עונש על הצתה

מה העונש על הצתה ? עונש על הצתה קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 448. הצתה (א) המשלח אש במזיד בדבר לא לו, דינו - מאסר חמש עשרה שנים; עשה כן במטרה לפגוע בנכס של המדינה, בנכס המשמש את הציבור, באתר טבע, בצמחיה או בבטחת דרי הסביבה או במטרה לפגוע בבני אדם, דינו - מאסר עשרים שנים. 449. גרימת שריפה ברשלנות הגורם ברשלנות לשריפת דבר לא לו, או הגורם ברשלנות סכנת שריפה לדבר לא לו, דינו - מאסר שלוש שנים. שריפההצתה