תקנות תברואה

תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים לעסקים לא רפואיים לטיפול בגוף אדם), התשנ"ג-1992 (להלן:"תקנות תברואה") בתוקף סמכותי לפי סעיף 10 לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "הל"ת" - הוראות למיתקני תברואה, התש"ל-1970, כמשמעותן בתקנה 1 לתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאים ואגרות), התש"ל-1970 (להלן - תקנות התכנון והבניה), שהעתק מהן הופקד בכל לשכת בריאות מחוזית ונפתית; "המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לענין תקנות אלה; "הצו" - צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995; "חומר חיטוי" - חומר לחיטוי כלי עבודה מן החמרים המפורטים בתוספת הראשונה; "חיטוי" - פעולה של השמדת מיקרואורגניזמים מחוללי מחלה או מזיקים אחרים; "ניקוי" - פעולה להסרת לכלוך; "עיקור" - השמדה של כל המיקרואורגניזמים; "עסק" - עסק שצוין בתוספת לצו, כמפורט בטור ג' בטבלה שבתקנה 2(א); "רופא מורשה" - כמשמעותו בפקודת הרופאים (נוסח חדש), התשל"ז-1976; "תכשיר לחיטוי עור" - תכשיר חיטוי מן המפורטים בתוספת השניה; "תכשיר לניקוי ידיים" - תמיסה מימית של כלורהקסידין ודטרגנט או תכשיר אחר שאישר המנהל כמתאים לניקוי ידיים. 2. תנאים לרישוי (א) לא יינתן לאדם רשיון לעסק ולא ינהל אדם עסק שאמור לתת טיפולים מן סוג שפורט בטבלה שלהלן אלא אם כן הוא ממלא אחר הוראות תקנות אלה, לגבי סוג הטיפול לפי הענין, ונהלי העבודה שנקבעו לגביו בתוספת השלישית, אם נקבעו, הכל להנחת דעתו של המנהל: בתוקף מ-7.12. 2007. טור א' טור ב' טור ג' טור ד' סוג הטיפול מס' העסק שם העסק מספר הסימן בצו בצו בתוספת השלישית הרחקת שיער 1.4 (א) טיפול יופי וקוסמטיקה, 1 פדיקור ומניקור טיפול יופי וקוסמטיקה 1.4 (א) טיפול יופי וקוסמטיקה, - אחר טיפול בשיער אדם 1.4 (ב) מספרה 2 כתובות קעקע 1.4 (ג) כתובות קעקע - מקום לעשייתן 3 ניקוב חורים לצורך 1.4 (ו) ניקוב חורים בגוף האדם 4 ענידת תכשיטים לצורך ענידת תכשיטים סאונה 1.4 (ד) סאונה 5 עיסוי 1.4 (ה) מכון עיסוי למעט 6 במרפאות ובתי חולים פדיקור ומניקור 1.4 (א) טיפול יופי וקוסמטיקה, 7 פדיקור ומניקור (ב) המנהל רשאי לדרוש מבעל העסק או מנהלו להראות בקיאות בתקנות אלה כתנאי לאישור בקשתו לרשיון. 3. צירוף נספחים לבקשת רשיון (א) לבקשת הרשיון לעסק יצורפו לאישור המנהל מפה מצבית והתכניות, שיצויינו בהם פרטים אלה: (1) תנוחה וחתך של העסק; (2) רחבו, אורכו, גבהו וייעודו של כל חדר מחדרי העסק; (3) מיקומם ומידותיהם הפנימיות של כל פתחי האוורור, ואם האוורור מיכני, המיתקנים וההספקים שלהם; (4) סימון כל הקבועות הסניטריות, האבזרים, צינורות אספקת המים וצינורות השפכים, בציון קטרם, שיפועם ואופן סילוק השפכים; (5) סימון מיתקני אשפה; (ב) הסימון לענין פסקה 4 יהיה בהתאם לשרטוטים לדוגמא בהל"ת. (ג) קנה מידה של התרשימים ההנדסיים יהיה 1:100 ורשאי המנהל לדרוש מן המבקש שיגיש תרשים תנוחה בקנה מידה 1:50. (ד) במפה המצבית יצויינו פרטים אלה: (1) תרשים הסביבה בקנה מידה 1:2,500; (2) תרשים המגרש בקנה מידה 1:250. 4. חידוש רשיון הוראות תקנה 3 יחולו על בקשה לחידוש רשיון זולת אם נתקיימו תנאים אלה: (1) מאז האישור האחרון של רשיון העסק לא חלו שינויים בפרטים שהוגשו לפי תקנה 3 ותרשימי התנוחה והחתך משקפים את המצב הקיים; (2) לבקשה צורפה הצהרה בכתב, חתומה ביד המבקש, כי הנספחים שהוגשו לפי תקנה 3 בבקשה הקודמת משקפים את המצב הקיים בעת הגשת הבקשה לחידוש הרשיון. 5. שינויים במבנה לפני הרחבת העסק או עריכת כל שינויים בו שיש בהם כדי לשנות את התרשימים ההנדסיים יוגשו לאישור המנהל הנספחים האמורים בתקנה 3(א), לפי הענין. 6. קירות ותקרות קירות ותקרות של העסק יהיו - (1) בנויים בטון, לבנים, בלוקי מלט או כל חומר בניה קשיח אחר שאינו עץ או אסבסט; (2) נקיים ושלמים. 7. מחיצות מחיצות פנימיות של העסק יהיו בנויות מחומר בניה הניתן לניקוי בנקל. 8. רצפה (א) רצפת העסק תהיה ללא שקעים ומרוצפת במרצפות או בחומר אחר שאישר המנהל. (ב) הרצפה תהיה תקינה ונקיה בכל עת. (ג) לא יותקן שטיח בחדר טיפול. 