שיטת ניקוד תעבורה - שיטת נקודות נהיגה

##מהי שיטת הניקוד ?## שיטת הניקוד יושמה, בישראל לראשונה, עוד בשנת 1968, לאחר שוועדת מומחים במשרד שר התחבורה הגישה הצעה בנושא זה. תחילה יושמה השיטה על פי הוראה של רשות הרישוי, שנסמכה על הוראה כללית בתקנות התעבורה, שהסמיכה את רשות הרישוי להזמין בעלי רישיון נהיגה לבדיקות ולבחינות. בשנת 1979, הוסף סעיף 69א לפקודת התעבורה [נוסח חדש], אשר הקנה לשר התחבורה סמכות מפורשת לקבוע בתקנות שיטה לרישום נקודות על עבירות תעבורה בהן הורשע בעל רישיון נהיגה ולקבוע אמצעי תיקון, תוך שנקבע כי אמצעי התיקון יהיו בנוסף לכל עונש שיטיל בית המשפט בגין העבירה [ניקוד בעבירות תעבורה - תיקון מס' 15 (תש"ם-1979)]. בעקבות כך, הוסף לתקנות התעבורה חלק ז', הקובע את "שיטת הניקוד בעבירות תעבורה" [ראו תיקון מס' 2, התשמ"א-1980 - קובץ התקנות 4184 מיום י"ט בכסלו, התשמ"א, 27.11.1980]. בשנת 2002, לאחר שהשיטה נבחנה והופקו לקחים, הוחלף חלק ז' [ראו תקנות התעבורה תיקון (מס' 2), תשס"ג-2002 - קובץ התקנות 6204 מיום י"ח בחשון, התשס"ג, 24.10.2005]. בין היתר נעשו שינויים בדרגות החומרה; הופחת, משמעותית, מספר העבירות בגינן יירשמו נקודות; הועלה רף הנקודות הדרושות לקורס בנהיגה נכונה וחל שינוי באופן מחיקת הנקודות , כל זאת - במטרה למקד את הטיפול בעבריינים חוזרים. (ראו פירוט במסמך שהוצא, לבקשת ועדת הכלכלה, על ידי מרכז המידע והמחקר של הכנסת, ביום 1/11/2010). עיון בנוסחן של התקנות דהיום מעלה, כי גובשה בהן קוהרנטית , "סגורה" ונוקשה , אך מדורגת ומידתית. מההוראות השונות של התקנות עולות מספר מטרות, המשולבות אלה באלה. בעיקרה, נועדה השיטה להגן על המשתמשים בדרך, הן באמצעות "חינוך" וסיוע לנהגים שעוברים עבירות ל היטיב נהיגתם ולשפר דרכיהם, הן באמצעות התראה בדבר נקיטה באמצעים חמורים יותר, עד כדי פסילתם מלנהוג, ככל שימשיכו לבצע עבירות והן באמצעות חיוב אמצעי תיקון חמורים יותר, שהראשון שבהם הוא פסילה מלנהוג . השיטה מקילה עם נהגים שאינם עוברים עבירות רבות ונותנת להם הזדמנות לתקן דרכי נהיגתם, ומחמירה עם נהגים העוברים עבירות רבות בפרק זמן קצר. מהוראות חלק ז' לתקנות עולה, כי הטלת אמצעי תיקון אינה מהווה עונש, אלא אמצעי שנועד לגרום לנהגים המבצעים עבירות, להימנע מביצוע עבירות נוספות, הן באמצעות הגברת כשירותם לנהיגה והן באמצעות הרתעתם מפני אמצעי תיקון חמורים יותר, ככל שימשיכו ויבצעו עבירות. כך - אמצעי התיקון מוטלים באופן מדורג וחומרתם עולה, ככל שנהג צובר מספר גדול יותר של נקודות תקפות. כך - משך "חייהן" של נקודות הוא שנתיים מיום ביצוע העבירה בגינ ה נרשמו, אולם ככל שבתוך אותן שנתיים מבצע הנהג עבירה נוספת בגינה נרשמות לו נקודות, משך חיי הנקודות בגין העבירה הקודמת מוארך ל- 4 שנים (ראו