עונש על גניבה מרכב

מה העונש על גניבה מרכב או פירוק רכב ? עונש על גניבה מרכב או פירוק רכב קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 413ד. גניבה מרכב או פירוק רכב (א) הגונב דבר מתוך רכב, דינו - מאסר שלוש שנים. (ב) המפרק חלק מרכב ללא רשות מבעליו, בין אם החלק מחובר לרכב דרך קבע בין אם לאו, דינו - מאסר חמש שנים. (ג) העושה כאמור בסעיף קטן (ב) ביודעו שהרכב גנוב, דינו - מאסר שבע שנים. 413יב. פסילה מהחזקת רשיון הורשע אדם בעבירה לפי סימן זה, רשאי בית-המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, ובנוסף לסמכותו לפי סעיף 43 לפקודת התעבורה, לפסול אותו מהחזיק ברשיון נהיגה או ברשיון רכב לתקופה שיקבע. הגדרות בסימן זה - "בעל רכב" - לרבות מי שמחזיק בו כדין; "רכב" - רכב הנע מכוח מכני מכל צורה שהיא או הנגרר על ידי רכב, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, ולרבות אופנוע עם רכב צדי או גרור או בלעדיהם, תלת-אופנוע וכן אופניים או תלת-אופן, אם יש להם מנוע-עזר; גניבה