9. חדרי שירות (א) לכל עסק יהיה חדר שירותים אחד לפחות. (ב) חדר השירותים יהיה צמוד לעסק, או במקום קרוב אליו שאישר המנהל. (ג) בתא השירותים תימצא אסלה שתתאים להל"ת. (ד) בתא השירותים יימצא תמיד נייר טואלט. (ה) בחדר השירותים יהיו כיור ומקור למים חמים וקרים שיתאים להל"ת. (ו) ליד הכיור יהיו תמיד סבון, אמצעי לניגוב ידיים לשימוש חד-פעמי ומכל לאיסוף פסולת. (ז) חדר השירותים וכל הציוד התברואי שבו יהיו תקינים, שלמים ונקיים בכל עת. 10. נקיון המקום שבו מבוצע הטיפול יהיה נקי ומסודר בכל עת. 11. מים (א) בלי לגרוע מהוראות תקנה 9(ה) יהיה בעסק כיור לרחיצת ידיים עם מים זורמים. (ב) המים בעסק יהיו באיכות מי שתיה ותהיה אספקת מים חמים וקרים בכל שעות העבודה בעסק. (ג) בעסק הנמצא בבנין שבו מותקן מאגר מים, ינקה בעל העסק את המאגר באופן יסודי אחת לששה חדשים לפחות. 12. ריהוט וציוד (א) הרהיטים והציוד באזור הטיפול יהיו מצופים בחומר בלתי חדיר למים הניתן לרחיצה ולחיטוי. (ב) הרהיטים והציוד יהיו נקיים בכל עת. (ג) בעסק יהיו ארון לכבסים נקיים ומיתקן לאיסוף כבסים מלוכלכים. (ד) תהיה הפרדה באחסון של חמרי ניקוי וחיטוי מיתר החמרים לטיפול בלקוחות. 13. איסוף פסולת (א) בעסק יוצבו מכלי אשפה לאיסוף פסולת מוצקה, עם מכסה ומדרס רגל, במספר ובמקום המבטיח נקיון מתמיד, ולהנחת דעתו של המנהל. (ב) מכלי האשפה ידופנו בשקיות אשפה חזקות. (ג) כלים חדים ייארזו במכל קשיח לפני סילוקם למכל אשפה. (ד) בעל העסק ידאג לכך כי - (1) שקית הפסולת תיסגר היטב לפני סילוקה; (2) השקיות יורחקו מדי התמלאן וכי מכלי האשפה יהיו נקיים תמיד. (ה) פסולת שאינה מורחקת בידי הרשות המקומית תסולק בידי בעל העסק באופן שלא ייגרם נזק או מפגע לסביבה, להנחת דעתו של המנהל. 14. כלי עבודה (א) לכל עובד בעסק יהיו לפחות שתי ערכות של כלי עבודה, באופן שיאפשר אספקה סדירה לשימוש של ערכות עבודה מחוטאות או מעוקרות, לפי הענין. (ב) כל כלי עבודה שבא במגע עם חלק חשוף של גוף הלקוח, לרבות השיער, לא יחזור לשימוש בלקוח אחר אלא לאחר שעבר ניקוי וחיטוי או עיקור, לפי הענין, כאמור בתקנה 15(ב). 15. שיטת ניקוי וחיטוי (א) לניקוי הציוד והרהיטים יש להשתמש בסבון או דטרגנט ומים חמים. (ב) כלי העבודה, ינוקו ויחוטאו או יעוקרו, לפי הענין, בהתאם לשיטה המפורטת בתוספת הרביעית. 16. אוורור העסק יהיה מאוורר היטב באחת מדרכים אלה: (1) חלונות הנפתחים אל אויר החוץ; (2) מערכת אוורור מכנית. 17. טמפרטורה הטמפרטורה בעסק לא תפתח מ-18 מעלות צלזיוס ולא תעלה על 25 מעלות צלזיוס. 18. תאורה באזורי העבודה של העסק תהיה תאורה בעוצמה של 300 לוקס לפחות, למעט בחדרי עיסוי וחדרי התרגעות. 19. מגבות וחלוקים מגבות, חלוקים וסדינים, למעט אלה לשימוש חד-פעמי, יכובסו בדטרגנט ובתמיסת נתרן תת-כלורי (אקונומיקה) אחרי כל שימוש בהם בטיפול בלקוח. 20. לבוש ונקיון העובד לא יעסוק אדם בעסק אלא אם כן הוא - (1) לובש בגדים נקיים או חלוק המיועדים אך ורק לעבודה; (2) מקפיד על נקיון גוף. 21. בריאות העובד לא יעסוק אדם ולא יעבוד בעסק עובד אם נתקיים בו אחד מאלה: (1) יש לו מחלה מידבקת; (2) הוא מסרב לעבור או אינו עובר בדיקה רפואית שהמנהל דרש. 21א. הדרכה מקצועית לא יעסוק אדם ולא יעבוד בעסק בביצוע כתובות קעקע או ניקוב חורים לצורך ענידת תכשיטים, אלא אם כן קיבל הדרכה מקצועית שאישר המנהל בענין מניעת העברה של זיהומים. 22. הגיינה של העובד מיד בתום כל טיפול, לפני כל הפסקה בטיפול או בשעת מעבר ממטופל למטופל, ירחץ המטפל את ידיו במים זורמים ובסבון או בתכשיר לניקוי ידיים. 23. סירוב לטפל בעל עסק או עובד מעובדיו רשאי לסרב לטפל באדם הנגוע במחלת עור הנראית לעין או בכינים. 24. דימום (א) לא ישתמש אדם בעסק בגופרת האלומיניום מוצק כדי לעצור דימום. (ב) עצירת דימום תיעשה, תוך שימוש בכפפות חד-פעמיות, באבקות או נוזלים, באמצעות כלים חד-פעמיים או כלים שאינם באים במגע ישיר עם המטופל. 