תקנות שמירת הניקיון

תקנות שמירת הנקיון (היטל לשמירת הנקיון), התשמ"ז-1987 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 11 ו-16 לחוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "היטל" - היטל לשמירת הנקיון כאמור בסעיף 11 לחוק; "הקרן" - הקרן לשמירת הנקיון כאמור בסעיף 10(א) לחוק; "מכל למשקה" - כמשמעותו בחוק; "מכירה" - התמורה המשולמת ליצרן של מכלים למשקאות בעד מכירתם, למעט מכירה ליצוא; 2. קביעת היטל נקבע בזה היטל על יצרנים ויבואנים של מכלים למשקאות בשיעורים כלהלן: (1) יצרנים - 0.25 אחוז מסך כל המכירות של מכלים למשקאות; (2) יבואנים - 0.25 אחוז מערך היבוא של מכלים למשקאות, כפי שנקבע לענין דיני המכס. 3. אופן תשלום ההיטל וגבייתו (א) ההיטל ישולם לקרן באמצעות חשב משרד הפנים, באופן שתקבע הנהלת הקרן. (ב) תשלום ההיטל יבוצע כמפורט להלן: (1) יצרן מכלים למשקאות ישלם את סכום ההיטל בשעור המפורט בתקנה 2(1) בכל חודש עד ה15- בו, בעד החודש שקדם לו; (2) יבואן מכלים למשקאות ישלם את סכום ההיטל בשיעור המפורט בתקנה 2(2) בעת היבוא ויציג אישור בדבר התשלום בפני פקיד המכס. (ג) היטל שלא שולם במועדו בידי החייב יתווספו עליו הפרשי הצמדה וריבית, כהגדרתם בחוק פסיקת ריבית והצמדה, התשכ"א-1961, ממועד הפרעון עד התשלום בפועל. (ד) במקביל לביצוע התשלום, יעביר המשלם הודעה בכתב על העברת סכום ההיטל למרכז פעולות הנהלת הקרן, באופן שתקבע הנהלת הקרן; ההודעה תיערך לפי דוגמת טופס שתקבע הנהלת הקרן, תכלול את פירוט החישוב לקביעת הסכום ששולם ותהיה חתומה ומאושרת בתצהיר. (ה) מרכז פעולות הנהלת הקרן ישלח למשלם ההיטל אישור בדבר קבלת התשלום וההודעה כאמור בתקנת משנה (ד). (ו) מי שחייב בתשלום היטל ימציא בתום כל שנת כספים של עסקו, ולא יאוחר מששה חדשים מתום שנת כספים כאמור, דין וחשבון שנתי שיפרט את המכירות או היבוא של מכלים למשקה, לפי הענין, ואת תשלומי ההיטל ששילם לקרן, כשהוא חתום ומאושר בידי רואה חשבון. (ז) חשב משרד הפנים או נציגו לענין זה רשאי לבדוק ולבקר את הנתונים שנמסרו, והחייב בתשלום ההיטל יעמיד לרשותם את החומר ששימש בסיס לעריכת המסמכים כאמור בתקנת משנה (ו). 4. (בוטלה) תקנות שמירת הנקיון (קרן לשמירת הנקיון), התשמ"ו-1986 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 10 ו-16 לחוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984 (להלן - החוק) ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרה בתקנות אלה, "הקרן" - קרן לשמירת הנקיון במסגרת משרד הפנים שהוקמה בסעיף 10(א) לחוק. 2. ניהול הקרן הקרן תנוהל בידי הנהלה אשר ימנה שר הפנים (להלן - ההנהלה) שתהיה בת שבעה חברים, מהם שני נציגי ציבור שאינם עובדי מדינה שימונו על פי המלצת ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, שני עובדי משרד האוצר ושלושה עובדי משרד הפנים ובהם מנהל השירות