עונש על חבלה ברכב

מה העונש על חבלה ברכב ? עונש על חבלה ברכב קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 413ה. חבלה במזיד ההורס או פוגע במזיד ברכב או בחלק ממנו, דינו - מאסר חמש שנים. 413יב. פסילה מהחזקת רשיון הורשע אדם בעבירה לפי סימן זה, רשאי בית-המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, ובנוסף לסמכותו לפי סעיף 43 לפקודת התעבורה, לפסול אותו מהחזיק ברשיון נהיגה או ברשיון רכב לתקופה שיקבע. הגדרות בסימן זה - "רכב" - רכב הנע מכוח מכני מכל צורה שהיא או הנגרר על ידי רכב, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, ולרבות אופנוע עם רכב צדי או גרור או בלעדיהם, תלת-אופנוע וכן אופניים או תלת-אופן, אם יש להם מנוע-עזר; חבלה במזיד ברכברכב