25. תמרוקים (א) כל התמרוקים המשמשים בעסק יהיו בעלי רשיון של משרד הבריאות לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (תמרוקים), התשל"ג-1973. (ב) מריחת משחות על העור תיעשה בכלים מחוטאים או חד-פעמיים. (ג) פיזור אבקות ייעשה מכלים לזריה באמצעות חומר חד-פעמי. 25א. שלט בעל עסק יציג בעסק, במקום בולט לעיני לקוחותיו, שלט או שלטים בגודל שלא יפחת מ-45 סנטימטרים על 60 סנטימטרים, בנוסח א' שבתוספת החמישית, ובעסקים לניקוב חורים לצורך ענידת תכשיטים, גם שלט בנוסח ב' שבתוספת החמישית, באותיות שגודלן לא יפחת מ-7 מילימטרים. 26. תחילה תחילתן של תקנות אלה שלושה חודשים מיום פרסומן. 27. הוראות מעבר המנהל רשאי, לפי בקשת בעל עסק, לפטרו מהוראות מסויימות של תקנות אלה, לתקופה שהוא יורה, אם ביום תחילתן של תקנות אלה כבר התנהל העסק לפי רשיון תקף. תוספת ראשונה (תקנה 1) חמרי חיטוי לכלי עבודה 1. תכשירים על בסיס כלור זמין: א. תמיסה מרוכזת של תת כלורית הנתרן - בהתאם לתקן ישראלי 261; ב. כדורים המכילים Sodium Dichloroisocyanurate (NA.D.C.C.), בתנאי שיתן לא פחות מ-300 חלקים למליון כלור זמין; 2. תכשיר אחר שאישר המנהל. תוספת שניה (תקנה 1) תכשירים לחיטוי עור תמיסה כהלית המכילה 0.5% כלורהקסידין, 70% כוהל אתילי או איזופרופילי ו-1% גליצרין או פרופלין-גליקול; תכשיר אחר שאישר המנהל. תוספת שלישית (תקנה 2) נהלי עבודה לטיפול סימן 1 - הרחקת שיער כל החמרים להרחקת שיער לרבות שעווה, סוכר ובד, יהיו לשימוש חד-פעמי ולא ישמשו שימוש חוזר. המטפל ידאג שהלקוח ישטוף את חלק גופו, המיועד לטיפול, במים ובסבון לפני הטיפול. הרחקת שיער בשיטה הכרוכה בפלישה לרקמות הגוף תבוצע בהתאם להוראות אלה: (1) המחטים וכלי העזר יהיו מעוקרים בהתאם להוראות פרט 4 בתוספת הרביעית. (2) יש לשים על העור, באזור הטיפול, תכשיר לחיטוי עור למשך 30 שניות. 4. אין להשתמש בתער אלא אם כן הוא לשימוש חד-פעמי. סימן 2 - מספרה מסביב לצוואר הלקוח יש להניח נייר חד-פעמי או מגבת נקיה שעברה כביסה קודם לכן בטמפרטורה העולה על 60 מעלות צלזיוס. את השיער הגזוז יש לאסוף מיד אחרי הטיפול בכל לקוח אל תוך שקית חד-פעמית ולסלק למכל אשפה מכוסה. אין להשתמש בתער אלא אם כן הוא לשימוש חד-פעמי. אחרי השימוש בכלים הבאים במגע עם השיער, לרבות מברשת ומסרק, יש להרחיק את השיער מכל הכלים, לנקותם ולאחר מכן לחטא אותם בהתאם להוראות התוספת הרביעית. סימן 3 - כתובות קעקע אין להשתמש במחט אלא אם כן היא לשימוש חד-פעמי או חוטאה בהתאם להוראות התוספת הרביעית. הצבעים לכתובות קעקע לא יכילו עופרת או חומר אחר המזיק לבריאות. אין להשתמש בצבע שהיה במגע עם מחט ששימשה לטיפול בלקוח אחר. אין לנקות מחט בתמיסה שבה נוקתה מחט ששימשה לטיפול בלקוח אחר. אין לעשות כתובת קעקע בלקוח עם נגע עור, ללא אישור מאת רופא מורשה. המטפל ילבש כפפות חד-פעמיות בעת הטיפול בלקוח. לפני כל טיפול ירחץ המטפל ידיים במים חמים זורמים ובתכשיר לניקוי ידיים. על משטח העבודה יש לפרוס מגבת לשימוש חד-פעמי. יש לחטא בתכשיר לחיטוי עור את אזור הגוף המיועד לטיפול, במשך 30 שניות. סימן 4 (א) ניקוב אוזניים לעגילים 1. ניקוב תנוך אוזן לצורך התקנת עגילים בו, ייעשה באחת משיטות אלה: (1) בשיטת קורן ((Coren בה משתמשים במנשא בצורת U שבזרוע אחת שלו נמצא העגיל ובשניה נעשה הניקוב, עם פריטים מעוקרים לשימוש חד-פעמי; (2) בשיטת אינוורנס ((lnverness בה משתמשים באקדח הנטען בשני עגילים ושני תפסים מעוקרים הסגורים באריזת פלסטיק חד-פעמית. 2. אין לנקב אוזניים לצורך עגילים באמצעות - (1) מחט ופקק; (2) דקירה באקדח המצויד במחט רב-שימושית; (3) אקדח מטיפוס קרמן ((Carmen, קארס ((Caress, או הוייט-קני-מיד (Kenny Mede Hewitt-) הבא במגע עם עור האוזן. 3. על ניקוב אוזניים לצורך התקנת עגילים בהן יחולו ההוראות הבאות: (1) לפני כל ניקוב ירחץ המטפל ידיים במים חמים זורמים ותכשיר לניקוי ידיים; (2) על משטח העבודה יש לפרוס מגבת לשימוש חד-פעמי; (3) יש לחטא בתכשיר לחיטוי עור את תנוך האוזן, באזור המיועד לניקוב, במשך 30 שניות. (4) יש להדק את הסגר לעגיל בעזרת פד גזה סטרילי; (5) יש להסביר ללקוח כיצד יטפל באזור הניקוב בימים הראשונים שלאחר הניקוב. (ב) ניקוב חורים בגוף, למעט באוזניים, לצורך ענידת תכשיטים ("פירסינג") 1. (א) ניקוב חורים בגוף, למעט באוזניים, ייעשה באחד האמצעים שלהלן: (1) באמצעות מחט מיוחדת שדרכה מושחל התכשיט לצורכי ניקוב; (2) באמצעות ציוד רפואי להחדרת עירוי תוך ורידי (כגון Venflon), שדרכו מושחל התכשיט. (ב) אין להשתמש באקדח קפיץ המצויד במחט רב-פעמית. 