר חלק מקצבתו הוון לצמיתות לפי תקנה 1(2) לתקנות הקודמות, לפני היום הקובע, בהיותו במועד ההיוון באחד הגילים הנקובים בטור א' להלן, יראו אותו כאילו היוון אותו חלק מקצבתו ממועד ההיוון ועד למועד הנקוב בטור ב' להלן לצד גילו במועד ההיוון: טור א' טור ב' הגיל במועד ההיוון המועד שבו מסתיים ההיוון עד 34 שנה גיל 50 מ-35 עד 45 שנה 15 שנה ממועד ההיוון 46 שנה 14 שנה ממועד ההיוון 47 שנה 13 שנה ממועד ההיוון מ-48 שנה ומעלה 12 שנה ממועד ההיוון (ב) שוטר אשר בעת פרישתו משירות היה בעל דרגת נכות של 25% או יותר אך פחות מ-50%, ואשר חלק מקצבתו הוון לצמיתות לפי תקנה 1(2) לתקנות הקודמות, לפני היום הקובע, יראו אותו כאילו הוון אותו חלק מקצבתו ממועד ההוון לתקופה של 12 שנים בלבד או לתקופה המסתיימת ביום שבו מלאו לו ששים שנה, הכל לפי המאוחר יותר. (ג) שוטר אשר בעת פרישתו משירות היה בעל דרגת נכות של 10% או יותר אך פחות מ-25%, ואשר חלק מקצבתו הוון לצמיתות לפי תקנה 1(2) לתקנות הקודמות, לפני היום הקובע, יראו אותו כאילו היוון אותו חלק מקצבתו ממועד ההיוון לתקופה של 12 שנים בלבד או לתקופה המסתיימת ביום שבו מלאו לו ששים וחמש שנה, הכל לפי המאוחר יותר. 4. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום י"ז בניסן תשל"ב (1 באפריל - 1972). תקנותשירות המדינה