עונש על קבלת דבר במרמה

מה העונש על קבלת דבר במרמה ? עונש על קבלת דבר במרמה קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 415. קבלת דבר במרמה המקבל דבר במרמה, דינו - מאסר שלוש שנים, ואם נעברה העבירה בנסיבות מחמירות, דינו - מאסר חמש שנים. 416. תחבולה (ח3/) המקבל דבר בתחבולה או בניצול מכוון של טעות הזולת שאין בהם מרמה, דינו - מאסר שנתיים. הגדרות "דבר" - מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה; "מרמה" - טענת עובדה בענין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת; ו"לרמות" - להביא אדם במרמה לידי מעשה או מחדל; משפט פליליקבלת דבר במרמהמרמה