עונש על תקיפה בנסיבות מחמירות

מה העונש על תקיפה בנסיבות מחמירות ? עונש על תקיפה בנסיבות מחמירות קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 382. תקיפות בנסיבות מחמירות (א) נעברה עבירה לפי סעיפים 379, או 380 כשהיו נוכחים שניים או יותר שחברו יחד לביצוע המעשה בידי אחד או אחדים מהם דינו של כל אחד מהם - כפל העונש הקבוע לעבירה. (ב) העובר עבירה לפי סעיף 379 כלפי בן משפחתו, דינו - כפל העונש הקבוע לעבירה; לענין סעיף זה, "בן משפחתו" - לרבות מי שהיה בן משפחתו בעבר, והוא אחד מאלה: (1) בן זוגו, לרבות הידוע בציבור כבן זוגו; (2) קטין או חסר ישע, שעליו עובר העבירה אחראי, כהגדרת "אחראי על קטין או חסר ישע" בסעיף 368א. (ג) העובר עבירה לפי סעיף 380 כלפי בן זוגו, כמשמעותו בסעיף קטן (ב), דינו - כפל העונש הקבוע לעבירה. 379. דין תקיפה סתם התוקף שלא כדין את חברו, דינו - מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה. 380. תקיפה הגורמת חבלה ממשית התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו - מאסר שלוש שנים. משפט פליליאלימותתקיפה בנסיבות מחמירותתקיפה