טופס בקשה למינוי סניגור למחוסר אמצעים

להלן דוגמא לטופס בקשה למינוי סניגור למחוסר אמצעים טופס 1 (תקנה 2) בבית המשפט---- ב ערעור פלילי ----/---- בקשה מס' ----/---- ---- המאשים/המערער נגד ---- הנאשם/המשיב בקשה למינוי סניגור למחוסר אמצעים אני הח"מ: ---- שם משפחה ----שם פרטי ----מספר תעודת זהות ----שם האב מען ---- ----הרחוב ----מספר ----שם הישוב או המיקוד המואשם במשפט הנ"ל באשמת ---- מבקש בה למנות לי סניגור למשפט הנ"ל מחמת חוסר אמצעים (לציין פרטים ככל האפשר על מצבו הכלכלי של המבקש); ---- ---- ---- תאריך טפסים משפטייםעורך דיןמסמכיםסניגור