טופס ברירת משפט

טופס 8ב (תיקון: תשנ"ו, תשנ"ט, תשס"א) (תקנה 43) הזמנה למשפט וכתב אישום (ברירת משפט) בבית משפט השלום ........................ מדינת ישראל נגד הנאשם:.................. .................... ................................. שם משפחה שם פרטי מספר תעודת זהות/דרכון מען .................. ............ ............ ............... שם הישוב או הרחוב מספר המיקוד מקום הכליאה ............................................... מספר רשיון הנהיגה/מס' הרכב תיאור העובדות המהוות את העבירה: בתאריך: .......................... בשעה .......... במקום ............................... ....................................................................................................... עבירה על ........................................................................................ (החיקוק והסעיף או התקנה) שמות עדי התביעה: 1.......................... 2...................... 3.................... (1) מאחר שלפי סעיף 229 לחוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), התשמ"ב-1982, ביקשת להישפט על העבירה האמורה, הינך מוזמן/ת בזה להתייצב בבית המשפט הנ"ל כדי להישפט בתאריך............ בשעה ........ (2) אם לא תתייצב/י למשפט ולא יופיע סניגור מטעמך, יראו אותך כמודה בכל העובדות שנטענו בכתב האישום ומותר יהיה לדונך שלא בפניך. (3) אם העבירה היא עוון, אתה זכאי/ת לעיין, בכל זמן סביר, בחומר החקירה שבידי התביעה ולהעתיקו. (4) מובא לידיעתך כי אם לא תתייצב למשפט ובית המשפט יטיל עליך קנס, רשאי הוא להטיל גם עונש מאסר במקום הקנס. (5) (א) אתה או סניגור מטעמך רשאים לעיין במרשם הפלילי הנוגע לך המתנהל במשטרה ולהעתיקו, במקומות ובמועדים כמפורט להלן: (ב) אם לא תתייצב למשפטך, רשאי בית המשפט לקבל העתק מהמרשם הפלילי הנוגע לך כראיה לקביעת העונש. תאריך חתימה אישור מסירת הזמנה וכתב אישום מסירה למוזמן אישית כשההזמנה לא נמסרה למוזמן אישית אני ..................................... אני ................................................. (שם המוסר) (שם המוסר) מצהיר בזה שבאתי למקום* מצהיר בזה שבאתי למקום* מגוריו/ מגוריו/עסקו של בעל ההזמנה מקום עסקו/של בעל ההזמנה הנ"ל, הנ"ל/למשרדו הרשום של ומאחר שלא מצאתיו מסרתי ההזמנה התאגיד ומסרתי את ההזמנה וכתב האישום לידי ........................... וכתב האישום לידו אישית/ (שם המקבל) לעובד התאגיד. *שהוא/שהיא בן/בת משפחתו הגרה(ה) עמו ונראה שמלאו לו/לה 18 שנה. הערות.................................. הערות............................................. ..................... ..................... ...................... ...................... חתימת המקבל חתימת המוסר חתימת המקבל חתימת המוסד תאריך תאריך * מחק את המיותר טפסים משפטייםמסמכים