תקנות תאגידי מים

תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי תאגיד מים וביוב), התשס"ה-2005 (להלן:"תקנות תאגידי מים") בתוקף סמכותי לפי סעיף 31ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "איגרת חוב" - איגרת חוב מובטחת כהגדרתה בחוק החברות, התשנ"ט-1999; "המחאה" - כמשמעותה בחוק המחאת חיובים, התשכ"ט-1969, לרבות שעבוד; "הממונה" ו"חברה" - כהגדרתם בסעיף 2 לחוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001; "זכות" - זכות לקבלת תמיכה, מענק או השתתפות אחרת מתקציב המדינה, לרבות זכות מותנית או עתידית; "משקיע" - משקיע המנוי בפסקאות (1) עד (4) לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968; 2..תנאים להמחאה חברה לא תמחה ולא תשעבד זכות או חלק ממנה, זולת אם נתקיימו כל אלה: (1) נתקבל אישור מאת החשב הכללי במשרד האוצר או מי שהוא הסמיך לכך; אישור כאמור לא יינתן אלא אם כן נתקבל אישור הממונה כי החברה עומדת בחובותיה וממלאת את תפקידיה לפי חוק תאגידי מים וביוב, התשס"א-2001; (2) ההמחאה ניתנה להבטחת אשראי שנתקבל ממשקיעים או להבטחת חוב על פי איגרת חוב שהנפיקה החברה; (3) ההמחאה כפופה לחובות החברה למשרדי הממשלה, לרבות תשלומי מסים. 3. שמירת דינים תקנות אלה באות להוסיף על הוראות כל דין ולא לגרוע מהן. תקנותחוק המים / רשות המיםמים