2. הציוד המפורט בסעיף 1 יהיה לשימוש חד-פעמי ומעוקר; ציוד שאינו מעוקר על ידי היצרן וארוז באריזה חתומה, יעוקר לפי הוראות סעיף 4 בתוספת הרביעית. 3. התכשיט שיחובר לגוף יהיה עשוי חומר באיכות מתאימה שאינו עלול להזיק לבריאות; פני השטח של התכשיט יהיו חלקים, בלא שריטות או גבשושיות; התכשיט יעוקר לפי הוראות סעיף 4 בתוספת הרביעית. 4. על ניקוב חורים בגוף לצורך התקנת תכשיט בו יחולו הוראות אלה: (1) לפני כל טיפול ירחץ המטפל ידיים במים חמים זורמים ותכשיר לניקוי ידיים; (2) המטפל ילבש כפפות חד-פעמיות בעת הטיפול בלקוח; בעת ניקוב איברי מין ילבש המטפל כפפות סטריליות ומסכת פנים; (3) על משטח העבודה יש לפרוס מגבת נייר לשימוש חד-פעמי; (4) יש לחטא בתכשיר לחיטוי עור את אזור הניקוב המיועד במשך 30 שניות; אם הניקוב בלשון, על המטופל לשטוף את פיו בתמיסת חיטוי, כגון כלורהקיסדין 0.05% במים, במשך 30 שניות; (5) יש להחזיק את חלק הגוף המיועד לניקוב באמצעות תפסן (קלם) סטרילי או באמצעות פד גזה סטרילי; (6) יש להדק את הסגר לתכשיט בעזרת פד גזה סטרילי; (7) יש להורות למטופל כיצד לטפל באזור הנקוב למניעת זיהומים, כיצד לשטוף ולנקות ואת הצורך במריחת משחה אנטיביוטית, יש לתת לו הוראות לקבלת עזרה ראשונה ומתי לפנות אליה, ולצייד אותו בעלון שיפורטו בו ההסברים בנושאים האמורים לפי האזור שבוצע בו הניקוב. סימן 5 - סאונה לכל לקוח יסופק זוג נעליים מפלסטיק או מחומר אחר שניתן לניקוי ולחיטוי בנקל. הנעלים ינוקו ויחוטאו אחרי כל שימוש באופן המפורט בסעיפים 1 ו-2 בתוספת הרביעית. בעסק תהיה מקלחת, עם מים חמים וקרים בכל עת. לכל לקוח יסופק סבון לשימוש חד-פעמי. סימן 6 - מכון עיסוי המטפל ידאג שהלקוח יתקלח לפני העיסוי. לכל לקוח יסופק זוג נעליים מפלסטיק או מחומר אחר שניתן לנקות ולחטא בנקל. הנעליים ינוקו ויחוטאו אחרי כל שימוש באופן המפורט בסעיפים 1 ו-2 בתוספת הרביעית. לכל לקוח יסופק סבון לשימוש חד-פעמי. מיטת הטיפולים תהיה מכוסה בסדין לשימוש חד-פעמי או בסדין שיוחלף לאחר כל טיפול בסדין מכובס ונקי. סימן 7 - פדיקור ומניקור ליד מקום הטיפול יהיה כיור נמוך לניקוי הרגליים ובו מים חמים וקרים. המטפל ידאג שהלקוח ינקה את הרגליים, או הידיים, לפי הענין, לפני הטיפול. יש לחטא את כל הכלים המשמשים בטיפול פדיקור או מניקור על ידי השרייתם, למשך 30 דקות לפחות, בתמיסה המכילה כוהל 70% או תמיסה המכילה 300 חלקים למליון כלור זמין. יש להחליף את כל הנוזלים המשמשים בטיפול לאחר כל טיפול. תוספת רביעית (תקנה 15) אופן ניקוי, חיטוי ועיקור כלי עבודה 1. קודם לכל פעולת חיטוי או עיקור, ינוקו כלי העבודה באופן יסודי כמפורט להלן: (1) שטיפה במים זורמים; (2) ניקוי בדטרגנט; (3) פעולה מיכנית או שפשוף; (4) שטיפה חוזרת במים זורמים; (5) ניגוב או ייבוש אחר. 2. תער וכלי העבודה שאינם פולשים לרקמות הגוף, למעט כלים הבאים במגע עם שיער, ינוקו ולאחר מכן יחוטאו אחרי כל טיפול בלקוח כמפורט להלן: (1) שטיפה במים ודטרגנט או סבון; (2) שטיפה במים זורמים, ניגוב או ייבוש; (3) השריה בחומר חיטוי במשך חצי שעה; (4) שטיפה במים זורמים וייבוש. 3. כלים הבאים במגע עם שיער ינוקו באופן יסודי אחרי כל לקוח, ואם ניתנים לפירוק, יפורקו וינוקו החלקים ולאחר מכן יחוטאו באחת השיטות הבאות: (1) חימום באויר בטמפרטורה של 60 מעלות צלזיוס לפחות במשך 5 דקות; (2) השריה בתמיסת 300 חלקים למליון כלור זמין למשך 10 דקות לפחות, ולאחר מכן שטיפה במים זורמים וייבוש. תמיסה זו מתקבלת על ידי מיהול תמיסה מרוכזת המכילה 3.5% כלור זמין במים 1:100 (כף לליטר מים) או המסת כדור NADCC לפי הוראות היצרן. (3) שיטה אחרת שאישר המנהל. 