עונש על חבלה חמורה

מה העונש על חבלה חמורה ? עונש על חבלה חמורה קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 333. חבלה חמורה החובל בחברו חבלה חמורה שלא כדין, דינו - מאסר שבע שנים. 335. חבלה ופציעה בנסיבות מחמירות (א) נעברה עבירה לפי סעיפים 333 או -334 (1) כשהעבריין נושא נשק חם או קר, דינו - כפל העונש הקבוע לעבירה; (2) כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם, דינו של כל אחד מהם - כפל העונש הקבוע לעבירה. (א1) העובר עבירה לפי סעיף 333 כלפי בן משפחתו, דינו - מאסר עשר שנים. (ב) העובר עבירה לפי סעיף 334 כלפי בן משפחתו, דינו - כפל העונש הקבוע לעבירה; לענין סעיף זה, "בן משפחתו" - לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה: (1) בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו; (2) קטין או חסר ישע, שעובר העבירה אחראי עליו, כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א. משפט פליליאלימותחבלה חמורה