תקנות שכר מינימום

תקנות שכר מינימום (מודעה בדבר עיקרי זכויות העובד לפי החוק), התשס"ה-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיף 6ב לחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987 (להלן - החוק), לאחר התייעצות עם ארגון העובדים שעם חבריו נמנים רוב העובדים המאורגנים במדינה ועם ארגוני מעבידים שהם, לדעתי, יציגים ונוגעים בדבר, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. המודעה מודעה כאמור בסעיף 6ב לחוק (להלן - המודעה), תיערך לפי הנוסח שבתוספת ואולם המעביד יעדכן את סכומי שכר המינימום שבמודעה בהתאם לעדכונם לפי החוק מזמן לזמן ולא יאוחר משבעה ימים ממועד העדכון כאמור. 2. הצגת המודעה בדרך נוספת מעביד שעיקר עבודתם של עובדיו, כולם או חלקם, היא מחוץ לחצריו, ימסור את המודעה לידי עובדים אלה במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר תחילת עבודתם אצלו, וכן במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר עדכון סכומי שכר המינימום לפי החוק, וזאת נוסף על הצגת המודעה בדרך הקבועה בסעיף 6ב(א) לחוק. 3. הצגת המודעה בדרך חלופית מעביד המעסיק פחות מ-6 עובדים במקום העבודה רשאי להציג את המודעה באמצעות מסירתה לידי עובדיו במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר תחילת עבודתם אצלו, וכן במועד הראשון לתשלום שכרם שחל לאחר עדכון סכומי שכר המינימום לפי החוק, במקום הצגתה בדרך הקבועה בסעיף 6ב(א) לחוק. 4. פטור מהצגת מודעה מעביד המעסיק את עובדיו שלא לצורכי עסק, משלח יד או שירות ציבורי, פטור מחובת הצגת המודעה. 5. תחילה תחילתן של תקנות אלה 30 ימים מיום פרסומן. 6. הוראת מעבר לענין עובדים שעבדו אצל מעביד ערב תחילתן של תקנות אלה, בכל מקום בתקנות אלה יראו כאילו במקום "תחילת עבודתם אצלו" נאמר "תחילת תקנות אלה". שכר מינימוםתקנות