תקנה 547 לעיל). בתקנות נקבעו מספר אמצעים להבטחת האיזון הנדרש בין הבטחת שלומם של המשתמשים בדרך ובין זכותו של אדם לנהוג, זכות המגולמת בכבוד האדם, בזכויות היסוד לחופש התנועה ו לחופש העיסוק - זכויות המעוגנות, כולן, בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. בהתאם - נקבעה (כאמור) שיטת ניקוד מדורגת; הוגדרה רשימת העבירות הצוברות נקודות לחובת הנהג, תוך שמספר הנקודות שנרשם בגין כל עבירה עולה, ככל שעולה חומרת העבירה ונקבעו אמצעי תיקון מדורגים - בהתאם למספר הנקודות שנצבר. בנוסף, נקבעו הוראות בדבר מחיקת נקודות שנצברו והתנאים למחיקתן. גם הוראות אלה קובעות מדרג, באמצעות התקופות ובאמצעות סוגי אמצעי התיקון; מי שצבר פחות מסף הנקודות המחייב באמצעי תיקון ולא עבר עבירה נוספת במשך שנתיים - הנקודות הרשומות לחובתו נמחקות. ככל שעבר, בתוך שנתיים, עבירה נוספת (אשר לא הביאה לצבירת הרף המינימלי של הנקודות המחייבות אמצעי תיקון), הנקודות תימחקנה בתום 4 שנים. מדרג זה מאפשר לנהג שעבר עבירה, להיזהר יות ר בנהיגתו ולהימנע מלהיקלע למצב בו הוא יחוייב באמצעי תיקון. בנוסף, מי שצבר מספר נקודות לא רב מחוייב באמצעי תיקון קל , מסוג קורס, ואם הוא ניגש לקורס ועובר אותו - נמחקות הנקודות שנרשמו לחובתו. מתקין התקנות ביקש לנקוט, תחילה, באמצעי תיקון של קורסים, שאינו מכביד על הנהג יתר על המידה ושטמון בו פוטנציאל לשיפור נהיגתו ולתיקון התנהלותו בדרכים, זאת - בטרם יהיה חשוף לאמצעי תיקון חמור יותר, של פסילה. לפיכך, אמצעי התיקון הראשון הוא קורסים בלבד ורק ככל שהנהג אינו ניגש לקורסים ו/או ככל שהוא מבצע עבירות נוספות, הוא מסתכן בהתליית רשיונו ו/או בפסילה. מדובר במדרג מידתי אשר מצד אחד, מאפשר מחיקת נקודות ותיקון דרכי הנהיגה ומנגד - מביא בחשבון, כי ביצוע עבירות מרובות אינו מעיד, בהכרח, על חוסר ידע בחוקי הנהיגה, אלא על זלזול בחוק אשר דורש אמצעי תיקון משמעותי יותר. אכן, שיטת הניקוד היא שיטה, המחמירה עם נהגים המבצעים עבירות חוזרות, ולא בכדי. מטרתה הייתה להילחם, מלחמת חורמה, בנגע של תאונות דרכים, אשר מחקרים הראו כי הגורם האנושי הוא הגורם המרכזי להתרחשותן. עוד יש לציין, כי כל נהג יכול, בכל עת, לברר מהו מספר הנקודות העומד לחובתו, בין בפנייה למשרד הרישוי באיזור מגוריו, בין באמצעות טופס מקוון למשרד הרישוי, בין בפנייה טלפונית למרכז מידע ארצי ובין באמצעות עמדות המידע "רישיונט", המוצבות בקניונים ובסניפי סופר פארם ברחבי הארץ. ##האם תיקון עבירות באיחור מבטל נקודות בדיעבד ?