4. כלי העבודה שפולשים לרקמות הגוף או חותכים אותן כגון מחטים ינוקו באופן יסודי לאחר כל טיפול בלקוח ולאחר מכן יעברו עיקור באחת השיטות הבאות: (1) באוטוקלב, בקיטור של 121 מעלות צלסיוס במשך 15 דקות לפחות; (2) בחום יבש בתנור, בטמפרטורה של 170 מעלות צלסיוס, במשך שעה לפחות; (3) טבילה בתמיסת גלוטראלדהיד 2% במשך שעתיים לפחות, ולאחר מכן שטיפה במים מעוקרים. תוספת חמישית (תקנה 25א) נוסח א' - שלט כללי לפניך הכללים החשובים שיסייעו לך להימנע מהידבקות במחלות: השימוש בתער מותר רק אם הוא חדש ובשימוש חד פעמי. דיקור, ניקוב אוזניים או מקומות אחרים בגוף וקעקוע, חייבים להיעשות אך ורק באמצעות מחטים חד-פעמיות או במחטים שעברו חיטוי ועיקור. במקרה של דימום יש להשתמש בכפפות חד-פעמיות. את הדם יש לעצור באמצעות מגבוני נייר חד-פעמיים. במקום זה חייבות להיות לפחות שתי ערכות של כלי עבודה; כשאחת בשימוש השנייה בחיטוי. הטיפול ייעשה אך ורק בכלים שעברו חיטוי קודם לכן. מגבות, סדינים וחלוקים, דורשים כביסה יסודית בטמפרטורה של B60 לפחות באמצעות חומרי חיטוי כגון אקונומיקה, לאחר כל שימוש; לחלופין, ניתן להשתמש במגבות נייר חד-פעמיות. לפני שמטפלים בך, חייבים לרחוץ את הידיים במים זורמים ובסבון. היגיינה אישית כוללת הופעה נקיה ובגדים המיועדים לעבודה בלבד. משטחי העבודה במקום זה, חייבים להיות נקיים תמיד. כל התכשירים והתמרוקים שבשימוש במקום זה, חייבים להיות בפיקוח משרד הבריאות. נוסח ב' - שלט לעסק לניקוב חורים בגוף קעקוע או ניקוב חורים בגוף ("פירסינג") אינם רצויים מבחינה רפואית, שכן הם עלולים לגרום לכאבים, לזיהומים, לצלקות, להפרעות בתפקוד ולבעיות בריאות אחרות כגון תגובות אלרגיות. אין לבצעם בנשים בהריון או באנשים הסובלים ממחלות כרוניות, בפרט בלוקים בבעיות מסתמי הלב. אם פיתחת בעבר צלקת בולטת ונוקשה לאחר ניתוח או פציעה (צלקת היפרטרופית או קלואיד), אתה עלול לפתח תופעה דומה כתוצאה מהניקוב או מכתובת הקעקע; מומלץ כי תתייעץ עם רופא המשפחה. תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשס"ט-2009 בתוקף סמכותי לפי סעיף 10(א) לחוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 (להלן - חוק רישוי עסקים), בהתייעצות עם השר להגנת הסביבה, בהסכמת שר הפנים לפי סעיף 6ג(ב) לחוק רישוי עסקים לעניין תקנה 3, ובאישור ועדת העבודה הרווחה והבריאות של הכנסת לפי סעיף 21א(א) לחוק-יסוד: הכנסת 2, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "ביצים" - ביצי מאכל כהגדרתן בתקנות בריאות הציבור (מזון) (שיווק ביצי מאכל), התשנ"ה-1994 (להלן - תקנות שיווק ביצי מאכל); "בשר" - כהגדרתו בתקנות מחלות בעלי חיים (שחיטת בהמות), התשכ"ד-1964 (להלן - תקנות שחיטת בהמות); "בשר עוף" - כהגדרתו בתקנות מחלות בעלי חיים (בתי שחיטה לעופות), התש"ך-1960 (להלן - תקנות שחיטת עופות); "המנהל" - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוא הסמיכו לעניין תקנות אלה, כולן או מקצתן; "הפקודה" - פקודת בריאות הציבור (מזון) [נוסח חדש], התשמ"ג-1983; "טיפול במזון" - חיתוך, פריסה, פירוק, טחינה, ערבוב, תיבול, הפשרה, אפייה, חימום, סחיטה, שטיפה, אריזה מראש או כל פעולה אחרת המשנה את המצב הפיזי או הכימי של המזון; "מזון" - כהגדרתו בפקודה; "מזון ארוז מראש" - מזון שנארז על ידי יצרן לשיווק לצרכן; "מזון בתפזורת" - מזון שאינו ארוז מראש; "מזון ייעודי" - מזון לצריכה של קהל מסוים, הסובל ממחלה שלגביה ישנה התוויה תזונתית שאישר המנהל, או מזון אשר על פי התווייתו מתאים לצרכים תזונתיים מיוחדים; "מזון שאינו מוכן לאכילה" - מזון שטרם הוכן לצריכה או הדורש טיפול כלשהו קודם לצריכתו; "מזון רגיש" - מזון כמפורט בתוספת; "מזיקים" - בעלי חיים העלולים להזיק למזון; "מיתקן חימום" - מיתקן המבטיח שמירת הטמפרטורה הנדרשת על פי תקנה 8(ג); "מיתקן קירור" - מיתקן המבטיח שמירת הטמפרטורה הנדרשת על פי תקנה 8(א) ו-(ב); "מסמכים נוספים" - כהגדרתם בסעיף 6ג(א) לחוק רישוי עסקים; "עגלת יד" - כהגדרתה בתקנות התעבורה, התשכ"א-1961; "רוכלות" - כהגדרתה בסעיף 2א(ה) לחוק רישוי עסקים, הנעשית מתוך רכב, עגלת יד או מיתקן אחר שאישר המנהל (להלן - מיתקן); "רוכלות מזון" - רוכלות במזון שהיא עסק טעון רישוי, כמשמעותו בפרט 6.9 א בתוספת לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995; "רכב" - כהגדרתו בפקודת התעבורה 10; "שטיפה" - ניקוי המזון טרם צריכתו או לצורך הכנתו להמשך טיפול. 