עונש על פריצה לרכב

מה העונש על פריצה לרכב ? עונש על פריצה לרכב קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 413ו. פריצה לרכב הפורץ רכב או מתפרץ לרכב, דינו - מאסר שלוש שנים; עשה כן בכוונה לבצע גניבה או פשע, דינו - מאסר שבע שנים. 413ז. החזקת מכשירי פריצה מי שנמצא ברשותו מכשיר המשמש לשם פריצה לרכב ואין לו הסבר סביר לכך, דינו - מאסר שלוש שנים. 413יב. פסילה מהחזקת רשיון הורשע אדם בעבירה לפי סימן זה, רשאי בית-המשפט, בנוסף על כל עונש אחר, ובנוסף לסמכותו לפי סעיף 43 לפקודת התעבורה, לפסול אותו מהחזיק ברשיון נהיגה או ברשיון רכב לתקופה שיקבע. הגדרות בסימן זה - "פורץ" ו"מתפרץ" - כמשמעותם בסעיף 405, כאשר במקום "בנין" יבוא "רכב"; סעיף 405 (א) השובר חלק חיצוני או פנימי של רכב, או פותח - במפתח, במשיכה, בדחיפה, בהרמה או בכל דרך אחרת - דלת, חלון, תריס או כל דבר שנועד לסגור או לכסות פתח בבנין או פתח הנותן מעבר מחלק לחלק בבנין, נקרא פורץ. (ב) המכניס לרכב חלק מגופו או מן הכלי שהוא משתמש בו, נקרא נכנס. (ג) הפורץ ונכנס או פורץ ויוצא, נקרא מתפרץ. (ד) הנכנס לרכב באיום, בתחבולה, או בקנוניה עם אדם שבבנין, או נכנס לארובה או לפתח אחר של הבנין העומד פתוח דרך קבע לצורך מסויים וכרגיל אינו נועד לשמש לכניסה, רואים אותו כאילו פרץ ונכנס. "רכב" - רכב הנע מכוח מכני מכל צורה שהיא או הנגרר על ידי רכב, וכן מכונה או מיתקן הנעים או הנגררים כאמור, ולרבות אופנוע עם רכב צדי או גרור או בלעדיהם, תלת-אופנוע וכן אופניים או תלת-אופן, אם יש להם מנוע-עזר; פריצהגניבת רכברכב