עונש על סחר בבני אדם

מה העונש על סחר בבני אדם ? עונש על סחר בבני אדם קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 377א. סחר בבני אדם (א) הסוחר באדם לשם אחד מאלה או הסוחר באדם ומעמידו בכך בסכנה לאחד מאלה, דינו - מאסר שש עשרה שנים: (1) נטילת איבר מאיברי גופו; (2) הולדת ילד ונטילתו; (3) הבאתו לידי עבדות; (4) הבאתו לידי עבודת כפיה; (5) הבאתו לידי מעשה זנות; (6) הבאתו לידי השתתפות בפרסום תועבה או בהצגת תועבה; (7) ביצוע עבירת מין בו. (ב) נעברה עבירה לפי סעיף קטן )א( בקטין, דינו של עובר העבירה - מאסר עשרים שנים. (ג) המתווך לסחר באדם כאמור בסעיף קטן (א), בין בתמורה ובין שלא בתמורה, דינו כדין הסוחר באותו אדם. (ד) בסעיף זה, "סחר באדם" - מכירה או קניה של אדם או עשיית עסקה אחרת באדם, בין בתמורה ובין שלא בתמורה. 377ב. עונש מזערי לעבירת החזקה בתנאי עבדות ועבירת סחר בבני אדם (א) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף 375א או 377א, לא יפחת עונשו מרבע העונש המרבי שנקבע לאותה עבירה, אלא אם כן החליט בית המשפט, מטעמים מיוחדים שיירשמו, להקל בעונשו. (ב) עונש מאסר לפי סעיף קטן (א) לא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים, כולו על-תנאי. סחר בבני אדם