עונש על רישום כוזב במסמכי תאגיד

מה העונש על רישום כוזב במסמכי תאגיד ? עונש על רישום כוזב במסמכי תאגיד קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 423. רישום כוזב במסמכי תאגיד מייסד, מנהל, חבר או פקיד של תאגיד, הרושם, או גורם לרישום, פרט כוזב במסמך של התאגיד, בכוונה לרמות, או נמנע מלרשום בו פרט אשר היה עליו לרשמו, בכוונה לרמות, דינו - מאסר חמש שנים; לענין סעיף זה "תאגיד" - לרבות תאגיד העומד להיווסד. הגדרות "דבר" - מקרקעין, מיטלטלין, זכות וטובת הנאה; "מרמה" - טענת עובדה בענין שבעבר, בהווה או בעתיד, הנטענת בכתב, בעל פה או בהתנהגות, ואשר הטוען אותה יודע שאינה אמת או שאינו מאמין שהיא אמת; ו"לרמות" - להביא אדם במרמה לידי מעשה או מחדל; "מסמך" - תעודה שבכתב, וכל אמצעי אחר, בין בכתב ובין בצורה אחרת, העשוי לשמש ראיה; "זיוף" - אחת מאלה: (1) עשיית מסמך הנחזה להיות את אשר איננו, והוא עשוי להטעות; (2) שינוי מסמך - לרבות הוספת פרט או השמטת פרט - בכוונה לרמות, או ללא סמכות כדין ובאופן הנחזה כאילו נעשה השינוי בסמכות כדין; (3) חתימת מסמך בשם פלוני ללא סמכות כדין, או בשם מדומה, באופן העשוי להיחזות כאילו נחתם המסמך בידי פלוני; מסמכיםרישום כוזב במסמכי תאגיד