2. חובת רשיון לא ינהל אדם עסק של רוכלות מזון ולא יעסוק אדם ברוכלות מזון אלא אם כן בידו רישיון שניתן לפי תקנות אלה. 3. בקשה לרישיון רוכלות במזון (א) לא תאושר לאדם בקשה לרישיון לעסק של רוכלות מזון (להלן - הבקשה), אלא אם כן צורפו לבקשה מסמכים נוספים אלה: (1) רשימת סוגי המזון המיועדים לרוכלות ואופן מכירתם; (2) תרשימים הנדסיים של תנוחה וחתך של המיתקן בקנה מידה 1:10, שצוינו בהם רוחבו, אורכו, גובהו, שטחו, מיקומו וייעודו של כל ציוד המשמש לצורכי רוכלות המזון, וסומנו החיבורים למערכות ביוב ומים, אם מתוכננים חיבורים למים או ביוב; (3) ציון מקום חניית המיתקן וניקויו לאחר שעות הפעילות; היה המזון טעון קירור - אופן החיבור התקני לחשמל לאחר שעות הפעילות; (4) היתה הבקשה לרוכלות מתוך רכב - רישיון הרכב; (5) היתה הבקשה לרוכלות מזון בתפזורת - ציון מקומות המכירה. (ב) המנהל רשאי לדרוש מסמכים נוספים אם ראה צורך בכך לקבלת החלטה בדבר בטיחותו או איכותו של המזון; המנהל יפרסם את החלטתו ואת נימוקיה באתר האינטרנט של משרד הבריאות. 4. ביקורת המיתקן והציוד מבקש רישיון לרוכלות מזון ממיתקן יביא את המיתקן ואת הציוד אשר בו, לפי דרישת המנהל, ללשכת הבריאות המחוזית או הנפתית או למקום אחר שאישר המנהל לשם ביקורת. 5. הגבלת הטיפול במזון טיפול במזון שצוין כתנאי ברישיון העסק טעון את אישור המנהל, ובהתאם לתנאי האישור. 6. מזון אסור לרוכלות לא יעסוק אדם ברוכלות במזון רגיש מהסוגים המפורטים להלן, ולא יטפל במזון כאמור: (1) מזון רגיש מוכן לאכילה בתפזורת ומזון רגיש שאינו מוכן לאכילה, זולת זה שהותר במפורש על ידי המנהל בתנאים שיקבע, לרבות תנאים לטיפול במזון כאמור, אשר יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות; (2) מזון ייעודי; (3) תרכובת מזון לתינוקות (infant formula); תרכובת מזון המשך לתינוקות (follow on formula), ומזון לתקופת הגמילה של התינוק (weaning foods). (4) תוסף תזונה כהגדרתו בתקנות בריאות הציבור (מזון) (תוספי תזונה), התשנ"ז-1997 (להלן - תקנות תוספי תזונה); (5) מזון אחר על פי הוראת המנהל אשר מכירתו ברוכלות עלולה לסכן את בריאות הציבור; המנהל יפרסם את הוראתו ונימוקיה באתר האינטרנט של משרד הבריאות. 7. איכות המזון ברוכלות מזון לא יאוחסן ולא יוצג למכירה - (1) מוצר מזון שלא יוצר בעסק בעל רישיון לפי חוק רישוי עסקים ורישיון לפי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים (הסחר במזון, ייצורו והחסנתו), התשכ"א-1960 (להלן - רישיון יצרן); (2) בשר, בשר עוף או מוצריהם אלא אם כן הם משחיטה בבית מטבחיים או בבית שחיטה בעל רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים, ורישיון יצרן, לפי העניין, וכן מצורפת להם תעודה לפי תקנות שחיטת בהמות או לפי תקנות שחיטת עופות, לפי העניין, ואושרו למאכל אדם בידי וטרינר של הרשות המקומית בטרם הוכנסו לרשות המקומית וכל תעודה וטרינרית אחרת הנדרשת לפי כל דין; (3) מזון שהוא ביצים, אלא אם כן מוינו בתחנת מיון בעלת רישיון עסק לפי חוק רישוי עסקים ומצורפת להן תעודת משלוח לפי פרק ה' לכללי המועצה לענף הלול (הסדרת ייצור, מיון ושיווק), התשכ"ח-1968; (4) מזון שאינו ראוי למאכל אדם מחמת רקב, הזדהמות או כל סיבה אחרת. 8. שמירת מזון בטמפרטורה מבוקרת (א) מזון מן החי או מזון המכיל מזון מן החי, ואשר אינו מעוקר, אפוי, מיובש או משומר בדרך אחרת, וכל מזון רגיש אחר, לרבות מזון אשר על פי סימון אריזתו טעון החזקה בקירור, יוחזק במיתקן קירור שהטמפרטורה בו אינה עולה על 4 מעלות צלסיוס, ואם המזון קפוא - על 18 מעלות צלסיוס מתחת לאפס. (ב) ביצים יישמרו בטמפרטורה כמפורט בתקנות שיווק ביצי מאכל. (ג) מזון מוכן חם יישמר בטמפרטורה של 65 מעלות צלסיוס לפחות. (ד) מוצרי מזון מוקפאים שהפשירו לא יוקפאו מחדש, אלא יושמדו; מוצרי מזון טעוני קירור שהוצאו מקירור לא יקוררו מחדש, אלא יושמדו. 9. מזון ארוז מראש מזון ארוז מראש יוחזק בעסק של רוכלות מזון באריזה המקורית של היצרן כשהוא סגור. 10 . תאריך אחרון לשימוש בעסק רוכלות מזון, לא יוצג למכירה ולא יימצא מזון שפג התאריך האחרון לשימוש בו או התאריך האחרון המומלץ לשימוש בו, כפי שסומן על גבי אריזתו. 