עונש על תקיפת שוטר

מה העונש על תקיפת שוטר ? עונש על תקיפת שוטר קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: תקיפת שוטרים 273. תקיפת שוטר התוקף שוטר כשהוא ממלא תפקידו כחוק או אדם אחר העוזר לשוטר, דינו - מאסר עד שלוש שנים ולא פחות מחודש ימים. 274. תקיפת שוטר בנסיבות מחמירות התוקף שוטר והתקיפה קשורה למילוי תפקידו כחוק ונתקיימה בו אחת מאלה, דינו - מאסר עד חמש שנים ולא פחות משלושה חדשים: (1) התכוון להכשיל את השוטר בתפקידו או למנוע או להפריע אותו מלמלאו; (2) היה מזויין בנשק חם או קר; (3) התקיפה היתה בצוותא של יותר משני אנשים. 275. הפרעה לשוטר בשעת מילוי תפקידו העושה מעשה בכוונה להפריע לשוטר כשהוא ממלא תפקידו כחוק או להכשילו בכך, או להפריע לאדם אחר או להכשילו מלעזור לשוטר, דינו - מאסר עד שלוש שנים ולא פחות משבועיים ימים. 276. פירוש בסימן זה, "תקיפה" - כמשמעותו בסעיף 378. 378. תקיפה - מהי המכה אדם, נוגע בו, דוחפו או מפעיל על גופו כוח בדרך אחרת, במישרין או בעקיפין, בלא הסכמתו או בהסכמתו שהושגה בתרמית - הרי זו תקיפה; ולענין זה, הפעלת כוח - לרבות הפעלת חום, אור, חשמל, גאז, ריח או כל דבר או חומר אחר, אם הפעילו אותם במידה שיש בה כדי לגרום נזק או אי-נוחות. משטרהאלימותתקיפת שוטרתקיפהשוטר