מה העונש על ניסיון לרצח ?

עונש על ניסיון לרצח קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 305. ניסיון לרצח העושה אחת מאלה, דינו - מאסר עשרים שנים: (1) מנסה שלא כדין לגרום למותו של אדם; (2) עושה שלא כדין מעשה, או נמנע שלא כדין מעשות מעשה שמחובתו לעשותו, בכוונה לגרום למותו של אדם, והמעשה או המחדל עלולים מטבעם לסכן חיי אדם. משפט פליליניסיון לרצחשאלות משפטיותרצח