עונש על תקיפת זקן

מה העונש על תקיפת זקן ? עונש על תקיפת זקן קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: תקיפת זקנים 368ו. תקיפת זקן (א) התוקף זקן וגורם לו חבלה שלממש, דינו - מאסר חמש שנים. (ב) התוקף זקן וגורם חבלה חמורה , דינו - מאסר שבע שנים. (ג) בסעיף זה "זקן" - אדם שמלאו לו 65 שנים. (ד) הורשע אדם בעבירה לפי סעיף זה, יוטל עליו עונש מאסר, שלא יהיה, בהעדר טעמים מיוחדים שיירשמו, כולו על-תנאי. אלימותתקיפה