עונש על סיוע לאחר מעשה

מה העונש על סיוע לאחר מעשה ? עונש על סיוע לאחר מעשה קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 260. מסייע לאחר מעשה (א) היודע שפלוני עבר עבירה ומקבל אותו או עוזר לו בכוונה שיימלט מעונש, הריהו מסייע לאחר מעשה, זולת אם היה בן-זוגו, הורהו, בנו או בתו של העבריין; ואולם אשה שבנוכחותו ובמרותו של בעלה קיבלה עובר עבירה שבעלה השתתף בה או עזרה לו, כדי שיימלט מעונש - אינה בגדר מסייעת; לענין סעיף זה, "עבירה" - למעט חטא. (ב) מסייע לאחר מעשה אפשר להעמיד לדין ולהרשיע, אף אם מבצע מעשה העבירה לא הורשע תחילה או שאי אפשר לנקוט הליכים נגדו או לאכוף עליו ענישה בשל העבירה. 261. דין מסייע לאחר מעשה מסייע לאחר מעשה, דינו - (1) אם העבירה היתה פשע - מאסר שלוש שנים; (2) אם העבירה היתה עוון - מאסר מחצית תקופת העונש שנקבע לאותה עבירה. משפט פליליסיוע לאחר מעשה