עונש על עבירות מעין גניבה

מהן עבירות עבירות מעין גניבה ? מה העונש על עבירות מעין גניבה ? עונש על עבירות מעין גניבה קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 394. הסתרת פנקס פנקס שיש על פי דין רשות או חובה לנהלו כדי לאמת או לרשום קנין בנכס או כדי לרשום לידות, הטבלות, נישואין, פטירות או קבורות, או העתק של חלק מפנקס כאמור שעל פי הדין יש לשלחו למשרד ציבורי - כל המסתירו או נוטלו ממקום הפקדתו, בכוונה להונות, דינו - מאסר חמש שנים. 395. הסתרת צוואה המסתיר כתב צוואה בכוונה להונות, בין שהמצווה חי ובין שהוא מת, דינו - מאסר חמש שנים. 396. הסתרת שטר קנין המסתיר, בכוונה להונות, מסמך או חלק ממנו שהם ראיה לקנין או לזכות קנין במקרקעין, דינו - מאסר שלוש שנים. 397. הריגת חיה כדי לגנבה ההורג חיה הניתנת להיגנב בכוונה לגנוב את העור או את הגופה או חלק מהם, דינו כאילו גנב את החיה. 398. ניתוק בכוונה לגנוב המנתק כליל דבר שהיה מחובר למקרקעין, בכוונה לגנבו, דינו כאילו גנב את הדבר אחרי שנותק. 399. הונאה במחצבים הנוטל או מסתיר עפרות, מתכת או מחצב במכרה או בסביבתו, או עושה שם מעשה אחר בהם, בכוונה להונות אדם, דינו - מאסר שלוש שנים. 400. נטילת חשמל או מים או גז (א) מי שבמזיד או במרמה נוטל או צורך חשמל או מים או גז שאינו זכאי להם, או משתמש בהם או גורם להטייתם או לבזבוזם, דינו - מאסר שלוש שנים. (ב) מי שבמרמה נוטל או מטה לשימושו או לשימוש זולתו, מים זורמים השייכים לאחר, דינו - מאסר שלוש שנים. 401. גניבת כלי שיט או כלי טיס המשתמש בכלי שיט או בכלי טיס בלי נטילת רשות מבעליו או ממי שמחזיק בו כדין, דינו - מאסר שלוש שנים; בסעיף זה - "כלי שיט" - כלי העשוי לשוט, למעט כלי המונע על ידי משוטים בלבד; "כלי טיס" - כלי או מיתקן ממונעים המיועדים או המשמשים לטיסה באוויר. גניבה