11 . כלי הגשה בעסק של רוכלות מזון לא ייעשה שימוש אלא בכלי הגשה לשימוש חד-פעמי. 12 . תנאים לאחסון מזון, לטיפול בו ולהצגתו למכירה אחסון המזון בעסק של רוכלות מזון, הטיפול בו, והצגתו למכירה ייעשו לפי הוראות אלה: (1) המזון יאוחסן, יטופל ויוצג למכירה באופן מסודר, במקום ובאופן שאינם מאפשרים זיהום והמאפשרים בדיקה יעילה של תקינותו, ניקיונו, נוכחות מזיקים בו או עקבותיהם; (2) מזון יוחזק כשהוא מורם מהרצפה; (3) מזון בתפזורת יוחזק בנפרד; (4) מזון לא יוחזק מחוץ לכותלי המיתקן; (5) המזון יאוחסן לפי העיקרון שהסחורה הנכנסת ראשונה משווקת ראשונה; (6) המזון יאוחסן, יטופל ויוצג למכירה באופן אשר יבטיח את בטיחותו ואת איכותו; (7) המזון יאוחסן, יטופל ויוצג למכירה בהתאם להוראות היצרן; (8) הטיפול במזון הרגיש, אם יותר במפורש על ידי המנהל על פי תקנות 5 ו-6 (1), יהיה לעיני הלקוח בלבד. 13 . ציוד (א) בציוד הבא במגע עם מוצרי מזון לא יהיו נחושת, עופרת או כל חומר אחר העלול להיות רעיל לאדם. (ב) כל הציוד יהיה ניתן לניקוי ולחיטוי בנקל, עשוי מחומר שאינו סופג לחות, ויוחזק בכל עת שלם, תקין ונקי. (ג) המנהל רשאי לדרוש הוספת ציוד או שטח אחסון להבטחת תנאי תברואה נאותים. 14 . מיתקני קירור (א) מיתקן שמוחזק בו מזון הטעון קירור, יותקנו בו מיתקני קירור מתאימים לאחסון אותו מזון, לפי הוראות תקנה 8(א) ו-(ב). (ב) במקום החם ביותר במיתקני הקירור יימצא מדחום אינדיקטורי עם חיישן. (ג) מיתקני הקירור יהיו עצמאיים באופן שיאפשר את הפעלתם בלא הפעלת מנוע המיתקן. (ד) ניקוז מיתקני הקירור יחובר למערכת הביוב, ויכלול, להנחת דעתו של המנהל, מחסום מתאים ומרווח אוויר. (ה) הנקזים, אם קיימים, יהיו נקיים בכל עת. (ו) המנהל רשאי בהחלטה בכתב לפטור רוכל מקיום חלק מדרישות תקנה זו בתנאים שיקבע, ובלבד שתישמר הטמפרטורה הקבועה לפי תקנה 8(א) ו-(ב); המנהל יפרסם את החלטתו ואת נימוקיה באתר האינטרנט של משרד הבריאות. (ז) המנהל רשאי להעמיד דרישות משלימות להבטחת תנאי תברואה נאותים; הדרישות ונימוקיהן יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות. 15 . אחזקת מזון במיתקן קירור (א) במיתקן קירור יוחזק מזון מסוגים שונים בנפרד, באופן המבטיח שלא תהיה העברת ריחות או זיהום ביניהם. (ב) מזון מוכן לאכילה לא יאוחסן באותו מיתקן קירור עם מזון גולמי. (ג) מזון יוחזק במיתקן קירור באופן המאפשר זרימה חופשית של אוויר בין סוגי המזון השונים ומעליהם. (ד) מיתקני הקירור יישמרו סגורים, למעט בעת הכנסת מזון לתוכם והוצאתו. 16 . מיתקני חימום (א) מיתקן שמוחזק בו מזון חם, יותקנו בו מיתקני חימום מתאימים לאחסון מזון חם לפי הוראות תקנה 8(ג). (ב) במיתקני החימום יימצא מדחום אינדיקטורי עם חיישן. (ג) מיתקני החימום יהיו עצמאיים באופן שיאפשר את הפעלתם בלא הפעלת מנוע (ד) המנהל רשאי בהחלטה בכתב לפטור רוכל מקיום חלק מדרישות תקנה זו בתנאים שיקבע, ובלבד שתישמר הטמפרטורה הקבועה לפי תקנה 8(ג); המנהל יפרסם את החלטתו ואת נימוקיה באתר האינטרנט של משרד הבריאות. (ה) המנהל רשאי להעמיד דרישות משלימות להבטחת תנאי תברואה נאותים; הדרישות ונימוקיהן יפורסמו באתר האינטרנט של משרד הבריאות. 17 . שמירת תעודות (א) רוכל ישמור את תעודות המשלוח או מסמך אחר המעיד על מקור רכישת המזון במשך לא פחות מחודש לאחר מכירתו. (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א), רוכל ישמור את כל תעודות הבריאות הווטרינריות של בשר, בשר עוף ומוצריהם ותעודות המשלוח של ביצים למשך כל זמן אחסונם אצלו, ולא פחות משלושה חודשים לאחר מכירתם. 18 . מים וביוב (א) ברוכלות במזון בתפזורת או במזון הדורש טיפול יתקיימו הוראות אלה: (1) במיתקן יהיה חיבור לרשת להספקת מי שתייה העומדים בדרישות תקנות בריאות העם (איכותם התברואית של מי שתייה), התשל"ד-1974, או למכל מים באיכות מי שתייה שאישר המנהל ואשר יהיה מוגן בפני חדירת מזיקים או זיהום אחר; (2) המיתקן יהיה מצויד בכיור עם מים זורמים באיכות מי שתייה לרחצת ידיים, לניקוי הציוד ולשטיפת הכלים; משמש הכיור לניקוי הציוד והכלים-יותקן בו מסנן להפרדת המוצקים; המים ירוקנו למערכת ביוב מרכזית או ייאספו במכל אגירה המותקן במיתקן, אשר ירוקן בפרקי זמן סבירים לתוך מערכת ביוב