עונש על מסחר ברכב גנוב

מה העונש על מסחר ברכב גנוב ? עונש על מסחר ברכב גנוב קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 413י. קבלת רכב או חלק גנובים המקבל בעצמו או על-ידי אחר רכב או חלק של רכב ביודעו שהרכב או החלק הושגו בעבירה לפי סימן זה, או הנוטל עליו, בעצמו, על-ידי אחר, או ביחד עם אחר, את השליטה ברכב או בחלק כאמור, דינו - מאסר שבע שנים. 413יא. מסחר ברכב או בחלק גנובים העוסק ביודעין במכירה, בקניה, בפירוק או בהרכבה של רכב גנוב, או של חלק גנוב של רכב, דינו - מאסר עשר שנים. 413ח. גניבה או זיוף של מסמך הגונב או מזייף מסמך או משתמש במסמך במרמה, כאשר - (1) המסמך קשור לבעלות, לחזקה או לשימוש ברכב; או (2) המעשה נעשה כדי לבצע או להקל על ביצוע עבירה לפי סימן זה, דינו - מאסר חמש שנים. 413ט. שינוי זהות של רכב או של חלק של רכב המזייף או מטשטש סימני זיהוי של רכב, או של חלק של רכב, או עושה מעשה המקשה על זיהוים, דינו - מאסר שבע שנים. 413יב. פסילה מהחזקת רשיון הורשע אדם בעבירה לפי סימן זה, רשאי בית-המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, ובנוסף לסמכותו לפי סעיף 43 לפקודת התעבורה, לפסול אותו מהחזיק ברשיון נהיגה או ברשיון רכב לתקופה שיקבע. רכב גנובגניבת רכברכב