לשמירת איכות הסביבה והוא יהיה היושב ראש. 3. סמכויות ההנהלה ההנהלה תהיה מוסמכת לפעול לקידום מטרות הקרן כמפורט בסעיף 10(ב) לחוק, ובכלל זה תהיה ההנהלה מוסמכת - (1) להכין ולהציע תכנית פעולה שנתית ורב שנתית של הקרן, וכן הצעת תקציב והצעת תקציב פיתוח; הצעת ההנהלה טעונה אשור שר הפנים או המנהל הכללי של משרד הפנים, כפי שיקבע שר הפנים; (2) לאשר את ביצוע הפעולות הדרושות למימוש מטרות הקרן ותפעולה, לרבות השקעות ורכישות במסגרת תקציביה המאושרים; (3) ליזום קבלת ייעוץ, סקרים ודו"חות ממומחים, בכל הדרוש לקידום מטרות הקרן; (4) לאשר קבלת כספים והקצבות לקרן, להקציב כספים מתוך קופת הקרן לשם ביצוע סמכויותיה ולעקוב אחר ביצוע הפעולות המתוקצבות. ההקצבות לגופים מחוץ למשרד הפנים תהיינה טעונות אשור בהתאם להוראות תקנות כספים ומשק (התכ"ם). 4. סדרי עבודת ההנהלה (א) ההנהלה תקבע את סדרי דיוניה ועבודתה במידה שלא נקבעו בתקנות אלה, ובלבד שעיקרים לסדרי הדיונים והעבודה ייקבעו בידי ההנהלה לא יאוחר מאשר בישיבתה השלישית. (ב) החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות חברי ההנהלה; היו הקולות שקולים - יכריע קולו של היושב ראש. (ג) ההנהלה תתכנס אחת לשלושה חדשים לפחות ונוכחות רוב החברים תהווה מנין חוקי לכל דבר. (ד) יירשמו פרוטוקולים של כל דיוני ההנהלה; הפרוטוקולים יומצאו לשר הפנים ולמנהל הכללי של משרד הפנים, ואם תוך שבעה ימים לא יודיע מי מהם על התנגדותו לביצוע החלטה, יראוה כמאושרת. (ה) יושב ראש ההנהלה ביחד עם חבר אחר של ההנהלה שהיא תבחר לכך, יהיו מורשים לחתום בשם ההנהלה על כל מסמך שעשייתו בתחום סמכותה, ובלבד שבכל מקרה בו המסמך הינו בעל משמעות תקציבית לקרן, ובכל מקרה של דרישת תשלום לקופת הקרן או הוראות תשלום מקופת הקרן, תידרש גם חתימת חשב משרד הפנים. (ו) הנהלת הקרן תגיש לשר הפנים ולמנהל הכללי של משרד הפנים דוחו"ת תלת חדשיים ושנתיים על פעולות הקרן. 5. תקבולים והוצאות (א) תקבולי הקרן יהיו מכספים שישולמו לקרן כמפורט בסעיף 10(ה) לחוק. (ב) תקבולי הקרן ינוהלו במערכת הכספים של משרד הפנים במסגרת סעיף תקציבי מיוחד ונפרד; חשב משרד הפנים יעביר להנהלה או למי שהיא תקבע לענין זה, דיווחים שוטפים ורצופים לגבי הוצאות הקרן ותקבוליה. (ג) כל תקבולי הקרן מיועדים אך ורק למימון פעולות הקרן המאושרות במסגרת תקציב הקרן ומטרותיה; הוצאות מתקבולי הקרן ייעשו לפי הוראות שר הפנים בהסכמת שר האוצר. (ד) לצורך ביצוע פעולות הקרן ימנה המנהל הכללי של משרד הפנים ועדות אד-הוק, בהתאם להוראות תקנות כספים ומשק (התכ"ם) החלות בשירות המדינה, שכל חבריהן יהיו עובדי מדינה, ובלבד שרוב חבריה יהיו מבין חברי הנהלת הקרן. (ה) כל יתרת תקבולים שתתקבל כאמור בתקנת משנה (א) ואשר לא תנוצל במשך שנת תקציב פלונית, תועבר לתקציב הקרן של שנת התקציב שלאחריה. תקנות שמירת הנקיון (סימון מכלים למשקה), התשמ"ז-1987 