מרכזית; (3) צינורות ואבזרים שדרכם עוברים מי שתייה או המכילים מים יהיו עשויים חומר לא רעיל, שאישר המנהל. (ב) בכיור של עסק רוכלות מזון בתפזורת או מזון הדורש טיפול יתקיימו הוראות אלה: (1) הוא יהיה שלם, נקי ותקין; (2) יסופקו בו מים קרים בכל שעות הפעילות ומים חמים לפי דרישת המנהל, ואם הוא עסק של רוכלות במזון רגיש - כל הזמן; (3) לידו יימצא סבון נוזלי או דטרגנט אחר; (4) בקרבתו יימצא אמצעי לניגוב ידיים לשימוש חד-פעמי ומכל לאיסוף פסולת. (ג) המנהל רשאי בהחלטה בכתב לפטור רוכל מקיום חלק מדרישות תקנה זו; המנהל יפרסם את החלטתו ואת נימוקיה באתר האינטרנט של משרד הבריאות. 19 . איסוף פסולת והרחקתה (א) המיתקן יהיה מצויד במכל לאיסוף פסולת, עשוי חומר חלק ובלתי מחליד שאינו סופג רטיבות, עם מכסה ובתוכו שקית אשפה עמידה ואטומה לנוזלים לשימוש חד-פעמי. (ב) המכל יותקן במקום מתאים ליד חלון או פתח המכירה של המיתקן, ולידו יותקן שלט בולט לעין המורה על דרישה לסילוק הפסולת לתוך המכל; הפסולת תסולק אחת ליום לפחות ובכל מקרה שהתמלא המכל, למקום שאישר המנהל. (ג) סולקה הפסולת, ינוקו ויישטפו המכל והאזור סביבו. (ד) סביבת המיתקן תהיה נקייה בכל עת משאריות מזון, פסולת ומזיקים. (ה) הפסולת שבמכל תהיה מוגנת מפני חדירת מזיקים והמכל יהיה סגור לגמרי בכל עת, למעט בזמן סילוק הפסולת או בעת ניקויו. (ו) המנהל רשאי לדרוש מכל נוסף לאיסוף פסולת, לפי ייעוד העסק. 20 . השמדת מזון מזון שעבר טיפול ולא נמכר באותו יום יושמד, למעט פירות וירקות שנשטפו. 21 . ניקוי פנים המיתקן בסוף כל יום עבודה יישטף פנים המיתקן באופן יסודי במים חמים ובדטרגנט המתאים לשטיפת שאריות שומן, ויחוטא בחומר חיטוי. 22 . מניעת מפגעים המיתקן והציוד וכן הפעלתם לא יגרמו למטרדים סביבתיים כגון רעש, ריח, עשן ופסולת. 23. מקום חניית המיתקן לאחר שעות הפעילות יחנה הרוכל את המיתקן במקום שאישר המנהל בהתאם לתקנה 3(א); מוחזק במיתקן מזון הטעון קירור - יהיה במקום החניה חיבור תקני לחשמל, להפעלתם התקינה של מיתקני הקירור. 24 . לבוש וניקיון אישי (א) לא יעבוד אדם ברוכלות מזון, אלא אם כן - (1) הוא לובש בגדים נקיים המיועדים אך ורק לעבודה; (2) ידיו וציפורניו נקיות והוא רוחץ את ידיו בסבון ובמברשת צפורניים לפני התחלת העבודה וביציאה מהשירותים; (3) הוא מקפיד על ניקיון גופו. (ב) לא יטפל אדם במזון, ולא יעבוד ברוכלות במזון רגיש בתפזורת, אלא אם כן - (1) הוסרו מידיו תכשיטים, צמידים או טבעות, זולת טבעת נישואין; (2) הוא חובש כיסוי ראש. 25 . בריאות הרוכל לא יעבוד אדם ברוכלות מזון, אם נתקיים בו אחד מאלה: (1) הוא חולה במחלה מידבקת או נושא מחוללי מחלה כזו; (2) על פניו, צווארו, זרועותיו או ידיו חבורות, חטטים, פצעים פתוחים או מוגלתיים; (3) הוא לא עמד בבדיקות רפואיות שדרש המנהל. 26 . איסור אחזקת בעלי חיים רוכל לא יחזיק בעלי חיים במיתקן רוכלות. 27 . הגבלת רוכלות (א) לא יחזיק רוכל מזון ולא ימכור מוצרים שאינם מזון במיתקן רוכלות, אלא באישור המנהל. (ב) לא יחזיק רוכל מזון סוגי מזון שלא אושרו ברישיון העסק שקיבל. 28 . סימון המיתקן על הדופן החיצונית של המיתקן יסומנו שמו ומענו של בעל רישיון הרוכלות, בעברית אותיות דפוס שגודלן 20 ס"מ לפחות. 29 . סייג לתחולה תקנות אלה לא יחולו על ירידי מזון. 30 . שמירת דינים תקנות אלה באות להוסיף על כל דין. 31 . ביטול תקנות רישוי עסקים (תנאי תברואה נאותים ברוכלות מזון), התשל"ד-1973 - בטלות. 32 . תחילה והוראת מעבר (א) תחילתן של תקנות אלה שישה חודשים מיום פרסומן. (ב) עסק רוכלות מזון שביום תחילתן של תקנות אלה כבר התנהל לפי רישיון בר-תוקף, יהיה פטור מהוראות תקנות אלה, לתקופה שעד פקיעת תוקף הרישיון. תוספת (תקנה - 1 ההגדרה "מזון רגיש") ביצים ומוצריהן; חלב ומוצריו; דגים ומוצריהם; בשר, בשר עוף ומוצריהם; סלטים שאינם ארוזים מראש; מיצים שאינם ארוזים מראש; מזון שאחד או יותר מרכיביו מכיל סוג מן המפורטים לעיל, כגון: כריך במילוי גבינה או בשר, או גלידה על בסיס חלב; מזון ייעודי; תרכובת מזון לתינוקות; תרכובת מזון המשך לתינוקות ומזון לתקופת הגמילה של התינוק; תוספי תזונה כאמור בתקנה 6(4). תקנותתברואה