עונש על החזקת סכין

מה העונש על מכירת החזקת סכין ? עונש על החזקת סכין קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 186. החזקת אגרופן או סכין שלא כדין (א) המחזיק אגרופן או סכין מחוץ לתחום ביתו או חצריו ולא הוכיח כי החזיקם למטרה כשרה, דינו - מאסר חמש שנים. (ב) לענין סעיף זה, חזקה היא כי החזקת אולר הנה למטרה כשרה. החזקה לפי סעיף קטן זה לא תחול על החזקת אולר במוסדות חינוך או במקומות אחרים, הכל כמפורט בתוספת, או בסמוך אליהם. (ג) השר לביטחון הפנים רשאי בצו, מטעמים של שמירה על ביטחון הציבור ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת, לשנות את התוספת לענין סעיף קטן (ב). משפט פליליסכיןהחזקת סכין