עונש על תקיפה

מה העונש על תקיפה ? עונש על תקיפה קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 378. תקיפה - מהי המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית - הרי זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת כוח - לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי-נוחות. 379. דין תקיפה סתם התוקף שלא כדין את חברו, דינו - מאסר שנתיים, והוא אם לא נקבע בחוק זה עונש אחר לעבירה זו מחמת נסיבותיה. 380. תקיפה הגורמת חבלה ממשית התוקף חברו וגורם לו בכך חבלה של ממש, דינו - מאסר שלוש שנים. 381. תקיפות שונות (א) העושה אחת מאלה דינו - מאסר שלוש שנים: (1) תוקף חברו כדי לבצע פשע; (2) תוקף חברו כדי לגנוב דבר; (3) תוקף חברו כדי להתנגד למעצר או ללכידה כדין, שלו עצמו או של זולתו, בשל כל עבירה, או למנוע לכידה או מעצר כאמור; (4) - (5) (בוטלו). (ב) (בוטל). (ג) העובר עבירה לפי סעיף קטן (א) כאשר התקיפה היתה בצוותא של יותר משני אנשים, דינו - מאסר חמש שנים. משפט פליליאלימותתקיפה