עונש על החזקת נשק בבית המשפט

מה העונש על החזקת נשק בבית המשפט ? עונש על החזקת נשק בבית המשפט קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 256. נשיאת נשק בבית-המשפט (א) הנושא נשק, או נושא ללא הסבר סביר כלי או חומר פוגענים אחרים, בבנין של בית-משפט או בית-דין, או במקום אחר שבו מתקיימים הליכים שיפוטיים, דינו - מאסר שנתיים. (ב) סעיף זה לא יחול - (1) על שוטר, או על מי שקיבל מרשות מוסמכת לפי חוק כלי היריה, תש"ט-1949, או ממנהל בתי-המשפט או מטעמו היתר לשאת את הנשק או הכלי או החומר באותו בנין או מקום; (2) בבית-דין צבאי או בבית-משפט צבאי כמשמעותם בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955, או במקום אחר שבו מתקיים הליך שיפוטי לפי החוק האמור - על מי שהותר לו הדבר לפי פקודות הצבא כמשמעותן בחוק השיפוט הצבאי, תשט"ו-1955. נשקעבירות נשקהחזקת נשק