עונש על העלבת עובד ציבור

מה העונש על העלבת עובד ציבור ? עונש על העלבת עובד ציבור קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 288. העלבת עובד הציבור המעליב בתנועות, במלים או במעשים, עובד הציבור, או דיין או פקיד של בית-דין דתי או חבר ועדת חקירה לפי חוק ועדות חקירה, תשכ"ט-1968, כשהם ממלאים תפקידם או בנוגע למילוי תפקידם, דינו - מאסר ששה חדשים. העלבת עובד ציבור / שוטרעובדי ציבור