תקנות שירות המדינה משמעת

תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט העליון), תשכ"ד-1963 בתוקף סמכותי לפי סעיף 43(ה) לחוק שירות המדינה (משמעת), תשכ"ג-1963, ובתוקף שאר הסמכויות הניתנות לי על פי כל דין, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "ערעור" - ערעור על החלטה של בית דין למשמעת כאמור בסעיף 43 לחוק; "בקשה" - בקשה לעכב ביצוע פיטורים או להורות על החזרה למשרה כאמור בסעיף 43 לחוק. 2. הודעת ערעור ובקשה המערער על החלטה של בית דין למשמעת או המבקש לעכב ביצועה או להורות על החזרה למשרה, ימסור הודעת ערעור או יגיש את הבקשה במשרד הרישום של בית המשפט העליון. 3. המשיב המשיב בערעור או בבקשה יהיה המאשים בפני בית הדין למשמעת. 4. טופס ערעור או בקשה הודעת ערעור ובקשה ייערכו בטופס המובא בתוספת ובהן יצויינו: (1) שמו, שם משפחתו ומענו של המערער או המבקש; (2) המשרד והיחידה בו הוא מועסק או היה מועסק; (3) דרגתו או תיאור משרתו; (4) נימוקי הערעור או הבקשה; (5) העתירה; (6) הודעה שניתנה רשות לערער, אם ניתנה. 5. צירוף העתק ההחלטה להודעת הערעור או לבקשה יצורפו ארבעה העתקים של ההחלטה נושא הערעור או הבקשה שאחד מהם נתאשר על ידי אב בית הדין או מי שהוסמך על ידיו לענין זה. 6. מסירה לפרקליט המדינה ולנציב השירות העתק מהודעת הערעור או מהבקשה על נספחיה יימסר לפרקליט המדינה ולנציב השירות. 7. חזרה מערער או מבקש רשאי לחזור בו מערעורו או מבקשתו בכל שלב של הדיון בהם עד למתן ההחלטה; הוחל בדיון, לא יחזור בו כאמור אלא ברשות השופט. 8. איחוד ערעורים הוגשו על אותה החלטה של בית דין ערעורים או בקשות על ידי יותר מבעל דין אחד, רשאי השופט הדן בענין להורות על איחוד הערעורים או הבקשות, לפי הענין. 9. נוכחות בעלי הדין הדיון בערעור או בבקשה יהיה בנוכחות בעלי הדין; אולם אם הוזמן בעל דין ולא התייצב, רשאי השופט לדון בערעור שלא בפניו; לא התייצב המערער, רשאי השופט למחוק את הערעור. 10. סדר הטיעון (א) בערעור או בבקשה יטען תחילה המערער או המבקש ואחריו המשיב אלא אם הורה השופט על דרך אחרת; אוחדו ערעורים או בקשות, יקבע השופט את סדרי הטענות בין הצדדים. (ב) רשאי השופט להרשות לכל אחד מבעלי הדין להוסיף ולטעון או להשיב על טענות בעל הדין האחר. 11. ראיות נוספות (א) מערער או מבקש אינו רשאי להביא ראיות נוספות, בין בכתב ובין בעל פה, לפני השופט, ואולם אם בית הדין סירב לקבל ראיות שצריך היה לקבלן או אם השופט סבור שכדי לאפשר לו מתן פסק דין, או מכל סיבה אחרת, דרושה הצגת מסמך או חקירת עד, רשאי השופט להתיר הבאת הראיות הנוספות. (ב) התיר השופט הבאת ראיות נוספות, ירשום את הטעמים לכך. 12. כיצד גובים עדות נוספת התיר השופט הבאת ראיות נוספות, יכול הוא לגבותן, אם בעל פה, אם בתצהיר ואם בדרך אחרת. 13. צמצום הראיות הנוספות הורה או התיר השופט הבאת ראיות נוספות, יפרש את הענינים שבהם יש לצמצם את הראיות, וירשמם. 14. החלטה החלטת השופט תנומק בכתב ותיחתם על ידיו והיא תישמע בפני בעלי הדין שהתייצבו. 15. החלטה והמצאתה העתק מהחלטת השופט יומצא למערער, למבקש ולמשיב. 16. העברת חומר הדיון הוגשה הודעת ערעור או בקשה, יעביר נציב השירות את תיק בית הדין למשמעת למשרד הרישום של בית המשפט העליון. תוספת (תקנה 4) תקנות שירות המדינה (משמעת) (סדרי הדין בערעור או בבקשה לשופט בית המשפט העליון), תשכ"ד-1963 טופס ערעור או בקשה לעיכוב ביצוע פיטורים והחזרה לעבודה שם העובד ___ ___(שם המשפחה) המשרד והיחידה בהם מועסק או היה מועסק: ___ הדרגה ___ תואר המשרה: ___ נימוקי הערעור/הבקשה: ___ העתירה: ___ האם ניתנה רשות לערער:___ תאריך:___ ___חתימת המערער/המבקש:___ תקנותשירות המדינה