תקנות תקשורת

תקנות תקשורת (בזק ושידורים) (אגרה בעד רישיון כללי ייחודי), התשס"ה-2005 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 4ג ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), בהסכמת שר האוצר לפי סעיף 39ב לחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 59א לחוק, אני מתקין תקנות אלה: 1. הגדרות בתקנות אלה - "אגרת רישיון" - תשלום חד פעמי שמשלם בעל רישיון בעד מתן רישיון כללי ייחודי; "בעל רישיון" - מי שקיבל רישיון כללי ייחודי לפי תקנות מפ"א ייחודי; "בקשה" ו"מבקש" - כהגדרתם בתקנות מפ"א ייחודי; "השר" - שר התקשורת או מי שהוא מינה לענין תקנות אלה; "מדד" - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, מזמן לזמן; "תקנות מפ"א ייחודי" - תקנות התקשורת (בזק ושידורים) (הליכים ותנאים לקבלת רישיון כללי ייחודי), התשס"ד-2004. 2. אגרה בעד מתן רישיון כללי ייחודי (א) בעל רישיון ישלם אגרת רישיון בסך מיליון (1,000,000) שקלים חדשים, לאחר שקיבל הודעה בדבר החלטת השר ליתן לו רישיון, ולא יאוחר מיום מתן הרישיון; ואולם, רשאי בעל הרישיון, בלי לגרוע מהוראת תקנת משנה (ב), לשלם את מחצית סכום אגרת הרישיון לא יאוחר מיום מתן הרישיון ואת יתרת הסכום האגרה המעודכן לפי תקנה 3, לא יאוחר משנה מיום מתן הרישיון. (ב) בעת הגשת הבקשה, יפקיד המבקש בידי חשב משרד התקשורת סכום של שלוש מאות אלף (300,000) שקלים חדשים, כמקדמה על חשבון אגרת הרישיון; הסכום האמור יוחזר למבקש שלא קיבל רישיון, כשהוא צמוד למדד לפי הוראות תקנה 3, בשינויים המחויבים. 3. הצמדה הסכומים הנקובים בתקנה 2, יהיו צמודים למדד ויתעדכנו בשיעור שינויו מן המדד שפורסם לאחרונה לפני פרסומן של תקנות אלה, אם שונה, לעומת המדד האחרון שפורסם לפני תשלומים בפועל בידי בעל רישיון או המבקש, לפי הענין. 4. דרך התשלום אגרת רישיון תשולם לחשבון בנק שאת פרטיו יודיע חשב משרד התקשורת לבעל הרישיון, ושאליו יעביר גם החשב את המקדמה שקיבל. 5. החזרים בעל רישיון לא יהיה זכאי, בכל מקרה, להחזר של אגרת רישיון או כל חלק ממנה, לרבות בשל ביטול הרישיון, הגבלתו או התלייתו, בין ביזמת בעל הרישיון ובין ביזמת השר, או בשל שינוי תנאי הרישיון, בין אם החל בעל הרישיון במתן שירותים על פי הרישיון ובין אם לאו. תקנות תקשורת (בזק ושידורים) (תדרים למיתקני גישה אלחוטית), התשס"ב-2002 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 27 ו-59 לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, אני מתקין תקנות אלה: 1. תדרים למיתקני גישה אלחוטית מיתקני גישה אלחוטית יופעלו בתחומי תדרים אלה: (1) תחום תדרים לקליטה 806 עד 849 מגה-הרץ (להלן - מה"ץ) ותחום תדרים לשידור 851 עד 894 מה"ץ; תחום תדרים לקליטה 890 עד 915 מה"ץ ותחום תדרים לשידור 935 עד 960 מה"ץ; (2) תחום תדרים לקליטה 1710 עד 1785 מה"ץ ותחום תדרים לשידור 1805 עד 1880 מה"ץ; (3) תחום תדרים לקליטה ולשידור 1880 עד 1900 מה"ץ; 1900 עד 1920 מה"ץ; 2010 עד 2025 מה"ץ; (4) תחום תדרים לקליטה 1920 עד 1980 מה"ץ ותחום תדרים לשידור 2110 עד 2170 מה"ץ; (5) תחום תדרים לקליטה ולשידור 2400 עד 2483.5 מה"ץ; (6) תחום תדרים לקליטה ולשידור 3475 עד 3600 מה"ץ; (7) תחום תדרים לקליטה ולשידור 24.5 עד 26.5 גיגה-הרץ; (8) תחום תדרים לקליטה ולשידור 1,000 עד 430,000 גיגה-הרץ; (9) תחומי תדרים לקליטה ולשידור 14,400 עד 15,350 מה"ץ; 17,700 עד 19,700 מה"ץ; 21,200 עד 23,600 מה"ץ; 36,000 עד 40,500 מה"ץ. תקנות תקשורת (בזק ושידורים) (הארכת מועד הקצאה בלא תמורה), התשס"ז-2006 בתוקף סמכותנו לפי סעיף 6לד(ג) בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982 (להלן - החוק), אנו מתקינים תקנות אלה: 1. הארכת מועד הקצאה בלא תמורה התקופה שבה על בעל רישיון כללי לשידורי כבלים להקצות, בלא תמורה, אפיק מאפיקי מועד השידור העומד לרשותו לשידורי הטלוויזיה הלימודית, לפי סעיף 6לד(ג) בחוק, תהיה עד יום ה' בטבת התשס"ט (1 בינואר 2009). 2. תחילה תחילתן של תקנות אלה ביום א' בטבת התשס"ו (1 בינואר 2006). תקנותתקשורת