עונש על כישוף

מה העונש על מעשה כישוף ? עונש על כישוף קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 417. כישוף (א) המתחזה לעשות מעשה כישוף בכוונה לקבל דבר, דינו - מאסר שנתיים; קיבל דבר בעד מעשה הכישוף או על פיו, דינו-שלוש שנים; לענין סעיף זה, "כישוף" - לרבות מעשה קוסם והגדת עתידות. (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מעשה קוסם או הגדת עתידות שאינם חורגים מגדר שעשוע או בידור, והשעשוע או הבידור ניתנים ללא תמורה, או שתמורתם היא מחיר הכניסה בלבד למקום עריכתם. הגדרות "דבר" - מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה; כישוף