תקנות שרות התעסוקה

תקנות שרות התעסוקה (סדרי הדיון והעבודה במועצת לשכת עבודה), תשי"ט-1959 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 29 ו-89 לחוק שירות התעסוקה, תשי"ט-1959, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "לשכה" - לשכת שירות התעסוקה; "מועצה" - מועצת לשכה; "יושב-ראש" - יושב-ראש של מועצה. 2. כינוס המועצה היושב-ראש יכנס את המועצה - (1) לא יאוחר מחמישה-עשר יום לאחר הקמתה; (2) לא יאוחר מארבעה חדשים לאחר הישיבה הקודמת; (3) על פי בקשה בכתב המפרטת את סדר היום. הממוצע והחתומה על-ידי מנהל השירות או מנהל הלשכה או על-ידי לא פחות משליש מבין חברי המועצה; והוא רשאי לכנסה כשרואה צורך בכך. 3. קביעת סדר היום (א) סדר היום לישיבות המועצה ייקבע על-ידי היושב-ראש ובלבד שייכלל בו כל ענין - (1) שהמועצה החליטה להעמידו על סדר היום; (2) שפורט בבקשה לפי תקנה 2(3) בהתאם לסדר קבלת הבקשות. (ב) לא ייכלל בסדר היום ולא יידון במועצה ענין - (1) שאינו מתפקידה או בסמכותה של מועצה; (2) שנושאו לא פורט. 4. שינויים בסדר היום (א) הצעה לשנות את סדר היום תוגש רק לפני הישיבה או עם פתיחתה. ההצעה לא תועמד להצבעה אלא אם נמצא תומך בה. לפני ההצבעה רשאי בעל ההצעה להסבירה בקיצור, ונציג אחד של המתנגדים רשאי להשיב. (ב) לקבלת הצעה כאמור דרוש רוב חברי המועצה. 5. הזמנות (א) הזמנה לישיבת מועצה תפרט את סדר היום שלה ותימסר לחברי המועצה לפחות שבוע ימים לפני המועד שנקבע לישיבה. (ב) הזמנה לישיבה דחופה, וכן הודעות על ביטול ישיבה או דחייתה, מותר למסור בכל דרך הנראית ליושב-ראש כמועילה, ובלבד שהיא תאפשר לחברי המועצה להשתתף בישיבה. (ג) על החלטות המועצה אין עוררין משום כך בלבד שחבר מחבריה לא קיבל הזמנה שנשלחה בעוד מועד לפי מענו. (ד) נעדר חבר המועצה ללא סיבה מספקת משתי ישיבות רצופות, יורה היושב-ראש להזהירו בהזמנה לישיבה השלישית, ששר העבודה רשאי להעבירו מתפקידו, אם ייעדר שוב ללא סיבה מספקת. 6. מנין חוקי (א) שני שלישים מחברי המועצה וביניהם היושב-ראש, הם מנין חוקי בישיבותיה. (ב) לא היה בישיבת המועצה מנין חוקי, יהיו בישיבה שניה מחצית חברי המועצה, וביניהם היושב-ראש, מנין חוקי לגבי כל ענין שעמד על סדר היום של הישיבה הראשונה. (ג) היושב-ראש יקבע מועד חדש לישיבה השניה. ההזמנה לישיבה השניה תכלול אזהרה שישיבה זו תתקיים גם במנין כאמור בתקנת משנה (ב). (ד) פחת מספר המשתתפים במשך הישיבה והיה קטן מן המנין החוקי לא תיפגע חוקיות ההחלטות בשל כך, ובלבד שלא פחת מספר המשתתפים מכדי מספר חברי המועצה הנקבע בתקנת משנה (ב). 7. הנהלת ישיבות (א) היושב-ראש, ובהיעדרו אחד מחברי המועצה שנבחר על-ידי המועצה, ישב-ראש בישיבת המועצה. (ב) היושב-ראש - (1) יפתח וינהל את הישיבות; (2) ינהל את הדיונים בהתאם לסדר היום; (3) יקבע את תוצאות ההצבעות. (ג) היושב-ראש רשאי - (1) להפסיק חבר מועצה החורג מענין הנדון, או הנואם מעל לזמן שהוקצב לו; (2) לקרוא לסדר כל חבר מועצה אשר התנהגותו אינה כשורה. 8. סדרי הדיונים (א) רשות הדיבור תינתן לחברי המועצה לפי סדר בקשתם. (ב) לבעל הצעה תינתן הרשות לפתוח את הדיון ולסיימו. 9. קבלת החלטות (א) החלטות יתקבלו ברוב המצביעים בישיבה. היה מספר הקולות שקול, פירושו דחיית ההצעה. (ב) ההצעות יעמדו להצבעה לפי סדר הגשתן, אולם בהצעות שקבלת אחת מהן מונעת את קבלתה של האחרת יצביעו תחילה על זו המרחיקה לכת. נתעורר ספק בנוגע לסדר ההצבעה, יכריע בדבר היושב ראש. (ג) ההצבעה תהיה בהרמת ידים. (ד) על פי דרישה יש לספור קולות המצביעים בעד ונגד ההצעה וכן הנמנעים מהצבעה. 10. פרוטוקול (א) על ישיבת המועצה יתנהל פרוטוקול שבו ייכללו פרטים אלה: (1) שמות חברי המועצה הנוכחים בישיבה, וכן שמותיהם של אלה שהתנצלו על אי יכלתם להשתתף בה; (2) סדר היום; (3) סדר המשתתפים בויכוח ועיקרי דבריהם; (4) ההצעות; (5) תוצאות ההצבעות; (6) ההחלטות. (ב) היושב ראש יאשר בחתימת ידו את הפרוטוקול, והעתק ממנו יישלח לכל חבר המועצה. (ג) על בקשה לתקן את הפרוטוקול יחליט היושב ראש. הוא רשאי להדחות בקשת תיקון שהוגשה לו יותר מחודש לאחר מסירת העתק הפרוטוקול למבקש. העתק מתיקון שנתקבל יישלח לחברי המועצה. (ד) חבר מועצה רשאי לעיין בפרוטוקולים בכל זמן סביר, להעתיקם או לקבל העתק מהם. 11. ועדות המועצה (א) היושב ראש של ועדה שנתמנתה על ידי המועצה יכנס אותה לפי הצורך. יושב ראש המועצה רשאי לדרוש ממנו לכנס את הועדה. (ב) הוראות תקנות 2(3) עד 5, 7 עד 10 יחולו על ועדות המועצה, בשינויים המחוייבים לפי הענין. 12. עבודות שוטפות מינהלת הלשכה תדאג לביצוע העבודות השוטפות הקשורות בפעולות המועצה, לרבות מסירת הזמנות לישיבות המועצה וועדותיה וניהול פרוטוקולים, מסירתם ושמירתם. תקנותדמי אבטלה