מה העונש על תקיפת קטין ?

העונש על תקיפת קטין קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 368ב. תקיפת קטין או חסר ישע (א) התוקף קטין או חסר ישע וגורם לו חבלה של ממש, דינו - מאסר חמש שנים; היה התוקף אחראי על הקטין או על חסר הישע, דינו - מאסר שבע שנים. (ב) נעברה עבירה לפי סעיף קטן (א) ונגרמה לקטין או לחסר הישע חבלה חמורה, דינו של התוקף - מאסר שבע שנים, ואם היה התוקף אחראי על הקטין או חסר הישע, דינו - מאסר תשע שנים. (ג) לענין סעיף זה, "חבלה" - בין גופנית בין נפשית. הגדרות בסימן זה - "אומן" - אחד מאלה: (1) אב או אם במשפחת אומנה שאישר משרד הרווחה; (2) אחראי על קטין לפי פסקה (3) להגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע"; "אחראי על קטין או חסר ישע" - כל אחד מאלה: (1) הורה או מי שעליו האחריות לצרכי מחייתו, לבריאותו, לחינוכו או לשלומו של קטין או של חסר ישע - מכוח דין, החלטה שיפוטית, חוזה מפורש או מכללא, או מי שעליו האחריות כאמור לקטין או לחסר ישע מחמת מעשה כשר או אסור שלו; (2) אחראי על קטין לפי פסקה (3) להגדרה "אחראי על קטין או חסר ישע"; (2) בן משפחה של קטין או של חסר ישע, שמלאו לו שמונה עשרה שנים ואיננו חסר ישע, והוא אחד מאלה: בן זוגו של הורו, סבו או סבתו, צאצאו, אחיו או אחותו, גיסו או גיסתו, דודו או דודתו בן זוגו של אומן, וכן הורהו של אומן, צאצאו של אומן, אחיו או אחותו של אומן ובן זוגו של כל אחד מאלה; (3) מי שהקטין או חסר הישע מתגורר עמו או נמצא עמו דרך קבע, ומלאו לו שמונה עשרה שנים; ובלבד שקיימים ביניהם יחסי תלות או מרות. "חסר ישע" - מי שמחמת גילו, מחלתו או מוגבלותו הגופנית או הנפשית, ליקויו השכלי או מכל סיבה אחרת, אינו יכול לדאוג לצרכי מחייתו, לבריאותו או לשלומו; "מעשה" - לרבות מחדל; "פקיד סעד" - מי שמונה לכך לפי חוק; אלימותשאלות משפטיותקטיניםתקיפת קטיןתקיפה