## הן מלשון תקנה 547(א) ולשון שאר הוראות חלק ז' לתקנות התעבורה והן מהמטרה שבבסיס שיטת הניקוד, מתחייבת מסקנה לפיה ביצוע אמצעי תיקון באיחור, לאחר שכבר הוטל אמצעי נוסף, אינו מבטל, בדיעבד, את אמצעי התיקון הנוסף. לשון התקנות [תקנה 547(א) כשלעצמה ובוודאי בשילוב עם תקנה 549(א)] מצביעה, לטעמי, על כך שרק ביצוע כל אמצעי התיקון שהוטלו בגין עבירות מסוימות, מוחק את הנקודות שנרשמו בגינן. התנאים לביטול נקודות תקפות קבועים בתקנה 547(א), הדורשת (כאמור) שני תנאים מצטברים: האחד - חלוף שנתיים (או ארבע שניים, בהתאם), ממועד ביצוע העבירה בגינה נרשמו הנקודות. השני - " שטרם בוצעו כל אמצעי התיקון שהטילה הרשות בשלהן, אם הטילה ". דרישת התנאי השני איננה ביצוע אמצעי תיקון כלשהו, אשר הוטל בגין אותן נקודות, אלא ביצוע כל אמצעי התיקון שהוטלו , הכוללים את אותן הנקודות. כבר ראינו לעיל, כי תקנה 549(ה) קובעת, במפורש, כי "אמצעי תיקון שהוטלו על נהג לפי תקנה זו, יהיו מצטברים " ומכאן - שהדרישה (בתקנה 547(א) לביצוע כל אמצעי התיקון, כתנאי למחיקת הנקודות בגינן הם הוטלו, איננה מקרית אלא מכוונת. לפיכך, הקביעה כי בגין אותן נקודות יכול שיוטלו מספר אמצעי תיקון, אשר יהיו מצטברים והקביעה לפיה נקודות נמחקות רק אם בוצעו כל אמצעי התיקון בהם חוייב הנהג בגינן, אינה משאירה מקום לספק, כי כל אמצעי תיקון שלא בוצע, משאיר על כנן, כנקודות תקפות, את כל הנקודות בגינן הוא הוטל, ללא קשר לכך שבוצעו אמצעי תיקון אחרים שהוטלו בגין אותן נקודות. ##האם נהיגה מונעת יכולה לבטל עונש פסילה בדיעבד ?## פרשנות לפיה ביצוע אמצעי תיקון כלשהו, לאחר שהוטל אמצעי נוסף, תבטל את אמצעי התיקון הנוסף, מנוגדת גם למטרות ש עמדו לנגד עיני מחוקק המשנה בהתקינו את התקנות , כפי שפורטו לעיל. קביעה כי ביצוע אמצעי תיקון מסוג קורסים, לאחר שכבר הוטל אמצעי תיקון מסוג פסילה, יביא לביטול אמצעי הפסילה, תהווה תמריץ לנהגים שלא לבצע, במועד, את אמצעי התיקון מסוג קורסים, שהוא האמצעי הבסיסי והראשון הנזכר בתקנה 548 לתקנות ואשר נועד לשפר את נהיגתם. שהרי, כל עוד לא הותלה רישיונו של הנהג וכל עוד לא הוטל עליו אמצעי מסוג פסילה (שהוא האמצעי החמוּר הראשון, אשר אם יפר אותו - סנקציה פלילית בצדו), הוא יכול להמשיך לנהוג (ואף לבצע עבירות) ולהמתין עד שיוטל עליו (ככל שיוטל) אמצעי תיקון מסוג פסילה (שזכות לשימוע בצדו) . אם כך יקרה, הוא ימהר ויבצע את הקורסים וכך יימנע מהפסילה. ##נהיגה מונעת:## תקנה 549(א) קובעת, כי נהג שצבר בין 12 ל-22 נקודות, יחויב בקורס נהיגה נכונה ובעמידה בהצלחה במבחן שבסופו. תקנה 550(א) קובעת, כי הודעה בעניין "אמצעי התיקון" שחל על הנהג (קורס נהיגה נכונה בענייננו) תישלח אליו בדואר רשום. תקנה 550(ב) קובעת, כי הודעה שנשלחה כאמור בתקנת משנה (א) – " יראו אותה כמסורה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה". בהמשך קובעות תקנה 551(ה), כי אם הנהג לא ביצע את אמצעי התיקון (דוגמת קורס) בחלוף שישה חודשים מיום ההודעה אודותיו, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיון