תקנות תמרוקים

תקנות הרוקחים (פטור מסימון תמרוק), התש"ע-2010 (להלן:"תקנות תמרוקים") בתוקף סמכותי לפי סעיף 55ז(ג) לפקודת הרוקחים (נוסח חדש), התשמ"א-1981, אני מתקין תקנות אלה: 1. פטור מסימון תמרוק אשר אורך חיי המדף שלו הוא מעל 30 חודשים, פטור מציון תקופת השימוש לאחר פתיחתו, על גביו וכן על גבי אריזתו או עטיפתו, אם נתקיים בו אחד מאלה: (1) הוא מיועד לשימוש חד-פעמי; (2) הוא ארוז באריזת לחץ אשר מונעת כל מגע של תוכנו עם הסביבה החיצונית גם לאחר פתיחתו; (3) איכותו אינה נפגמת והשימוש בו הוא בטיחותי למשך תקופה ארוכה מאוד. צו סימני סחורות (אריזת תמרוקים), תשכ"א-1960 בתוקף סמכותי לפי הסעיפים 15ב, 15ד ו-15ו לפקודת סימני סחורות, ולאחר בהתייעצות בועדה המייעצת, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה - "תמרוק" - כל מוצר מהמוצרים המנויים בתוספת; "מיכל" - לרבות פחית, פח, קופסה, שק, שקיק, בקבוק, צנצנת, שפופרת, ארגז אריזה, עטיפה או בית קיבול סגור; "יצרן" - אדם שעסקו או חלק מעסקו ייצור תמרוקים. 2. אריזה על ידי יצרן (א) יצרן יארוז את התמרוקים המיוצרים על ידיו באופן שכמות התמרוק ונפח המיכל, שבו הוא נארז, יתאימו במכירה לצרכן. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) מותרת אריזת משחות וקרמים בשפופרות מעיכות (Collapsible Tubes) מכל גודל שהוא ואריזת מי-קולון בבקבוקים מכל גודל שהוא. 3. אריזה על-ידי יבואן הוראות סעיף 2 יחולו גם על משווק שייבא תמרוקים (להלן - יבואן) שאינם ארוזים במיכלים כאמור בסעיף 2. 4. מכירה על-ידי משווק (א) לא ימכור משווק תמרוק אלא במיכל שבו הוא נארז על-ידי יצרן או יבואן עם תכנו המלא ובלי לפגוע בסגור שנעשה על ידיהם. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) מותר למכור לצרכן במיכל אחר משחות, קרמים ומי-קולון, ובלבד שהוצאו בזמן המכירה ישר מהמיכל כאמור בסעיף קטן (א). הוראה זו תחול על משחות וקרמים רק אם הם נארזו בשפופרת מעיכה. 5. תקופה לחיסול המלאי המלאי הקיים של תמרוקים ביום פרסום צו זה ברשומות (להלן - יום הפרסום) שלא נארז בהתאם להוראות צוק זה, יחוסל - (1) תוך חודש אחד מיום הפרסום - על ידי יצרן ויבואן; (2) תוך שלושה חדשים מיום הפרסום - על ידי משווק שאינו יבואן. 6. איסור החזקה לאחר תום התקופה לחיסול המלאי כאמור בסעיף 5, לא יחזיק יצרן, יבואן או משווק שאינו יבואן לשם מכירת תמרוקים שלא נארזו בהתאם להוראות צו זה. 7. תחילה תחילתו של צו זה היא כתום שבוע ימים מיום פרסומו. 8. שמירת דינים צו זה אינו בא לגרוע מכוחו של כל דין אחר. 9. תחולה הוראות צו זה לא יחולו על תמרוקים המיוצאים למעשה מהארץ. 10. השם לצו זה ייקרא "צו סימני סחורות (אריזת תמרוקים), תשכ"א-1960". התוספת (סעיף 1) מרחיקי ריחות ותכשירים נגד הזעה תכשירי שיזוף אבקות לעור הגוף מלחי אמבט 5. צבע פנים 6. משחות וקרמים לפנים ולידים 7. מי-קולון (Eau de Cologne), מי-פנים ובושם 8. מרחיקי שיער בכל צורה שהיא 9. צבע לשיעור 10. משחות וקרמים לשיער 11. תמיסות לשיער 12. אבקות ונוזלים לפה 13. צבע לצפרניים 14. מסירי צבעים תמרוקיםתקנות