עונש על ספסרות

מה העונש על ספסרות ? העונש על ספסרות לפי חוק העונשין, תשל"ז-1977 הוא כמפורט להלן: 194א. איסור ספסרות בכרטיסי מופעים (א) העוסק במכירת כרטיסים למופע במחיר העולה על המחיר הנקוב בהם, דינו - הקנס האמור בסעיף 61(א)(4). (ב) הוראות סעיף קטן (א) לא יחולו על מי שרשאי לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968, למכור כרטיסים לעינוג ציבורי כמשמעותו באותו חוק. (ג) המוכר כרטיס למופע במחיר העולה על המחיר הנקוב בו, תוך שהוא עובר עבירה, דינו, קנס נוסף על העונש הקבוע לעבירה - הקנס האמור בסעיף 61(א)(4). (ד) בסעיף זה - "מופע" - מופע בתחום הספורט, הנגינה, השירה, המחול, הדרמה, הקולנוע או בתחום אחר של הבידור או של האמנות; "עבירה" - עבירה מסוג עוון לפי כל חוק. 61. שיעור הקנסות (א) (4) אם קבוע לעבירה עונש מאסר למעלה משלוש שנים - קנס עד 226,000 שקלים חדשים; משפט פליליספסרות