בתוקף סמכותי, לפי סעיף 9 לחוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984 (להלן - החוק), בהתייעצות עם שר הבריאות, ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני קובע לאמור: 1. הגדרות בתקנות אלה - "מכל למשקה" - כהגדרתו בחוק; "יצרן" - מי שעוסק בייצור מכלים למשקה, בין בעצמו ובין על ידי אחרים, או העוסק בעבודה מן העבודות הדרושות לתהליך ייצור כאמור או לשם שינוי צורתם, טיבם או איכותם של מכלים למשקה; "יבואן" - מי שעסקו או חלק מעסקו יבוא מכלים למשקה לשם מסחר. 2. התניית הייצור והשיווק לא ייצר אדם ולא ישווק יבואן מכלים למשקה אלא אם כן מוטבעים בהם, או מודפסים עליהם או על תווית שעליהם, במקום הנראה לעין, המלה והסימון שבתוספת, בגודל, באופן ובצורה המפורטים בה. 3. תחילה תחילתן של תקנות אלה ששה חדשים מיום פרסומן. תקנות שמירת הנקיון (שלטים ברכב), התשמ"ז-1987 בתוקף סמכותי לפי סעיף 16 לחוק שמירת הנקיון, התשמ"ד-1984 (להלן - החוק) ובאישור ועדת הפנים ואיכות הסביבה של הכנסת, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "אוטובוס" - רכב מנועי המיועד להסעת שמונה אנשים או יותר בנוסף על הנהג; "דופן" - דופן פנימי ברכב; "טיולית" - רכב מסחרי בלתי אחוד שמשקלו הכולל המותר עולה על 4000 ק"ג והמשמש או מיועד לשמש להסעת נוסעים; "מונית", "רכב", ו"רכב מסחרי" - כמשמעותם בפקודת התעבורה; "רכב מסחרי בלתי אחוד" - רכב מסחרי בו תא הנהג נפרד מארגז המטען ומשקלו הכולל המותר אינו עולה על 4000 ק"ג ושניתן לגביו היתר להסעת נוסעים; "שלט" - שלט המורה על איסור השלכת פסולת מרכב, כאמור בסעיף 6 לחוק. 2. תכנו של שלט וצבעיו בשלט יופיעו המלים "השלכת פסולת מרכב זה אסורה" בצבע לבן על רקע ירוק. 3. מידות השלט והאותיות מידות השלט והאותיות לא יפחתו מהמפורט בתוספת הראשונה. 4. מקום קביעת שלט שלט ברכב ייקבע במקום גלוי לעין שאינו ניתן לכיסוי או להסתרה, בהתאם למפורט בתוספת השניה. 5. קביעת שלט ושמירתו (א) שלט יהיה מחומר עמיד ויוצמד לדופן הרכב באופן שאינו ניתן לתנודה, להזזה או להסרה. (ב) שלט יישמר, בכל עת, במצב תקין, נקי וקריא; נתבלה השלט או ניזוק, יוחלף באחר. 6. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום הששים לאחר פרסומן. תוספת ראשונה (תקנה 3) מידות השלט והאותיות (א) באוטובוס ובטיולית: השלט - 10 X 25 ס"מ לפי הדוגמה: גובה האותיות - 2 ס"מ. (ב) במונית וברכב מסחרי בלתי אחוד: השלט - 7 X 15 ס"מ לפי הדוגמה: גובה האותיות - 1 ס"מ. תוספת שניה (תקנה 4) מקומות לקביעת שלטים ומספר השלטים סוג הרכב מקום קביעת שלטים מספר שלטים מזערי (א) אוטובוס דופן קדמי 1 דופן אחורי 1 דפנות האורך 1 בכל דופן לפחות (ב) מונית אחת מדפנות האורך או הדופן הקדמי (ג) טיולית דפנות האורך והרוחב 1 בכל דופן לפחות (ד) רכב מסחרי דופן הרוחב בחלק בלתי אחוד המקביל לתא הנהג 1 שמירת הנקיוןתקנות