טופס 10 - צו הבאה לעד

טופס 10 (תקנה 57) בבית המשפט ב ערעור פלילי נגד צו הבאה לעד ניתן בזה צו להביא לפני בית משפט זה את: שם משפחה מען שהוא נאשם/מערער/משיב בתיק הנ"ל בשל (תמצית האישום)*: שהוזמן להעיד/להמציא מסמכים במשפט הנ"ל*. צו זה יבוצע על ידי שוטר/על ידי חותמת בית המשפט (שופט) (רשם) לוטה: הזמנה למשפט - הודעה על מועד המשפט/הזמנה להעיד/הזמנה להמציא מסמכים. הוראות נוספות: אל קצין משטרה: הנעצר על פי צו-הבאה זה ישוחרר אם ימציא ערובות אלה: ערבות עצמית בסך ערבון כספי בסך ערבות ערבון כספי של ערבים בסך *ויחתום בפניך על כתב ערובה שלפיו יתחייב להתייצב למשפט/לדיון בערעור/למלא אחר ההזמנה להעיד/הצו להמציא מסמכים* במועד שנקבע לכך, וכן: *ויחתום/מו בפניך הערב/ים על כתב-ערובה לפיו יתחייב/ו כי הנ"ל יתייצב למשפט/לדיון בערעור/למלא אחר ההזמנה להעיד/הצו להמציא מסמכים* במועד שנקבע לכך וכן: (שופט) (רשם) *מחק את המיותר טפסים משפטייםמסמכיםצו הבאהצווים