עונש על המרת דת של קטין

מה העונש על המרת דת של קטין ? עונש על המרת דת של קטין קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 368. המרת דתו של קטין (א) העורך טקס המרת דתו של קטין או עושה פעולה אחרת המביאה לידי המרת דתו של קטין, בניגוד להוראות סעיף 13א לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ"ב - 1962, דינו - מאסר ששה חדשים. (ב) המשדל קטין, בפניה ישירה אליו, להמיר דתו, דינו - מאסר ששה חדשים. קטיניםדתהמרת דת