תקנות שירות המדינה מינויים

תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרה על רכוש), תשכ"א-1960 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 51,35 ו-55 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959 אני מתקין תקנות אלה: 1. מועד הגשת ההצהרה על רכוש עובד המדינה יגיש הצהרה לפי סעיף 35 לחוק - (1) אם היה עובד בשירות המדינה ביום ה30- שלאחר תחילת החוק ויש בידו כתב מינוי מטעם מחלקת המנגנון או נציבות המנגנון או נציבות שירות המדינה שניתן לו לפני תחילת החוק - לא יאוחר מיום כ"ט באלול תשכ"א (10 בספטמבר 1961); (2) אם היה עובד קבוע בשירות המדינה ביום פרסום החוק ברשומות ואין בידו כתב מינוי כאמור בפיסקה (1) - לא יאוחר מן המועד בו ניתן לו כתב מינוי על ידי נציב השירות, או 10 חדשים אחרי תחילתן של תקנות אלה, הכל לפי התאריך המאוחר; (3) אם הוא עובד אחר - לא יאוחר מן המועד בו ניתן לו כתב מינוי או כתב הרשאה על ידי נציב השירות, או 10 חדשים אחרי תחילתן של תקנות אלה, הכל לפי התאריך המאוחר. 2. טופס ההצהרה ודרכיה (א) ההצהרה על רכוש תיערך לפי הנוסח שבטופס שנקבע בתוספת ותוגש על ידי העובד המצהיר לנציב השירות במעטפה סגורה באמצעות האחראי לעניני העובדים. (ב) בתקנה זו - "אחראי לעניני העובדים" - המנהל הכללי או סגן המנהל הכללי למינהל של המשרד בו מועסק עובד המדינה, ולגבי מי שמועסק ביחידה שהוכרה על ידי ועדת השירות כיחידת סמך - מנהל אותה יחידה. תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים), התשמ"א-1981 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 34 ו-55 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה: 1. מי מוסמך לקבל הצהרת אמונים עובד המדינה שדרגתו אחת הדרגות בדירוג האחיד המופיעות בטור א' או שהוא בעל דרגה מקבילה לה בדירוג מקצועי, יצהיר הצהרת אמונים לפי סעיף 34 לחוק, בפני שר או עובד המדינה כמפורט בטור ב': טור א' טור ב' 1. מנהל כללי והמקבילים לו בדרגה שר 2. מדרגה י"ט2 עד דרגה כ"ב, מנהל מחוז ויושב ראש המזכירות הפדגוגית במשרד החינוך מנהל כללי 3. מדרגה י"ח עד דרגה י"ט1 אחראי או מנהל יחידת סמך 4. דרגה י"ז או דרגה נמוכה ממנה אחראי שדרגתו י"ח בדירוג האחיד או דרגה מקבילה לה בדירוג המקצועי 5. מפקחים מרכזיים חברי יושב ראש המזכירות המזכירות הפדגוגית הפדגוגית כמשמעותה בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), התשי"ז-1956 6. מפקח או מפקח המחוז מנהל המחוז כמשמעותו והמקבילים לו בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), התשי"ז-1956 7. מנהל מוסד חינוכי מנהל המחוז כמשמעותו בתקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), התשי"ז-1956 8. מורים, גננות ומדריכי של"ח מנהל מוסד חינוך רשמי כמשמעותו בחוק לימוד חובה, התש"ט-1949 2. ביטול תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים), התשל"ט-1979 - בטלות. תקנות שירות המדינה (מינויים) (הצהרת אמונים דחויה במינוי קיים), (עובדי משרד מבקר המדינה), תשכ"ב-1962 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 41(3), 52 ו-55 לחוק שירות המדינה (מינויים), תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה: 1. הצהרת אמונים דחוייה עובד משרד מבקר המדינה שרואים אותו כאילו נתמנה עובד המדינה לפי סעיף 50 לחוק והוא טרם הצהיר עקב היעדרו ממקום עבודתו הקבוע הצהרה לפי סעיף 34 לחוק, יצהיר את ההצהרה לא יאוחר מחודש לאחר שובו למקום עבודתו הקבוע. . תקנותשירות המדינה