הנהיגה של הנהג, בהודעה, שתישלח באופן הקבוע בתקנה 550(א), והאמור בתקנה 550(ב) יחול עליה. תקנות קובעות חובה של המצאת ההודעות בדואר רשום, וכן קובעות חזקה, ניתנת לסתירה, אודות קבלת הדואר הרשום בידי הנמען. ## תקנות התעבורה, תשכ"א-1961 (להלן:"תקנות תעבורה שיטת ניקוד")## שיטת הניקוד בעבירות תעבורה 544. חיוב בנקודות הורשע בעל רשיון נהיגה (להלן - בחלק זה - נהג) בעבירה מן העבירות המפורטות בתוספת השישית, יחויב בנקודות כמספר שנקבע בה לצד אותה עבירה שבה הורשע. 545. ניהול מרשם עבירות (א) רשות הרישוי תנהל לגבי כל נהג במאגר מידע ממוחשב, מרשם של הרשעות בעבירות תעבורה (להלן - מרשם עבירות). (ב) רשות הרישוי תרשום במרשם העבירות נקודות שבהן חויב נהג לפי תקנה 544. (ג) ערער נהג על הרשעתו וזוכה, תמחוק רשות הרישוי את ההרשעה בשל אותה עבירה שנרשמה במרשם העבירות. (ד) שינוי או סטיה בתיאורה של עבירה כאמור בתוספת השישית לא יפגעו ברישום הנקודות לחובתו של הנהג שעבר את העבירה. 546. רישום נקודות לענין כתב אישום אחד (א) הורשע נהג בכמה עבירות שנכללו בכתב אישום אחד, יירשמו לו במרשם העבירות הנקודות בשל העבירה שבה הורשע אשר לה נקבע מספר הנקודות הגבוה ביותר. (ב) ערער הנהג על הרשעתו והודע על כך לרשות הרישוי, לא תביא רשות הרישוי בחשבון את הנקודות על העבירה האמורה עד למתן פסק דין סופי. 547. סיכום נקודות וצבירתן (א) רשות הרישוי תסכם את מספר הנקודות התקפות הרשומות לחובת נהג בכל פעם שנרשמות לו נקודות חדשות. (ב) נקודות שחויב בהן נהג לפי תקנה 544, יעמדו בתוקפן במשך שנתיים מיום ביצוע העבירה (להלן - תקופת הצבירה), ומועד רישומן לא יובא בחשבון לענין חישוב תקופת הצבירה. (ג) הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה 22 נקודות או יותר, תוארך תקופת הצבירה שלו בשנתיים, ותעמוד על 4 שנים. (ד) על אף האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג), הצטברו לחובתו של נהג בתקופת הצבירה הקבועה בהן, לפי הענין, שתים עשרה נקודות או יותר, הן יעמדו בתוקפן כל עוד הוא לא ביצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנות 549 או 551. 548. אמצעי תיקון אמצעי התיקון כאמור בתקנה 547(ד) הם אלה, כולם או מקצתם: (1) קורסים בנהיגה נכונה ומבחן בסופם; (2) מבחן עיוני בנהיגה; (3) מבחן מעשי בנהיגה; (4) פסילתו של נהג מהחזיק ברישיון נהיגה לתקופה או עד למילוי תנאים שקבעה רשות הרישוי; (5) בדיקות רפואיות. 