טופס 8ד - הזמנה למשפט וכתב אישום

טופס 8ד (תיקון: תשנ"ו, תשס"א) (תקנה 44(ד) ו-(ה)) הזמנה למשפט וכתב אישום (הזמנה תכופה) (בעבירות שסעיף 239 לחוק חל עליהן ושסעיף 240 לחוק לא חל עליהן) בבית המשפט ב מדינת ישראל נגד הנאשם: שם משפחה מען אל הנאשם: הנך מואשם בזה כי (תיאור העובדות המהוות את העבירה): בתאריך עבירה על: (החיקוק והסעיף או התקנה) שמות עדי התביעה: 1. אתה מוזמן להתייצב לפני בית המשפט הנ"ל כדי להישפט על האשמה(ות) הנ"ל. ביום (1) אתה רשאי להשיב על כתב האישום בכתב, על גבי טופס "הודעת הנאשם" המצורף, ולפי פרטיו. (2) אתה חייב להתייצב למשפטך במועד ובמקום המפורטים לעיל, אולם אם אתה מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום ואינך מוסיף לטעון עובדות נוספות שיש בהן כדי לשנות את תוצאות המשפט, ולא תתייצב, רשאי בית המשפט לדון אותך שלא בפניך. (3) במועד המשפט הקבוע לעיל ישמעו העדים, לרבות עדי ההגנה. (4) אם העבירה היא עוון, אתה זכאי לעיין בכל זמן סביר בחומר החקירה שבידי התביעה ולהעתיקו. (5) מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס. (6) (א) אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן: (ב) אם לא תתייצב למשפטך, רשאי בית המשפט לקבל העתק מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה לקביעת העונש. חתימה הודעת הנאשם לבית המשפט אל: בית המשפט אני: שם משפחה מען הנאשם בעבירות המפורטות בהזמנה מס' נקבע ליום (1) מודה בכל העובדות המפורטות בכתב האישום*. (2) אני מודה בעובדות אלה מן המפורטות בכתב האישום* (פרט את העובדות שאתה מודה בהן): (3) אני טוען את העובדות הבאות בנוסף על האמור בכתב האישום: חתימה *מחק את המיותר טפסים משפטייםמשפט פלילימסמכיםהזמנה לנאשם