549. הטלת אמצעי תיקון (א) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 12 נקודות ועד 22 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס בסיסי מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן. (ב) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 24 נקודות ועד 34 נקודות יוזמן לקבלת הדרכה בנהיגה נכונה בקורס נוסף מטעם רשות הרישוי ויעמוד בהצלחה במבחן. (ג) נהג שלחובתו נרשמו בתקופת הצבירה 36 נקודות או יותר, ייפסל מהחזיק ברישיון נהיגה למשך 3 חודשים, ורישיונו יחודש לאחר שיעמוד בבחינה העיונית, לפי תקנה 205. (ד) נהג, אשר רישיונו נפסל וחודש לפי תקנת משנה (ג) וצבר פעם נוספת, בתוך לא יותר מ-6 שנים מיום שחודש רישיונו לפי תקנת משנה (ג), 36 נקודות או יותר, ייפסל רישיונו ל-9 חודשים ויחודש בתום התקופה האמורה רק לאחר שיעמוד בבדיקות רפואיות במכון הרפואי לבטיחות בדרכים ובבחינות כאמור בתקנות 202 עד 210. 550. הודעות לנהג (א) צבר הנהג נקודות במספר המחייב אמצעי תיקון כאמור בתקנה 549, תודיע לו על כך רשות הרישוי ותפנה אותו לביצועם; ההודעה תישלח לנהג בדואר רשום זמן סביר מראש, לפי הכתובת הרשומה במאגר נתוני הנהגים שבמשרד התחבורה. (ב) הודעה על אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א) ו-(ב) שנשלחה כאמור בתקנת משנה (א), יראו אותה כמסורה לנהג בתום 15 ימים מיום משלוחה, זולת אם הוכיח שלא קיבל את ההודעה מסיבות שאינן תלויות בו ולא עקב הימנעותו מלקבלה. 551. ביצוע אמצעי תיקון (א) נהג יבצע את אמצעי התיקון שהחליטה עליהם רשות הרישוי לפי תקנה 549 במקום ובמועד שקבעה, אלא אם כן נתן לרשות הרישוי, בהודעה מראש, סיבה סבירה לאי יכולתו לבצעם כאמור. (א1) נהג שהוטל עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(א) או (ב) ונעדר מעל 20% משעות הלימוד בקורס, או נכשל שלוש פעמים במבחן שבסופו, יראו אותו כמי שלא ביצע את אמצעי התיקון. (ב) נהג שהוטלו עליו אמצעי תיקון לפי תקנה 549(ג) או (ד), רשאי לפנות בכתב לרשות הרישוי בתוך 30 ימים מיום המצאת ההודעה לפי תקנה 550 בבקשה להשמיע את טענותיו; פנה נהג כאמור - יידחה ביצוע אמצעי התיקון ב-45 ימים, שבמהלכם יישמעו טענותיו של הנהג. (ג) בתום 45 ימים או לאחר שמיעת טענות הנהג, לפי המוקדם, תיתן רשות הרישוי את החלטתה לענין אמצעי התיקון שבהם יחויב הנהג. (ד) על אף האמור בתקנה 549, רשאית רשות הרישוי במקרה מסוים, מטעמים מיוחדים שתרשום בהחלטתה, להטיל על נהג אמצעי תיקון אחר במקום אמצעי התיקון שנקבע בתקנה זו או להוסיף עליהם; החליטה הרשות להוסיף אמצעי תיקון, יחול האמור בתקנות משנה (ב) ו-(ג) על ההחלטה האמורה. (ה) חלפה שנה מיום שהודע לנהג לפי תקנה 550 על אמצעי התיקון או מיום שהודעה לו החלטתה של רשות הרישוי לפי תקנת משנה (ד), לפי המאוחר, והנהג לא ביצעם, רשאית רשות הרישוי להתלות את רישיונו של הנהג בהודעה שתינתן בדרך האמורה בתקנה 550(א) והוראות תקנה 550(ב) יחולו עליה; נהג שקיבל הודעה על התליה כאמור, יפקיד את רישיונו בידי רשות הרישוי בתוך 10 ימים מיום שהומצאה לו ההודעה. משפט תעבורהנקודות נהיגה (שיטת הניקוד)